Få innvandrere i politiet

I de fleste politidistriktene i Norge er ikke en eneste politistilling besatt av en person med innvandrerbakgrunn.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no) (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

I 2005 hadde hver femte innbygger i Oslo innvandrerbakgrunn, mens dette gjaldt kun én prosent av byens politibetjenter.

Dette har forsker Kjetil Telle i Statistisk sentralbyrå kommet fram til etter å ha sett på bemanningen i Norges 27 politidistrikter.

Tallene viser blant annet at innvandrerbefolkningen i liten grad er integrert i politiet i Norge. I de aller fleste politidistriktene er ikke en eneste av politistillingene besatt av en innvandrer eller en norskfødt med innvandrerforeldre, viser tall fra 2005.

– Høyest andel finner vi i Østfinnmark politidistrikt, der fire prosent av stillingene var besatt av personer med innvandrerbakgrunn. I Follo og Søndre Buskerud var den tilsvarende andelen to prosent.

– I Oslo, der innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde rundt 22 prosent av befolkningen i 2005, var kun 1 prosent av politistillingene besatt av personer med slik innvandrerbakgrunn, sier Telle. 

Hver femte politi er kvinne

Snaut 20 prosent av politistillingene i Norge er besatt av kvinner, men andelen varierer sterkt mellom de ulike politidistriktene, viser tall fra 2005.

Høyest kvinneandel finner vi i Follo samt Asker og Bærum, der 24 prosent av stillingene innehas av kvinner. I Oslo er andelen 21 prosent.

Lavest kvinneandel finner vi i Nordmøre og Romsdal, der kun 8 prosent av stillingene er besatt av kvinner. Også i Gudbrandsdalen og Østfinnmark er andelen lav, henholdsvis 10 og 11 prosent.  

Stor variasjon i antall politistillinger

Det var 1,57 politistillinger per 1 000 innbyggere i Norge ved slutten av 2005. Det var imidlertid store forskjeller mellom politidistriktene.

I Østfinnmark var det hele 3,4 politistillinger per 1 000 innbyggere, og i Oslo var tallet 3,2. De to distriktene med lavest dekning per innbygger var Telemark, og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 0,8 og 0,9 politistillinger per 1 000 innbyggere.

– Det er en politisk målsetting å øke antall politistillinger per innbygger til 2,0 politistillinger per 1 000 innbyggere i 2020. Dersom vi legger Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivinger til grunn, tilsier dette en økning fra drøyt 7 000 politistillinger i dag til over 10 000 i 2020, sier Telle.

– Det er antakelig mange ulike hensyn som har forårsaket forskjellene i bemanning mellom politidistriktene. Kjennetegn ved befolkningen, som for eksempel andelen unge menn, kan være bestemmende for kriminalitetsbildet.

– Likeledes kan geografiske forhold, internasjonale forpliktelser eller forskjeller i kriminalitetstype og alvorlighetsgrad påvirke bemanningsbehovet, forklarer Telle.

Referanse:

Kjetil Telle: Bemanning og oppbemanning i politiet 2005-2020, Samfunnsspeilet nr. 4, 2010, Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS