Utdanning: Mer samarbeid med Europa og verden

«Erasmus for alle» gir mange nye og spennende muligheter for norske utdanningsinstitusjoner, ifølge Harald Nybølet, norsk utdanningsråd i Brussel.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Erasmus for alle

Foreslåtte nyheter i Erasmus for alle:

Utdanningsbudsjettet økes med hele 70 prosent, i et EU-budsjett som ellers er flatt.

Forenklet arkitektur, med enklere mål og gjennomføring. Organisering i tre hovedhandlinger: mobilitet, institusjonssamarbeid og politikkutforming.

Alle ordninger innen høyere utdanning samles, for EU- og ikke-EU-land, inkludert slike som nå ligger utenfor LLP, som Erasmus Mundus, Tempus og Alfa.

EUs medlemsland har selv ansvar for å utforme egen utdanningspolitikk og egne utdannings- og opplæringssystemer. EU har ingen felles utdanningspolitikk, men legger til rette for og støtter samarbeid om utdanning.

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i de fleste europeiske programmer og samarbeidsprosesser innen utdanning.

Utdanning er løftet helt til topps på EUs agenda fram mot 2020. Utdanning skal spille en avgjørende rolle i å løfte kontinentet ut av finanskrisen og bli en «smart, bærekraftig og inkluderende økonomi».

– Norge ønsker å delta i alle deler av EUs nye utdanningsprogram. Dette er vårt utgangspunkt for diskusjoner med EU, sier Harald Nybølet, som var blant innlederne på Internasjonaliseringskonferansen 2013.

Europakommisjonen la høsten 2012 fram forslaget til EUs nye utdanningsprogram 2014-2020, som avløser dagens Program for livslang læring (LLP).

Foreslått navn: «Erasmus for alle». Foreslått budsjettøkning: 70 prosent. Forslaget er nå til politisk behandling, endelig avgjørelse er ventet i vår.

Fra norsk ståsted handler en av de aller største nyhetene om utvidelsen av utdanningssamarbeidet til såkalte tredjeland, altså land utenfor EU. I dag er slikt spredt på ulike ordninger ved siden av Program for livslang læring, og de fleste er stengt for Norge.

Nå samles alt dette i en større og mer helhetlig satsing på internasjonalisering: Erasmus for alle.

– Hvilke nye ordninger Norge får være med på, gjenstår å se. Signalene er positive for mobilitet mellom EFTA/EØS-land, eksempelvis Norge og Island, noe dagens programmer ikke dekker.

– Signaler er positive også for mobilitet mellom Norge og EU-kandidatland som Tyrkia, som heller ikke dekkes i dag, utdyper Nybølet.

Mobilitet betyr her kortere og lengre utveksling av elever/studenter og ansatte i hele utdanningsløpet.

Globale partnerskap

Også partnerskapene vil romme midler til mobilitet. Partnerskapene kan være reelt globale, og altså ha med læresteder utenfor Europa.

Her ligger en ny norsk mulighet for videre mobilitet, mener Nybølet.

– Vi kan tenke oss følgende mulighet: Et norsk universitet i partnerskap med institusjoner fra EU-land og eksempelvis Brasil. I slike tilfeller kan det bli åpninger for norsk mobilitet til Brasil, og omvendt.

(Foto: iStockphoto)

Positive erfaringer

Nybølet forteller at Kunnskapsdepartementet har kommet med innspill og kommentarer til Erasmus for alle, og generelt er tilfreds med Europakommisjonens forslag.

– Norges deltagelse i de nye programmene diskuteres for øyeblikket, inkludert det budsjettmessige, naturlig nok. Erfaringene våre fra programsamarbeidet så langt er veldig positive.

– Men endelig beslutning fra norsk side først blir tatt av regjeringen og Stortinget etter at programmene er vedtatt på EU-siden, sier Nybølet.

Ingen hindringer for Norge

– Vi bør finansiere eksempelvis bilateralt samarbeid mellom Norge og Island. Og norske læresteder bør kunne inngå i globale partnerskap, såframt det ellers er minst tre EU-institusjoner med, bekrefter Xavier Prats Monné, Europakommisjonens visedirektør for utdanning.

Norge ønsker å delta i alle deler av EUs utdanningssamarbeid, ifølge Harald Nybølet. (Foto: Tordis Marie Espeland/SIU)

– At Norge ikke er fullverdig EU-medlem, bør ikke være noen hindring. Her ligger det an til å bli nye, store muligheter for norske institusjoner, sier Monné.

– Med Erasmus for alle skal vi bli mer strategisk i utdanningssamarbeidet, og sørge for maksimalt utbytte og tilleggsverdi. Programmer og prosjekter skal ikke gi kvalitativt løft bare for deltakerne, men ha en systematisk innvirkning på andre, sier Monné.

– Jeg tror det blir lett for Norge å tilpasse seg til og ha stort utbytte av det nye programmet. Akkurat som det nye programmet vil ha utbytte av norsk deltakelse.

Lenke:

Les mer om Erasmus

Powered by Labrador CMS