Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress - les mer.

Det er snakk om et intenst, vedvarende savn og tristhet, som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen, forklarer forsker Kristin Alve Glad ved NKVTS.

Mange overlevende fra Utøya har hatt en komplisert sorg

Det henger sammen med postraumatisk stress.

En ny studie fra NKVTS viser en tydelig sammenheng mellom posttraumatisk stress og kompliserte sorgreaksjoner hos de som selv overlevde terrorangrepet på Utøya, men som mistet nære venner eller familiemedlemmer i massakren.

– I tråd med tidligere studier viser våre resultater at hvis man har symptomer på posttraumatisk stresslidelse etter en traumatisk opplevelse der man har mistet en av sine nære, er det stor sannsynlighet for at man også strever med kompliserte sorgreaksjoner, sier forsker Kristin Alve Glad ved NKVTS.

Posttraumatisk stresslidelse har forkortelsen PTSD. Dette handler om at følelser som frykt og redsel varer lenge og går ut over evnen til å fungere i hverdags­livet. Noen utvikler PTSD like etter hendelsen, mens hos andre kan symptomene dukke opp flere måneder eller år etterpå.

Forskerne i denne studien fant at symptomer på PTSD etter et drøyt år ga økt sannsynlighet for kompliserte sorgreaksjoner to og et halvt år etter terrorangrepet.

Omfattende og langvarig studie

Studien omfatter 275 overlevende etter Utøya-terroren. Samtlige hadde mistet familiemedlemmer og/eller nære venner under massakren.

Det ble gjort intervjuer 4-5 måneder etter massakren, etter et drøyt år og etter rundt to og et halvt år.

Forskerne kartla symptomer på både posttraumatisk stress – som for eksempel unnvikelsesatferd, skremmende flashbacks, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker – og på kompliserte sorgreaksjoner.

Frykt og lengsel

Forskeren forklarer at den grunnleggende følelsen i PTSD gjerne er frykt.

Komplisert sorg handler først og fremst om lengsel.

– Det er snakk om et intenst, vedvarende savn og tristhet, som gjør det vanskelig å fungere i hverdagen. Man sliter gjerne med vonde bilder knyttet til dødsfallet, samt vansker med å akseptere at den døde er borte, forklarer Glad.

Unnvikelsesatferd gjør at sorgen ikke bearbeides

At posttraumatisk stress forutsier komplisert sorg og ikke omvendt, er ifølge Glad i tråd med den rådende hypotesen på fagfeltet.

– Mennesker som strever med posttraumatisk stresslidelse vil gjerne prøve å unngå å tenke på traumet, eller unngå å være i bestemte situasjoner og på steder som kan minne dem på den traumatiske hendelsen. Det er naturlig å tenke at dette kan bidra til at man ikke får bearbeidet tapet og sorgen, noe som kan føre til vedvarende, eller kompliserte, sorgreaksjoner, sier Glad.

Første studie i sitt slag

Dette er den første langtidsstudien som undersøker sammenhengen mellom PTSD og komplisert sorg hos mennesker som har mistet noen i en traumatisk hendelse som de selv overlevde.

– Alle deltakerne i studien var direkte utsatt for Utøya-terroren. Samtidig som de selv befant seg i livsfare, var mange vitne til brutale drap på venner eller familiemedlemmer. Det er klart at vi må ha denne svært spesielle situasjonen i bakhodet når vi tolker resultatene av forskningen, sier Glad.

– Det trengs mer forskning på feltet

I tre tidligere langtidsstudier av sammenhengen mellom posttraumatisk stress og komplisert sorg, var ikke de pårørende selv til stede under den traumatiske hendelsen.

I to av studiene var dødsfallene i hovedsak naturlige. I en tredje så forskerne på etterlatte etter en flystyrt.

– Disse studiene fant, i motsetning til vår, at komplisert sorg så ut til å forutsi posttraumatisk stress. Det at det finnes så få langtidsstudier, òg at vi finner motstridende funn, viser først og fremst at det trengs mer forskning på området, sier Glad.

Hun mener at dersom ny forskning gjenskaper funnene fra studien, kan dette bidra til å forbedre klinikeres mulighet til å utvikle effektive behandlingsstrategier for mennesker som trenger hjelp til å bearbeide både sorgen og traumet.

– Våre funn antyder at å hjelpe mennesker som strever med vedvarende posttraumatiske stress-symptomer med å bearbeide disse reaksjonene, kan potensielt forhindre at de utvikler kompliserte sorgreaksjoner på et senere tidspunkt, sier hun.

Referanse:

Kristin Alve Glad mfl.: The longitudinal association between symptoms of posttraumatic stress and complicated grief: A random intercepts cross-lag analysis. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 2021. (Sammendrag). Doi.org/10.1037/tra0001087

Kort om studien

  • Studien er en av de første som over lengre tid studerer sammenhengen mellom symptomer på posttraumatisk stress og komplisert sorg hos en større gruppe traumatiserte etterlatte.
  • Studien omfatter 275 overlevende som både var utsatt for terroren på Utøya og som mistet nære venner eller familiemedlemmer i massakren. Det ble gjort intervjuer etter 4– 5 måneder, 14–15 måneder og 30–32 måneder.
  • Symptomer på komplisert sorg ble kartlagt med et spørreskjema som heter Brief Grief Questionnare (BCG), som ser på fem elementer: Problemer med å akseptere døden, sorgforstyrrelser i dagliglivet, bekymrede og vonde tanker knyttet til døden og dødsfallet, unnvikelsesatferd for å slippe å bli minnet på tapet, og en følelse av isolasjon eller å være avskåret fra andre.
  • Symptomer på posttraumatisk stresslidelse ble kartlagt med måleinstrumentet UCLA PTSD-RI, som består av 20 spørsmål, deriblant indikatorer på frykt, angst, lav selvfølelse, vonde flashbacks, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker.
Powered by Labrador CMS