Best å følge boka

Familierådgivere lykkes best om de følger skrevne regler og grunnleggende prinsipper for foreldretrening.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

PMTO - Parent Management Training – Oregon-modellen

 • Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer 
• Målet med behandlingen er at barnet og foreldre gjenoppretter en positiv relasjon slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes.
• En metode der foreldrene gjennom et behandlingsforløp trenes i alternative oppdragelsesferdigheter som fremmer prososial atferd og reduserer avvikende atferd.
• Foreldrene lærer seg å identifisere, definere og observere barnets atferd på nye måter. Kommunikasjonsmønsteret i familien endres slik at positiv involvering mellom foreldre og barn kan gjenopprettes
• Metoden innebærer aktiv innøving av alternative måter å møte og håndtere barnet på

Det hender i de beste familier: At foreldrene mister kontrollen over sine avkom, og at de innser at de trenger profesjonell hjelp for å komme på rett kjøl.

TIBIR-rådgivning er et lavterskeltilbud for familier som har barn med atferdsproblemer. Tiltaket bygger på avledede prinsipper i behandlingsmodellen PMTO − Parent Management Training Oregon – og er utviklet ved Atferdssenteret, i samarbeid med Oregon Social Learning Center i Eugene, USA.

Denne formen for foreldrerådgivning har vært i aktiv bruk rundt om i norske kommuner i mer enn sju år.

− Siden TIBIR-rådgivning bygger på velkjente og velutprøvde prinsipper innenfor PMTO, har man lenge ment at den er til god hjelp for de familiene som trenger det. Det utdannes kontinuerlig fagfolk over hele landet. Men hvem lykkes best? Og hvorfor?

− Vår nyeste studie tyder på at de som følger læreboka er de som oppnår de beste resultatene, sier John Kjøbli, forsker ved Atferdssenteret.

Sammen med Ragnhild Bjørknes og Elisabeth Askeland fikk han nylig resultatene akseptert for publisering i Journal of Children’s Services.

Metodeintegritet

Studien viste at høy grad av metodeintegritet er viktig for et godt utfall av foreldrerådgivning i TIBIR. Metodeintegritet ble definert som i hvilken grad familierådgiverne fulgte de grunnleggende prinsippene for denne rådgivningen.

TIBIR-rådgivning er et kortvarig lavterskeltilbud til familier med barn i alderen tre til tolv år – og som opplever at de trenger veiledning i forhold til oppførselen hos ett eller flere av barna sine. Tiltaket omfatter ukentlige samtaler over tre til fem uker.

Foreldrene lærer å ta i bruk virksomme foreldreverktøy som for eksempel å gi gode beskjeder, sette tydelige grenser og å følge dem opp konsekvent.

For å sikre at familier får god hjelp, er det viktig at rådgivere følger tiltakets grunnleggende prinsipper. Forskere og metodeutviklere ved Atferdssenteret har derfor utviklet et spørreskjema for å undersøke grad av metodeintegritet.

I denne studien så man på om metodeintegritet, målt med dette skjemaet, hadde sammenheng med utfallet av behandlingen.

(Foto: iStockphoto)

Over 100 familier

Studien fulgte 108 familier som fikk TIBIR-rådgivning. Familiene, som omfattet 73 gutter og 35 jenter, ble rekruttert gjennom ulike kommunale helsetjenester over hele landet.

Foreldrene svarte på spørreskjemaet om rådgiverens metodeintegritet i etterkant av tiltaket. Resultatene viste at når familierådgiveren fulgte prinsippene for tiltaket, så førte det til at foreldrene møtte sine barn på mer hensiktsmessige måter, i tråd med prinsippene.

Endringene i foreldreferdigheter hadde igjen en positiv effekt på barnas atferd. Funnene er lovende og tyder på at det er mulig å utvikle verktøy for å sikre god metodeintegritet og hjelp til barn med atferdsvansker.

Referanse:

Kjøbli, Bjørknes & Askeland (in press): Adherence to Brief Parent Training as a predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings, Journal of Children’s Services.

Lenke:

Atferdssenteret: Foreldrerådgivning

Powered by Labrador CMS