Den kjente kinesiske skuespilleren Wang Xuebing spilte i såpeoperaen der tabuet om vold mot kvinner ble løftet. Han var også ambassadør for norskstøttede ADVNs arbeid for å bekjempe partner-vold. (Foto: ADVN)

Kina får sin første lov mot vold i nære relasjoner

Mer enn hver tredje kinesiske kvinne rammes av partnervold. En norskstøttet organisasjon har spilt en nøkkelrolle for å sikre et lovverk mot problemet. 

Forskningen

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo har en egen internasjonal avdeling med prosjekter finansiert av Utenriksdepartementet. Samarbeidsland er blant annet Vietnam og Indonesia. Senterets Kina-satsing har drevet undervisning i menneskerettigheter og forskningssamarbeid på feltet i Kina siden 1997.

Kvinneorganisasjonen ADVN i Beijing mottok norsk støtte for å bedre kvinners rettigheter og sikre ny lovgivning mot vold i nære relasjoner. ADVN la ned sin offisielle virksomhet i 2014, men mange av deltakerne er fortsatt aktive i andre kvinneorganisasjoner og nettverk.

Like før nyttår vedtok Den kinesiske folkekongressen sin første lov mot vold i nær relasjoner. Loven trer i kraft fra 1. mars i år. Den kinesiske organisasjonen Anti Domestic Violence Network (ADVN), som har vært støttet av Norsk senter for menneskerettigheter, har spilt en avgjørende rolle for å få et lovverk på plass.

- Dette er et stort gjennombrudd i Kina. Forskere og organisasjoner har spilt en sentral rolle i kampen for å få dette til, sier Cecilie Figenschou Bakke, leder av Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) ved Universitetet i Oslo.

Kinesiske forskere mot partnervold

ADVN var den første organisasjon til å løfte tabuet om vold i nære relasjoner i Kina.

Organisasjonen ble opprettet av kinesiske forskere som ønsket å styrke kvinners rettigheter og kjempe mot partnervold. 20 år er gått siden den første kontakten ble etablert mellom SMR og deres kinesiske kolleger under FNs internasjonale kvinnekonferanse i Beijing i 1995. Nå foreligger et omfattende lovverk mot vold i nære relasjoner. Allerede i 2003 leverte ADVN inn første lovutkast.

- Tross målrettet arbeid, har dette tatt tid. En slik lov krever en omfattende holdningsendring i Kina. Forskning, dokumentasjon og undervisning sto helt sentralt i ADVNs arbeid. Det gjorde at vi kunne støtte dem, selv om vårt senter er en del av universitetet, forteller Bakke.

Hver tredje kvinne kan være rammet

Det finnes ikke offisiell kinesisk statistikk på hvor mange kvinner i Kina som er utsatt for vold fra ektefelle eller partner. Undersøkelser viser at det kan være mellom 25 og 40 prosent. 

Etter at Kommunistpartiet kom til makten i 1949, har kvinners status blitt løftet på den politiske agendaen. ADVN har gjennom utredninger og spørreundersøkelser dokumenterte at partnervold er et stort problem. Men fordi lovbeskyttelsen har manglet, søker få kvinner bistand eller hjelp. 

Hvor stort problemet er for menn har man ikke noen tall på.

Såpeopera mot tabuer

Modellen Wang Tong viser hva hun mener om vold mot kvinner på en plakat i den norsk-støttede organisasjonens informasjonskampanje. (Foto: ADVN)

Bakke mener ADVN  kunne spille en så viktig rolle opp mot den nye loven på grunn av de tette båndene til Kinas offisielle kvinneorganisasjon All China Womens Federation (ACWF).

Det ga innpass hos viktige kinesiske beslutningstakere.

– De klarte å engasjere folk i et vanskelig tema gjennom nasjonale opplysningskampanjer. Etter at vold i nære relasjoner ble tatt opp i en av Kinas mest populære såpeoperaer Buyao He Moshengren Shuohua («Ikke  snakke med fremmede») gikk temaet fra å være tabu til å være noe man kunne snakke om og dele, forteller Bakke.

Skuespillere derfor sa ja til å være ADVNs ambassadører for saken.

Besøkte Stovner politikammer

ADVN deltok på forskningsopphold og kurs i regi av Norsk senter for menneskerettigheter. De besøkte også norske krisesentre og Stovner Politikammer, som hadde kommet lengst på familievold i Norge.

- Det var nyttig for dem å lære hvordan norsk politi arbeider her hjemme, blant annet for å sikre bevis for en fremtidig tiltale, sier Bakke.

Dette ga kinesiske kolleger inspirasjon. I sine pilotprosjekter har ADVN arbeidet tett med kinesisk politi og påtalemyndigheter for å trene dem i å håndtere partnervold på en bedre måte.

– Nye lover hjelper ikke dersom de som skal håndheve verken er oppdatert eller motivert for å sikre at lovene overholdes, sier Bakke. Myndighetenes rolle i å tilrettelegge for slik etterutdanning er helt sentral om lovverket skal implementeres.

Beskytter ikke homofile

Selv om loven er et gjennombrudd, har den også sine begrensninger.

- Loven omfatter også menn som utsettes for vold i familien og par som ikke er gift. Men man kunne vært mer modige i lovforslaget. Dessverre ser det ut som om lesbiske og homofile utelatt, sier Bakke.

Feng Yuan, en av grunnleggerne til den norsk-støttede org ADVN  og en av Kinas mest fremtredende kvinnerettseksperter, har kritisert den nye loven for ikke å overholde internasjonal standarder. I et intervju med Associated Press sier Yuan at loven mangler en tydelig definisjon av familievold og at den ikke er tydelig på om seksuell vold er en del av voldsbegrepet. 

- Universiteter får viktig rolle

Nå starter arbeidet med å sette loven ut i live. For at det skal skje, må kinesiske påtalemyndigheter, politi og dommere ønske å etterforske og ta saker som omhandler familievold. Her spiller kinesiske universitet en viktig rolle

- I dag er det bygget opp bedre menneskerettighetskompetanse ved kinesiske universitet og utdanningsinstitusjoner. Flere av disse har etablert egne menneskerettighetssentre med mandat til å trene ulike profesjonsgrupper. Disse sentrene må nå inkludere vold i nære relasjoner i sine kurs og utdanningstilbud, påpeker Bakke.

Bildetekster:

Den kinesiske modellen Wang Tong viser hva hun mener om vold mot kvinner på en plakat I ADVNs informasjonskampanje. 

Powered by Labrador CMS