Bare 13 prosent av syklistene som havnet på sykehus i Kristiansand, hadde kollidert med bil, viser kartlegging over fire år. (Foto: Shutterstock)

De fleste sykkelskader skjer uten at andre trafikanter er involvert

Åtte av ti sykkelskader skyldtes velt og andre selvforskyldte uhell. Bare 13 prosent kolliderte med bil, viser ny studie. To av tre skadde var gutter eller menn. En av ti ble kritisk skadd.

Det er et politisk mål at antall sykkelreiser i Norge skal dobles. I byene vil politikerne at 20 prosent av dagsreisene våre skal skje på sykkel. Baksiden av medaljen kan bli flere skader.

Transportulykker er hyppigste årsak til alvorlige skader i Norge. Sykkelulykker utgjør 18 prosent av disse ulykkene, ifølge nasjonalt traumeregister.

Men det er få studier som har kartlagt sykkelulykker i Norge.

Derfor har tre leger og en student ved Sørlandet sykehus i Kristiansand gransket 277 sykkelrelaterte skader i løpet av fire år. Av disse gjaldt 53 av skadene barn under 16 år. Kristiansand er en av landets mest aktive sykkelbyer.

Studien er publisert i Tidsskriftet den norske legeforening.

«Kjepper» i hjulene

Hele 217 av disse sykkelskadene skjedde uten at andre trafikanter var involvert. Dermed var hele 78 prosent av ulykkene selvforskyldt.

Sykkelvelt var oppgitt som grunn til de fleste av disse ulykkene.

Typiske grunner til at sykkelen veltet, var «skolisse i forhjul», «handlepose i forhjul», eller at syklisten sjekket mobiltelefonen i fart. Syv av de selvforskyldte ulykkene skjedde under selve av- eller påstigning på sykkelen.

Blant voksne hadde 40 av ulykkene, eller 18 prosent, skjedd under ritt eller sykkeltrening.

Voksnes skader i eneulykker var mindre alvorlige enn i ulykker hvor medtrafikanter var involvert.

Kollisjon med bil

Bare 30 av ulykkene skyldtes at syklisten hadde kollidert med bil. Dette utgjør 13 prosent av ulykkene. Blant barn var under fem ulykker knyttet til kollisjon med bil.

Andre syklister er heller ikke ufarlige. Hele 19 ulykker, eller 8 prosent, skyldtes kollisjon eller hekting med annen syklist.

Hele 43 av de voksne skadde var klart påvirket av alkohol eller andre rusmidler da ulykken skjedde. Dette utgjør 19 prosent av sykkelulykkene.

Median-alderen til disse var 50 år, og nesten åtte av ti var menn.

Bare 14 prosent av disse brukte hjelm.

Kuttskader og brudd i underarm

De fleste voksne som endte på sykehus, pådro seg skader som bare var lette eller moderate. Dette gjaldt 151 av de skadde, eller omtrent syv av ti.

Mindre sår, brudd i fingre, tær og hodeskade uten bevisstløshet regnes som lette skader. Moderate skader er større sår, hodeskade med bevisstløshet og brudd i nese eller ribbein.

Brudd og lette hodeskader var mest utbredt. 60 av de voksne pasientene fikk hjernerystelser, og 151 hadde ett eller flere brudd. Brudd i underarmen eller albuebrudd var vanligst, etterfulgt av ribbeinsbrudd.

Åtte av ti barn hadde lette eller moderate skader. Ett av tre barn fikk hjernerystelse, og halvparten hadde beinbrudd, som oftest underarm.

En av tre fikk hodeskader

En av tre pasienter hadde fått skader i hodet eller ansiktet. 22 av syklistene hadde meget alvorlige eller kritiske skader. Alvorlige hode- eller nakkeskader var mest utbredt. Dette utgjør 10 prosent.

En tidligere studie viser at hjelmbruk reduserer risikoen for alvorlige hodeskader med 60 prosent.

Over halvparten av norske syklister bruker ikke hjelm, viser en undersøkelse fra Trygg Trafikk. I flere land er sykkelhjelm påbudt, som i Australia og New Zealand. I Sverige er hjelm påbudt, men bare for barn.

Likevel er forskere uenige om et påbud vil ha noen stor effekt. Les mer om dette i denne saken: Bør sykkelhjelm være påbudt?

Kollisjonsulykker, spesielt med tyngre kjøretøy ga, kanskje ikke overraskende, mest omfattende skader.

Det var også noen som hadde fått to eller flere alvorlige organskader, som krevde åpning av buken.

Pasienter over 65 år var overrepresentert blant dem med alvorlige eller kritiske skader.

103 av pasientene ble operert ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. De fleste ble operert for beinbrudd. Ti pasienter hadde så alvorlige hode- eller nakkeskader at de måtte overflyttes til Oslo universitetssykehus.

13 prosent av de voksne hadde senvirkninger som trøtthet et år etterpå.

Nederland: Flere dødsfall blant elsyklister

Studien omfatter journaler til pasienter som ble innlagt med sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus Kristiansand i årene 2012 til 2015.

Bare fire av disse ulykkene blant voksne skjedde med elektrisk sykkel. Men forskerne bak studien mener antallet skader med el-sykkel vil være høyere i dag, ettersom salget og bruken av elsykkel har økt.

Forfatterne mener det er grunn til å følge omfanget av skader i denne gruppen. I Nederland, omkom flere syklister enn bilister i 2017. Landet har høy andel av syklister og økende bruk av elsykkel.

Økningen i dødsfall skjedde i hovedsak i elsykkelgruppen. Der advares det i media og medisinske publikasjoner om skadene, påpeker forfatterne.

Manglende bruk av hjelm

Hele en av tre skadetilfeller gjaldt mer eller mindre alvorlig skade mot hodet.

Bare seks av ti av de skadde brukte hjelm, der hvor det var registrert i journalene. Men registreringen av hvor mange av de skadde som brukte hjelm, er ikke fullstendig.

Bruk av hjelm halverer risikoen for hodeskader hos syklister, viser en metaanalyse.

Artikkelforfatterne Odd Mjåland, Andreas Nygaard, Christopher Storm-Larsen og Tor Brommeland mener fokus på hjelmbruk er et viktig skadeforebyggende tiltak.

Kilde:

Mjåland, Nygaard, Storm-Larsen og Brommeland: Sykkelrelaterte skader på Sørlandet sykehus Kristiansand. Tidsskrift den norske legeforening. 3. september 2019

Powered by Labrador CMS