Kartlegger mangfold i Barentshavet

Den norske undersjøiske fauna er dårlig kartlagt og mangelfullt kjent. Under et felles tokt i vår skal biologer og geologer samarbeide om å kartlegge bunnhabitater og topografi i Barentshavet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Et sentralt punkt i den nye forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten er kartlegging av havbunnen.

Et av målene for MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) er å finne sammenhenger mellom fauna og de fysiske forholdene på bunnen, som topografi og bunntype.

Kjenner man disse sammenheengene, vil man kunne danne seg et bilde av habitat- og faunaforekomster på grunnlag av bunnkart som MAREANO skal produsere.

Kunnskap for bedre forvaltning

Kartlegging av marine naturtyper og livet på havbunnen er viktig for å oppnå effektivt vern og bruk av naturressursene. Det er nødvendig å identifisere arter som forekommer i avgrensede og sjeldne naturtyper og derfor er særlig utsatt for påvirkning fra fiske, petroleumsvirksomhet og andre menneskelige inngrep.

Havforskningsinstituttets undersøkelser av tilstanden til korallrev i norske farvann de siste årene har avdekket til dels alvorlige skader. Disse skyldes etter alt og dømme omfattende bruk av tung bunntrål i korallrevområdene over mange tiår.

Internasjonal forpliktelse

"Foto: Havforskningsinstitutet"

Konvensjonen om biologisk mangfold forplikter landene til å beskytte arter og deres leveområder. MAREANO er del av et nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold. I forhold til Artsdatabanken blir MAREANO kunnskapsleverandør og et sentralt forvaltningssystem for marine områder.

Tokt i juni

MAREANO-toktet vil gå fra 24. mai til 21. juni i Barentshavet, nordvest for Sørøya. Dette er det første området som er ferdig kartlagt med flerstråle-ekkolodd fra Sjøkartverket.

På toktet vil geologer fra NGU være ansvarlig for sedimentundersøkelser, mens biologer fra Havforskningsinstituttet skal dokumentere bunndyr, fiskeriskader og miljøgifter.

Les mer: Biologisk mangfold og bioressurser.

Powered by Labrador CMS