Språkenes ti på topp

- Verdens peneste språk er fulfulde, som snakkes i Vest-Afrika. Det er så utrolig nydelig å høre på! Det mener professor Rolf Theil, en av landets språkmektigste menn. Her er professorens egen Ti På Topp-liste om språk:

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Språksjongløren Rolf Theil: En av landets språkmektigste menn. (Foto: Annica Thomsson)

Verdens vakrest språk:

Fulfulde (fra Vest-Afrika). Fordi det er så utrolig nydelig å høre på! Eksempel: mallumallore, som betyr hagl!

Verdens vanskeligste språk:

Grønlandsk, fordi setningene og ordene er så ekstremt komplisert bygd opp.

Letteste språk:

Mandarin, fordi det er så regelmessig og lett å uttale.

Verdens største språk:

Mandarin, som snakkes i Kina.

Minste språk:

Det australske språket amurdag. Det er bare en mann i hele verden som kan språket!

Viktigste språk:

Engelsk, fordi det er det språket du kommer lengst med rundt i verden.

Verdens eldste alfabet:

Kileskrift fra Mesopotamia. Det er 5000 år gammelt.

Merkeligste språklyd:

Når du setter tungespissen mot overleppa. Slike lyder kalles lingvo-labiale lyder, og finnes blant annet på noen Stillehavsøyer.

Høfligste språk:

Koreansk, fordi samme ord kan uttrykke så utrolig mange høflighetsgrader.

Underligste språk:

Pirahã, fordi det er så stappfullt av rare lyder og ord. Snakkes i jungelen i Amasonas.

Og til sist…

Det er kanskje ikke så godt å vite hvilket språk som har det lengste ordet, men ifølge nettstedet orakelet.info er lungesykdommen Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis en god kandidat.

Verdens lengste stedsnavn er for øvrig Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, en liten landsby i Wales.

Og hvis du ikke lot deg imponere av det, er det alltids kjemikaliet methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine!

Språkdagen feirer språk

26. september markeres Språkdagen over hele Europa som en videreføring av Det europeiske språkåret 2001. Formålet er blant annet å motivere flere folk til å lære flere språk, og å øke bevisstheten om språklig og kulturelt mangfold.

Som Nordens største fagmiljø innen språkstudier og språkforskning, er Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo klar til å møte utfordringene i Språkdagen.

Les mer: Språk ved UiO
 

Referanse:

Vil du vite mer om språklige rariteter? Les boken til Rolf Theil: Skyformasjonane på San Franciscos sørhimmel i grålysninga 30. april 1882 og grunnane til at vi ikkje har sett namn på dei

Powered by Labrador CMS