Forskerne fant at stress som følge av klimaendringer, kan endre den genetiske sammensetningen i neste generasjon encellede organismer, makroalger, virveldyr og virvelløse dyr. På bildet ser vi en raudåte som er en art av hoppekreps. (Foto: Malin Daase / Norsk Polarinstitutt)

Endringer i havet påvirker flere generasjoner alger og hoppekreps

Dagens globale klimaendringer kan få følger for neste generasjon av små organismer i havet. For noen vil det gå bra, mens andre vil slite.

Med ny teknologi og nye metoder er det mulig å forutsi hvordan enkelte organismer i havet kommer til å takle konsekvensene av klimaendringer i løpet av flere generasjoner.

Forskerne har studert encellede organismer, makroalger, virveldyr og virvelløse dyr.

Studerer flere generasjoner

Det som kreves, er eksperimenter som tar for seg mange generasjoner av organismer.

– Fordi vi har studert små organismer som alger og hoppekreps med kort levetid, har vi kunnet se på flere generasjoner, sier forsker Peter Thor ved Norsk Polarinstitutt.

Funnet til forskerne viser at stress som følge av klimaendringer kan endre den genetiske sammensetningen i neste generasjon.

– Samtidig ser vi at en slik genetisk endring også kan gi artene mulighet til å tilpasse seg klimaendringene, sier han.

Tilpasningsdyktigheten varierer

Men tilpasningsdyktigheten har en grense, og hvis en art blir utsatt for mye stress, får det konsekvenser. Det blir mindre genetisk mangfold, og artene klarer ikke å tilpasse seg flere endringer.

På den annen side er det andre bestander av arter i havet som har relativt bra tilpasningsdyktighet.

Hovedbudskapet til forskerne er at evolusjonens rolle er viktig og må bedre integreres i modellene som skal si noe om effektene av miljøforandringer i framtiden.

Referanse

Piero Calosi m.fl: Will life find a way? Evolution of marine species under global changeEvolutionary Applications. 2016. DOI: 10.1111/eva.12418

Powered by Labrador CMS