Seks polartorskhunner og åtte hanner ble brukt i eksperimentet. (Foto: UiT Norges arktiske universitet)

Polartorsk mer sårbare for oljesøl enn antatt

Selv små mengder olje kan påvirke veksten til polartorsk og føre til misdannelser og død.

Polartorsken er en nøkkelart i det arktiske økosystemet, og det finnes mange av den i fjordene rundt Svalbard. Arten er vanlig i stort sett hele det arktiske området og er en viktig matkilde for sel, hval og sjøfugl.

Ny forskning fra UiT Norges arktiske universitet viser nå at polartorskens egg og larver er enda mer sårbare for oljeutslipp enn man tidligere har vært klar over. Også når oljen kommer i svært små mengder. Funnet er nylig publisert i tidsskriftet Environmental Pollution.

– Nivåene som har vært brukt i eksperimentene, har vært så lave at de i praksis ikke var mulig å måle i laboratoriet, sier førsteamanuensis Jasmine Nahrgang ved UiT.

– Men det faktum at så ørsmå mengder oljeforurensning gir så klare resultater, er i seg selv både oppsiktsvekkende og viktig, fortsetter hun. 

En polartorskhann full av melke som skal brukes til å befrukte eggene i eksperimentet. (Foto: Jasmine Nahrgang)

Egg under isen

Polartorsken legger i perioden januar–mars egg som flyter opp til havoverflaten og legger seg under isen der det er is. Dette gjør polartorsken svært sårbar for oljeutslipp i islagte farvann.

Selv om forskerne vet at polartorsken er en viktig art som har stor betydning for økosystemet i nord, har det tidligere vært gjort lite eksperimentelt arbeid på polartorskens egg og larver.

– Tidligere er det svært få som har klart å fostre opp polartorsk i fangenskap. Vi fanget polartorsk på polarnattstokt rundt Svalbard og fraktet dem til Tromsø og Kårvika der de svømte i tanker frem til de ble gyteklare noen få uker senere, sier Nahrgang.

Til sammen ble det brukt 12 000 egg i eksperimentet.

Eksperimentene ble gjennomført på havbruksstasjonen i Kårvika over 37 dager. Eggene ble befruktet i laboratoriet og overført til fire forskjellige konsentrasjoner av de vannløselige bestanddelene i oljen. Det er disse som eventuelt kan forventes å lekke fra olje i isen.

– Embryoene ble eksponert over hele utviklingen fram til klekking, og effekter som vekst og misdannelser ble målt på larvene, forklarer Nahrgang.

Det oppsiktsvekkende resultatet er at selv små mengder olje kan redusere veksten, skape misdannelser i fostrene og redusere sannsynligheten for at larvene overlever.

– Vi fant ikke en direkte dødelighet i eksperimentet, men misdannelsene og den reduserte veksten mer enn antydet at eksponeringen ville medføre en høyere dødelighet over tid, forklarer Nahrgang. 

Større aktivitet

Det har blitt spådd at det i år vil være mindre is i Arktis enn noen gang tidligere i moderne tid, noe som øker muligheten for større aktivitet i nord. Samtidig har regjeringen nylig lagt ut nye prøvefelt for olje- og gassleting lenger nord enn noen gang.

Jasmine Nahrgang er førsteamanuensis ved UiT. (Foto: UiT Norges arktiske universitet)

– Det er blitt sagt mange ganger at økosystemet i Arktis er sårbart, og dette eksperimentet underbygger virkelig denne oppfatningen.

– Når vi ser hvor små doser som skal til for å påvirke vekst, overlevelse og misdannelser hos polartorsk egg og larver, gir dette noen skremmende perspektiver for hvor sårbar polartorsken kan være overfor menneskelig aktivitet i nord, sier Nahrgang.

Ved et oljeutslipp i islagte farvann er det sannsynlig at olje vil fanges opp av isen og over tid lekke sakte ut igjen i vannet rett under.

– Vi vet at eggene til polartorsken naturlig vil flyte rundt i overflaten og rett under isen, og dette er det området som sannsynligvis vil påvirkes mest av oljen. Studiet er derfor ikke bare økologisk relevant, men også miljømessig relevant og peker på sammenhenger vi til nå ikke har vært klar over, sier Nahrgang. 

Viktig art

Polartorsken er en viktig link i næringskjeden fordi den er spesialisert til å spise på arktisk dyreplankton.

Og selv om artene som befinner seg over polartorsken i næringskjeden også spiser andre fisker, spesielt om sommeren, er polartorsk ofte den eneste tilgjengelige maten om vinteren når de migrerende fiskene trekker lenger sørover.

– Denne forskningen viser at selv små oljeutslipp i Arktis kan få meget stor betydning, spesielt lokalt. Som en nøkkelart i systemet, viser denne ekstreme følsomheten overfor oljeforurensning at selv små utslipp kan få dramatiske følger for hele systemet, sier Nahrgang. 

Referanse:

Jasmine Nahrganga mfl: Early life stages of an arctic keystone species (Boreogadus saida) show high sensitivity to a water-soluble fraction of crude oil. Environmental Pollution, august 2016, doi:10.1016/j.envpol.2016.07.044.

Powered by Labrador CMS