Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Med lupe og lyst kartlegger forsker Thomas Holm Carlsen natur i detalj – for anledningen ei over 150 år gammel gran med hengende greiner og grov sprekkebark.

Plantene forteller deg hva som skjer i naturen

Hestehoven forteller at våren er på vei, og når liljekonvallen blomstrer, vet vi at det snart er sommer. For erfarne botanikere i felt forteller plantene en enda mer detaljert historie om naturen omkring oss.

Du har sikkert hørt hvor viktig det er å bevare det biologiske mangfoldet med ulike planter, insekter, fugler og dyr i naturen vår.

Du har kanskje også hørt om den store nedgangen i pollinerende insekter og hvordan den kan true verdens matproduksjon.

Kalkinnholdet i jorda en av de viktigste faktorene som påvirker sammensetningen av planter. Her ser vi en kalkfattig blåbærskog med gran.

Profesjonelle kartleggere

Men for å bevare må vi ha kunnskap. Vi må ha kunnskap om hvilke planter som finnes hvor, om det er mange av dem, om de står i fare for å dø ut, og hvordan vi på best mulig vis kan ta vare på mangfoldet.

Denne kunnskapen får vi fra profesjonelle kartleggere og erfarne observatører som bruker utallige timer, dager, uker, måneder og år i felt.

Mye av den kunnskapen vi har om artene, er det noen som fysisk har trasket over det ganske land for å hente inn – over myrer og fjell, gjennom kratt og skog, eng og hei, steinur og strandsump.

Kartleggerne dokumenterer funnene ved å legge dem inn på Artsdatabankens nettside Artsobservasjoner.no.

Her er det viktig at også de vanligste artene registreres, ikke bare de sjeldne.

– Har du noen gang funnet noe på tur og tenkt «Jøss, for et kult blad! Lurer på hva det er?» Det tenkte jeg da jeg så dette bladet. Appen Artsorakelet ga meg svar.

Kartlegger naturtyper

Thomas Holm Carlsen er forsker og naturkartlegger hos NIBIO Tjøtta. Han koordinerer det landsdekkende naturkartleggingsprosjektet Natur i Norge (NiN) og bruker selv utallige timer i felt gjennom året.

– Å kartlegge naturtyper er veldig komplekst, forteller Carlsen.

Totalt opererer kartleggerne med 57 faktorer, såkalte lokale komplekse miljøvariabler, for å beskrive norsk natur.

Ut fra hvilken sammenheng de står i, gir disse faktorene masse informasjon om naturtyper, tilstand og mangfold.

– I skog, for eksempel, er det tre av disse hovedfaktorene som skal vurderes. Det er kalk, uttørkingsfare og kildevannspåvirkning. Kalkinnholdet i jorda er en av de viktigste faktorene som påvirker plantesammensetningen, sier Carlsen.

– Ved å ta bildet med appen Artsorakelet fikk jeg to mulige alternativer til hva jeg hadde funnet. Det var slett ikke noe blad, men en moseart, sumpkrokodillemose eller bergkrokodillemose. Disse to moseartene er forvekslingsarter, og nærmere studier må til for å kunne gi en endelig bekreftelse.

Fra blåbær til trollbær

– Vi sorterer etter fire hovednivåer med kalk. I den mest kalkfattige skogen finner vi hovedsakelig blåbær, men også arter som smyle, skrubbær og skogstjerne, forteller han.

– Når vi i tillegg finner hvitveis og gaukesyre, vet vi at det er litt mer kalk i jorda. Kommer vi inn i en del av skogen som i tillegg har arter som markjordbær, hengeaks og blåveis, indikerer det at vi befinner oss nok et trinn opp på kalkstigen. Da er vi inne i den såkalte lågurtskogen, forklarer Carlsen.

– Og så, på det høyeste kalknivået finner vi kalklågurtskogen. I tillegg til de andre nevnte artene, har den også arter som trollbær, myske, vårerteknapp og krattfiol.

Det var én faktor. Da er det bare 56 igjen før en naturtype kan beskrives etter forskernes standard.

Arter forteller en historie

Hver enkelt plante tolkes med andre ord ikke helt for seg selv, men må ses i sammenheng med andre arter og naturen rundt.

For eksempel kan sammensetningen av ulike arter si mye om hvordan mennesker har brukt naturen tidligere.

Beiting, slått, oppdyrking, gjødsling og såing vil sette spor i naturen, også mange år etter at drifta har opphørt.

– Et eksempel, som de fleste kan kjenne igjen, er at mye bjørkekratt i ei semi-naturlig eng betyr at enga ikke lenger brukes som før, og at den gror igjen, forteller Carlsen.

– Om du har litt mer kunnskap om arter, vet du at ei eng med høyt innslag av for eksempel krypsoleie, hvitkløver og engsyre, har vært gjødslet og drevet intensivt. Derfor er mangfoldet mindre her enn i ei ugjødslet eng.

I ei ugjødslet eng kan vi finne arter som blåklokke, engkvein, karve, ulike beitemarksopp og blåknapp – arter som ellers forsvinner når jorda blir for næringsrik.

Her har kartleggerne kommet over ei myr i randsona til ung blandingsskog.

Naturtype i balanse

Naturen er i stadig endring – både med og uten menneskelig påvirkning. Men natur i endring kan indikere en ubalanse, eller i det minste endret bruk.

Og når naturen endres, betyr det at noen arter kommer til, mens andre går ut.

– Når en naturtype eller et økosystem er i balanse, er den best rustet til å ivareta seg selv og artsmangfoldet. Vi kan si at en gammel naturskog med mye død ved på bakken, naturlig foryngelse og trær i ulik alder, har oppnådd en optimal balanse. Den har en naturlig utvikling med begrenset menneskelig påvirkning, som et sirkulært bærekraftig økosystem, forteller Carlsen.

En slik selvoppholdende balanse krever først og fremst at vi mennesker lar naturen være mest mulig i fred. Det er også årsaken til at slike områder er verneverdige.

På den andre siden har noen av de mest artsrike naturtypene våre oppstått nettopp gjennom menneskelig bruk. Disse krever at vi fortsetter denne bruken for at naturtypene fortsatt skal kunne være i balanse.

– En gammel, tradisjonell slåttemark er balansert gjennom tradisjonell bruk med sen slått og uten bruk av næringsrik gjødsling. Hvis denne blir lagt brakk, vil den gradvis gro igjen og utvikle seg mot skog. Da vil vi miste alle artene som er knyttet til slåttemarka, arter som blant annet er svært viktige for ulike pollinerende insekter, forklarer Thomas Holm Carlsen.

Men ikke all endring er uønsket eller alvorlig. Endring blir et problem når arter eller naturtyper trues.

Det er viktig at vi får oversikt over negative trender så raskt som mulig, mens det ennå er mulig å sette inn tiltak for å berge naturtypen og artene som lever der.

Gauksyre er lett å kjenne igjen og er en indikator på kalknivå nest nederst på kalkskalaen. Men legg også merke til mysken i dette bildet. Den er en indikator på kalklågurtskogen, den naturtypen som er aller høyest på kalkskalaen. Det er med andre ord glidende overganger i skogen, og en god naturkartlegger må se detaljene i sammenheng med helheten.

Ta med familien på oppdagelsesferd!

Har du lyst til å gå på artsjakt selv eller ta med familien på oppdagelsesferd? Studer et gammelt, krokete og mosegrodd tre. Løft en stein og se hvilke arter som har funnet bolig under den.

Med lupe eller kikkert kan du plutselig få tilgang til en ny verden. Kanskje finner du en sjeldenhet?

For å bli mer kjent med de ulike artene i naturen kan appen Artsorakelet anbefales. Det er superenkelt! Ta bilder av planter, sopp, insekter og fugler med telefonen, last dem opp i appen, og du får forslag til hvilke arter det kan være.

Forslagene er ofte gode, men må ikke regnes som sikre resultater. Se det som tips og som et utgangspunkt for videre studier.

Powered by Labrador CMS