Ny dansk studie tyder på at kvinner som begår selvskading i tiden etter en abort, også hadde psykiske problemer før de ble gravide.

Abort øker ikke kvinners risiko for selvmordsforsøk

Flere kvinner som tar abort, har hatt psykiske problemer året før aborten.

Kvinner har i tiår blitt advart fra enkelte hold mot at de kan få tøffe psykiske ettervirkninger av å ta abort, som samvittighetsnag og anger.

Abort kan til og med føre til selvmordstanker og selvmordsforsøk, har tidligere studier antydet.

Dette har blitt brukt av politikere til å rettferdiggjøre en restriktiv abortpolitikk blant annet i USA. I andre land har helsemyndigheter rutiner for å informere abortsøkende kvinner om risikoen for psykiske reaksjoner.

Men nå avviser en dansk studie at abort er årsak til psykisk sammenbrudd etterpå. Studien er publisert i The Lancet Psychiatry.

Tidligere psykisk helse avgjør

Forskerne fant ut at abort i seg selv ikke gir en økt risiko for selvmordsforsøk, når man tar høyde for selvmordsrisiko og psykisk lidelse året før aborten.

- Denne studien virker solid. Den er basert på danske registerdata som holder høy kvalitet, kommenterer seniorforsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet til forskning.no. Han forsker på psykisk helse og selvmord.

-

De danske resultatene kom ikke som noen overraskelse på forskerne ved Folkehelseinstituttet, ifølge Stene-Larsen. De fleste relevante studier peker nå i samme retning.

Svakhet ved tidligere forskning

Noen få studier har tidligere vist en sammenheng mellom abort og risiko for selvmordsforsøk.

- Men disse har ikke tatt høyde for om kvinnen i utgangspunktet har hatt en høyere selvmordsrisiko, påpeker Stene-Larsen.

De tidligere studiene har dessuten hatt få deltakere og vært basert på selvrapportering av både aborter og tanker om selvmord.

Forskerne har heller ikke spurt om deltakernes psykiske helse før aborten, og de har heller ikke vurdert andre bakenforliggende risikofaktorer hos kvinnene.

Over en halv million danske kvinner

Studien er utført på data og statistikk på en halv million danske kvinner, som forskerne har fulgt i 17 år. Kvinnene var mellom 18 og 36 år gamle.

Forskerne har brukt registerdata, og skal være de første som har sett på risikoen for selvmordsforsøk både før og etter førstegangs abort.

I Danmark er det tillatt med selvbestemt abort frem til 12. svangerskapsuke, som i Norge.

- Designet på studien er av høy kvalitet, ved at forskerne har tatt høyde for psykisk lidelse både hos kvinnen og hennes foreldre, en rekke sosioøkonomiske variabler og selvmordsrisiko et år før aborten, forklarer Stene-Larsen.

De som tok abort hadde økt risiko

Ni prosent av kvinnene tok en abort innen 12. svangerskapsuke mens studien pågikk. Av de i alt 523 300 kvinnene som var inkludert i studien, hadde 10 200 av kvinnene et selvmordsforsøk. Dette utgjør to prosent.

Forskerne sammenlignet kvinner som hadde tatt abort med de andre kvinnene.

Kvinnene som hadde abortert, hadde riktignok en høyere risiko for selvskading eller selvmordsforsøk etterpå, enn kvinner som ikke hadde tatt abort.

Men selvskadingen kunne neppe tilskrives aborten. Det tydet en nærmere titt på kvinnenes helseopplysninger både før og etter abort.

Psykiske problemer vanligere ved abort

For det første var psykiske problemer vanligere blant kvinner som tok abort, enn blant andre kvinner.

Kvinner som hadde tatt en abort, hadde også en høyere risiko for å gjøre et selvmordsforsøk i løpet av året forut for aborten.

Faktisk var forekomsten litt høyere i tiden før aborten. Det var 8,9 forsøk per tusen kvinner ett år før, mot 8,6 forsøk per tusen kvinner ett år etter abort.

Blant kvinner som ikke hadde tatt abort, var forekomsten to forsøk per tusen kvinner.

Men denne forskjellen i risiko avtok da forskerne justerte for andre forhold, som kvinnenes alder, tidligere barnefødsler samt psykiske og fysiske helse. De tok også foreldrenes psykiske helse og sosioøkonomiske status med i betraktning.

Forskjellen i risikoen for selvmordsforsøk mellom kvinner som hadde tatt abort sammenlignet med andre kvinner, ble da redusert.

Økt risiko ved psykiske problemer

Dårlig psykisk helse før kvinner tar abort, samt andre risikofaktorer, forklarer selvmordsforsøk i større grad enn om man tar abort eller ikke.

De sterkeste risikofaktorene for selvmordsforsøk, var om kvinnene tidligere hadde vært i kontakt med psykisk helsetjeneste, eller brukt angstdempende eller antipsykotiske medisiner.

Risikoen for selvmordsforsøk avtok med tiden etter abort. Forekomsten sank til 4,6 forsøk pr tusen kvinner etter det første året etter aborten.

Fem år etter aborten var risikoen lik som for kvinner som ikke hadde abortert.

De fleste føler lettelse

Stene-Larsen tror ikke denne studien vil endre på de rådene som gis gravide i Norge som vurderer abort.

- Det informeres i dag om at de fleste føler lettelse etter aborten, men at det ikke er uvanlig å føle på en tristhet eller en kombinasjon av ulike følelser etter aborten.

Men seniorforskeren ved Folkehelseinstituttet mener det kan være en svakhet ved studien at forskerne har sett på alle kvinner under ett.

- Det kan ikke utelukkes at man kan finne andre sammenhenger i enkelte undergrupper av sårbare kvinner, påpeker Stene-Larsen.

- Våre funn tyder på at man bør undersøke om kvinner som henvender seg om abort, har hatt episoder med psykisk sykdom, slik at man kan forebygge fremtidige problemer, sier forsker Trine Munk-Olsen ved Universitetet i Aarhus i en pressemelding.

Forskerne tok bare med selvmordsforsøk uten dødelig utfall og første abort utført i første trimester av svangerskapet. De inkluderte ikke med kvinner som hadde utført senaborter eller flere aborter i perioden.

Referanse:

J. Steinberg mf: The association between first abortion and first-time non-fatal suicide attempt: a longitudinal cohort study of Danish population registries. Sammendrag. Lancet Psychiatry, 19.november 2019.

Powered by Labrador CMS