Hvorfor har vi så mange elever som får spesialundervisning i dag? (Foto: Frank May / NTB scanpix)

Hvorfor får så mange barn spesialundervisning?

Mange flere elever får spesialundervisning nå enn før. Det skyldes økt fokus på tester og resultater, mener norske lærere.

I dag er det dobbelt så mange elever som får spesialundervisning som for tretti år siden. Toppåret var 2012 da neste ni prosent av elevene fikk det. I dag er det nær åtte prosent.

Denne utvikling står i sterk kontrast til den politiske satsingen på inkludering og tilpasset opplæring i skolen, mener forskere ved Nord universitet og Nordlandsforskning.

De har undersøkt hva 409 lærere mener er årsakene til at spesialundervisningen har økt så kraftig. Og det er første gang lærerne blir spurt.

– Siden lærere oftest er de som henviser elever videre til spesialpedagogisk team på skolen og til PP-tjenesten, så er det interessant å vite hvordan de selv vurderer dette, sier professor Trond Bliksvær ved Nord universitet.

Lærerne jobbet i grunnskolen i en kommune på Østlandet.

Tre årsaker

Forskerne hentet forklaringer om årsaker til spesialundervisning fra tidligere studier og testet ut på de norske lærerne.

Det var særlig tre årsaker som de kjente seg igjen i:

  • Foreldrene vet mer om retten til spesialundervisning
  • Større fokus på resultater og læringsutbytte i skolen
  • Ressursmangel

Bliksvær mener innføringen av læreplan med mål for læringsutbytte har gitt mer fokus på elevenes resultater.

– Skolen bruker tester og kartlegginger i stor grad, sier forskeren.

Foreldrene krever mer

– Foreldre har fått mer kunnskap om barns rettigheter. Og de vil oftere sikre disse rettighetene for barna sine, sier Bliksvær.

Med resultatfokus menes økte forventninger blant politikerne til hva barn og unge skal lære og større vekt på kartlegging og testing, samt elevresultater. Ressursmangel handler om det lærerne oppfatter som presset økonomi i skolen og få lærere.

Professor Trond Bliksvær ved Nord universitet. (Foto: Svein-Arnt Eriksen)

Tiltak har hatt liten innvirkning

Forskerne undersøkte også om det var mangler ved PP-tjenesten og organiseringen av spesialundervisningen. Men lærerne mente ikke at dette var forklaringer på økningen i mengden spesialundervisning.

Lærerne trakk fram årsaker som lå utenfor skolens egen kontroll. Det som skolen selv har ansvar for, mente lærerne har mindre betydning.

– Det kan forklare hvorfor tiltak som settes inn på skolenivå bare i begrenset grad har virket, sier Bliksvær.

Både staten og kommuner har  nemlig satt i gang tiltak  for å redusere omfanget av spesialundervisningen.

– Flere av prosjektene har hatt som mål å styrke tidlig innsats og tilpasset opplæring i den ordinære undervisningen. Det skulle føre til at behovet for spesialundervisning ble mindre. Men tidligere forskning viser at det motsatte er tilfelle, sier han.

Kan virke stigmatiserende

– En mulig forklaring er at tidlig innsats gjør problemene til noen elever veldig tydelige, sier Bliksvær.

– Også resultatene i vår studie støtter at tidlig innsats kan føre til økt spesialundervisning, men det er ikke av de viktigste årsakene.

Han mener det er viktig å få ned bruken av spesialundervisning.

– Slik undervisning innebærer ofte at elever får ekstra hjelp i klasserommet eller på egne rom og kan føle seg stigmatisert, sier Blixvær.

Referanse:

Trond Bliksvær m.fl: Læreres forståelser av årsaker til en høy forekomst av spesialundervisning. Tidsskrift for velferdsforskning. 2017. DOI: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-02

Powered by Labrador CMS