– Jeg tror at alle kan kjenne på skyldfølelse når vi blir oppmerksomme på de som ikke er like privilegerte som oss, sier professor i nordisk litteratur. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Forskjell på hvordan nordmenn og amerikanere oppfatter ulikhet

Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit.

Mens de økonomiske forskjellene mellom folk i USA er store, har vi i Norge hatt en velferdsstat og omfordelingspolitikk som har sørget for utjevning av inntekt og andre goder.

Atferdsøkonomer ved Norges Handelshøyskole har vært interessert i å finne ut hva som ligger bak den slående variasjonen i inntektsulikhet og fordelingspolitikk mellom land i den vestlige verden.

– Hvor forskjellige er vi egentlig; og er det slik at amerikanere i større grad aksepterer forskjeller? Dette var vårt utgangspunkt, sier professor Bertil Tungodden.

Sammen med kolleger har Tungodden gjennomført et internasjonalt eksperiment i stor skala for å se hvordan vi tolererer ulikhet. 

Flaks eller fortjent?

Forskerne valgte å sammenlikne nordmenn og amerikaneres sosiale preferanser. De har lagt vekt på hva folk oppfatter som rettferdige og urettferdige ulikheter og i hvor stor grad de er villige til å eliminere urettferdig ulikhet.

Kort fortalt ble et representativt utvalg av 1000 eksperimentdeltakere i USA og Norge bedt om å bestemme hvordan en bonus skulle fordeles mellom to arbeidere. I et av scenariene hadde begge gjort den samme jobben, men bare én av dem fikk bonusen på et rent lykketreff. 

Deltakerne fikk velge om de ville fordele bonusen på nytt mellom arbeiderne, eller la den stå urørt. 

Denne siste nyansen – mellom flaks og ferdigheter – er svært viktig, siden den gir forskerne anledning til å studere i hvor stor grad kilden til ulikhet påvirker aksept av ulikhet.

De viktigste grepene i denne studien er at amerikanere og nordmenn gjør reelle valg i identiske situasjoner. Med denne metoden kan forskerne utelukke at forskjellene mellom land skyldes ulike oppfatninger av hva som er kilden til ulikhet.

Nordmenn synes flaks er urettferdig

Studien kan dermed identifisere forskjeller i sosiale preferanser.

– Studien viser at nordmenn og amerikanere har svært ulike oppfatninger om ulikhet skapt av flaks. Nordmenn ser i all hovedsak på dette som en urettferdig ulikhet som de ønsker å eliminere, mens amerikanere i stor grad synes dette er en rettferdig ulikhet som de aksepterer, sier Tungodden.

Halvparten av amerikanerne i eksperimentet mente det var greit at en person fikk hele bonusen, til tross for at det ikke lå ekstra prestasjon i arbeidet. 80 prosent av nordmennene mente det var galt og ville at pengene skulle deles likt.

Men resultatene skal ikke tolkes dit hen at alle i USA aksepterer ulikhet som skyldes flaks, understreker Tungodden. Det er mange amerikanere som bryr seg mye om denne typen urettferdighet. 50 prosent av amerikanere er lik nordmenn i situasjoner der flaks er avgjørende.

Forskerne ville også finne svar på hvordan nordmenn og amerikanere forholder seg til ulikhet som stammer fra enkeltpersoners innsats og prestasjoner.

– Så snart ulikhet skyldes ferdigheter, der én person presterer bedre enn den andre, aksepterer både amerikanere og nordmenn i større grad inntektsulikhet og synes det er ok at vedkommende får hele bonusen.

Amerikanere bryr seg om ulikhet

Studien ser også på hvordan ulike grupper innenfor hvert av landene vurderer de ulike typene ulikhet.

– Her finner vi interessante forskjeller. I USA er det stor forskjell mellom høyt og lavt utdannede, hvor høyt utdannede vektlegger mye mer at ulikheten reflekterer forskjeller i ferdigheter eller prestasjon, sier Tungodden.

I Norge derimot ser vi ikke dette.

Det kan tyde på at USA er et mer delt samfunn enn Norge, hvor sosiale forskjeller korresponderer med ulike oppfatninger av rettferdighet. Dette funnet kan kaste lys over den nyere politiske utviklingen i USA, mener atferdsøkonomen.

– At amerikanere ikke bryr seg om ulikhet, er en misforståelse. Det er ikke det at de ikke bryr seg, men de har en annen idé om ulikhet, noe vi ser tydelig i studien, der utvalget i så stor grad aksepterer flaks som kilde til ulikhet, avslutter Tungodden.

Referanse:

Ingvild Almås m.fl: Cutthroat capitalism versus cuddly socialism: Are Americans more meritocratic and efficiency-seeking than Scandinavians?. NHH, 2016. ISSN: 0804-6824 Working paper

Powered by Labrador CMS