137 bjørner innenfor Norges grenser i 2012

Dette er 14 færre enn året før, og en reduksjon på 29 bjørner sammenlignet med 2010.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Kjartan Trana/Rovdata)

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

I 2012 er det for fjerde året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.

Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.

Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.

Bioforsk Svanhovd i Pasvik analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og Bioforsk i fellesskap tidlig i april hvert år.

DNA-analyser viser at det var minst 137 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2012.

Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke, og fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.

Av de 137 bjørnene som ble registrert i 2012 var 51 hunnbjørner og 86 var hannbjørner.

Det viser en ny rapport som Bioforsk har laget i samarbeid med Rovdata.

Bjørnene er registrert ved å analysere DNA fra ekskrementer, hår og vev som er samlet inn i felt gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt i løpet av året. I fjor var fjerde året på rad med landsdekkende innsamling av prøver fra brunbjørn i Norge.

– Metoden gir en god oversikt over antall bjørner i landet, og det meste tyder på at vi fanger opp en stor andel av individene, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Flest bjørner i Finnmark

Flest bjørner ble det i fjor registrert i Finnmark, med 49 individer, etterfulgt av Hedmark med 37 individer og Nord-Trøndelag med 30 individer, og det er kun små endringer i disse fylkene mellom 2011 og 2012.

Det ble også påvist bjørn i fylkene Telemark, Buskerud, Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms, i de fleste fylkene uten store endringer fra 2011.

Nedgang i Troms og Oppland

Unntakene er Troms og Oppland. Her ble det påvist betydelig færre individer i fjor.
– I Troms ser vi en halvering, fra tolv til seks individer, mens det i Oppland ble påvist to individer i fjor mot ni i 2011, sier Kjørstad.

Forklaringen i disse fylkene er sannsynligvis en kombinasjon av felte bjørner og færre innsamlede prøver.

– Vi ser at det både i Troms og Oppland var en nedgang i antallet innsamlede prøver, noe som kan være noe av forklaringen på at færre individer ble påvist i disse fylkene i fjor, sier Hans Geir Eiken, seniorforsker ved Bioforsk.

Mange felte bjørner

Den nedadgående trenden i antall bjørner for hele landet fra 2010 til 2012 kan skyldes at det er felt mange bjørner i Sverige og Norge til sammen de senere år.

– De siste årene er det felt mellom 300 og 400 bjørner årlig i Sverige og flere nær riksgrensen mot Norge. I samme periode er det også felt noen titalls bjørner i Norge, forklarer Kjørstad.

Kartet gir en oversikt over 137 brunbjørn som ble registrert i Norge i 2012, fordelt på 86 hannbjørner (blå prikker) og 51 hunnbjørner (røde prikker). Et midtpunkt er vist for individer som er påvist med mer enn en DNA-prøve.

For landet sett under ett ble det samlet inn 1395 prøver med antatt opphav fra brunbjørn til DNA-analyse i fjor, og dette er nesten 200 flere enn året før. Av disse viste 748 prøver, eller 54 prosent, seg å være fra brunbjørn.

106 av bjørnene som ble påvist i fjor er fanget opp ved hjelp av DNA-analyser tidligere år. Det vil si at nesten åtte av ti bjørner var kjent fra før. 31 av bjørnene er ikke påvist i Norge tidligere. Noen av disse er imidlertid tidligere påvist i våre naboland.

– De individene som ikke er kjent fra før er enten ikke fanget opp av tidligere innsamlinger, er unger som er født inn i bestanden eller er individer som har vandret inn over grensen etter innsamlingene året før, forklarer Eiken.

Fanger opp en stor andel

Av 14 bjørner registrert døde i Norge i fjor var 11 kjent fra tidligere års DNA-analyser av innsamlet materiale. Tilsvarende tall i 2011 var 15 døde og 14 kjent fra før.

– Dette tyder også på at en stor andel av bjørnene i landet blir fanget opp gjennom dagens overvåking, sier Kjørstad.

Bestandsmålet for bjørn i Norge er at det skal fødes 13 kull med bjørnunger hvert år. Ut fra antallet hunnbjørn som ble registrert i fjor er det beregnet at det ble født seks (5,7) kull i Norge i 2012. Dette estimatet er omtrent det samme som i 2011 (5,9).

Referanse:

Aarnes m.fl.: Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: DNA-analyse av prøver innsamla i Norge i 2012 (pdf), Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 47 2013.

Lenke:

Resultatene fra 2012 er tilgjengelig i Rovbasen.

Powered by Labrador CMS