Flere små barn i barnevernstiltak

Antallet småbarn i barnevernstiltak har økt med 22 prosent de siste tretten årene. Noe av økningen skyldes økte ressurser i barnevernet. Uansett bør omfanget gi grunn til bekymring, uttaler Stein-Erik Clausen, en av forskerne bak studien

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: colourbox.no)

Metode

Artikkelen bygger på data fra undersøkelsen Barnevern i Norge 1990 – 2011.Den er basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå, som omfattet i underkant av 150 000 personer i alderen 0–40 år på tidspunktet da analysene ble gjennomført.

Gjennom prosjektet tar man blant annet sikte på å belyse hvordan det går med barnevernets barn på lang sikt, og hvilken betydning tidlig intervensjon har for barnas utvikling.

Antallet barn under seks år som har mottatt tiltak fra barnevernet som følge av omsorgssvikt og mishandling, har økt med 22 prosent – fra 6754 til 8256 barn i perioden 1995 og fram til 2008.

Økningen har vært størst blant spedbarna, barn i alderen 0-1 år, hvor antallet nærmest er doblet.

Det er Sten-Erik Clausen og Kirsti Valset, begge forskere ved NOVA som har utarbeidet den første systematiske oversikten over omfanget av omsorgssvikt overfor småbarn i Norge. Oversikten er publisert i siste nummer av Tidsskrift for norsk psykologforening.

Manglende omsorgsevne er vanligst

Samlet har i overkant av en tredjedel av barna i utvalget vært utsatt for omsorgssvikt.

Manglende omsorgsevne er den vanligste årsaken til at barna kommer under offentlig tilsyn. I tillegg blir foreldrenes rusmisbruk og psykiske lidelser hyppig benyttet som grunn til tiltak.

Sten-Erik Clausen er forsker på NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. (Foto: NOVA)

Risikoen for å bli utsatt for omsorgssvikt er størst blant familier som mottar sosialhjelp, for enebarn og mødre med lite utdanning. Foreldre til de yngste barnevernsbarna hadde dessuten vesentlig høyere dødelighet enn andre foreldre.

Forskerne fant også ut at risikoen var større for norske barn, enn barn med annen etnisk bakgrunn.

Styrkingen av barnevernet gir resultater

Clausen og Valset mener at økningen i antall småbarn i barnevernet langt på vei kommer som et resultat at ressurstilgangen til barnevernet er økt. I følge tall fra SSB har antallet årsverk i barnevernstjenesten i den aktuelle perioden økt fra 2360 til 3294 årsverk – en økning på nærmere 40 prosent.

- En så sterk økningen innenfor såpass få år kombinert med veksten i antall ansatte i barnevernet, tyder på at en større andel av barna som lider overlast blir oppdaget og registrert. Men vi kan ikke utelukke at andre forhold også kan ha virket inn, sier Sten-Erik Clausen.

- Våre funn vekker uansett sterk bekymring fordi vi vet at omsorgssvikt i de første leveårene kan ha langsiktige skadevirkninger for barnets utvikling. Dette er godt dokumentert gjennom en rekke internasjonale studier, fortsetter han.

Mange av de barna som debuterer tidlig i barnevernet forblir der lenge. Undersøkelsen viser at nærmere 40 prosent av småbarna som var under tiltak i barnevernet i 1995, fortsatt var det i 2008.

Referanse:

Clausen, S.E & Valset, K.: Spedbarn og småbarn med tiltak fra barnevernet 1995 - 2008: Utbredelse av omsorgssvikt og risikofaktorer. Tidsskrift for norsk psykologforening, 2012, s. 643-648.

Powered by Labrador CMS