Denne artikkelen er produsert og finansiert av KS FoU - les mer.

Forstår du brev fra kommunen? Her er kalkulatoren som viser verdien av et klart språk

Sjekk resultatet i en ny gevinstkalkulator. 

Gevinstkalkulatoren er basert på prosjektet Gevinster av klart språk i norske kommuner. I prosjektet klarte samfunnsøkonomer fra Menon Economics å tallfeste noen av de økonomiske gevinstene ved klarspråksarbeid. 

Effektmålingen viste at en investering i klart språk med stor sikkerhet gir en avkastning på minst 30 til 300 prosent.

Tallfestet de økonomiske konsekvensene

– Dette er enestående tall, også internasjonalt. Selv om vi vet at det er fornuftig med klart språk, har vi manglet tall på nøyaktig hvor mye penger vi kan spare før nå, sier områdedirektør Kristin Weidemann Wieland i KS.

Det er tidligere dokumentert at klart språk har positive effekter. I rapporten fra prosjektet klarte samfunnsøkonomer å tallfeste noen av de økonomiske gevinstene.

– En såpass høy sikker avkastning er helt unikt. Sett opp mot normal avkastning i næringslivet er det noe alle investorer ville satset på, sier Simen Pedersen i Menon.

Figur med investering og avkastning.
1 krone investert i klart språk gir minst en avkastning på 1,3 til 4 kroner.

Sikre gevinster

Ekspertene tallfestet gevinsten på saksbehandlersiden i kommunen. Det var med utgangspunkt i fakturaer til mottakere av helse- og omsorgstjenester i Tønsberg kommune og kommunalt bostøtteskjema i Bergen kommune.

– Selv om vi legger til grunn forsiktige beregninger, finner vi en høy sikker avkastning av klart språk. Vi har kun regnet på kommunenes gevinster. Omskrivingen til klart språk gir også positive brukeropplevelser og økt tillit til kommunene, sier Pedersen.

Gevinstene blir enda større hvis de omskrevne tekstene deles med andre tjenesteområder i kommunen eller med andre kommuner.

Utviklet en gevinstkalkulator

I den nye gevinstkalkulatoren som nå lanseres, kan det legges inn tall som er relevante for egen virksomhet. Du kan beregne gevinstene av å skrive om konkrete tekster til klart språk.

– Vi vet at i svært krevende prioriteringer lokalt er det å kunne dokumenter reelle gevinster av arbeidet avgjørende for videreføring av innsats og tiltak. Kalkulatoren for klart språk dokumenterer gevinstene av å jobbe med kommunens egne tekster, sier Kristin Weidemann Wieland. Hun er direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS.

Hun sier videre at beregningene kan fungere som gode argumenter for hvorfor arbeidet med klart språk bør prioriteres. 

Portrett intervjuobjekt.
En sikker gevinst er et godt argument for å investere tid og ressurser i språkarbeid, sier Kristin Weidemann Wieland i KS.

Slik virker kalkulatoren

For en kommune, fylkeskommune eller andre som har mye skriftlig kommunikasjon med innbyggerne, kan det være store gevinster i å omskrive teksten til klart språk. 

Kalkulatoren fanger opp tidsbesparelser hos virksomheten som følge av at færre brukere misforstår teksten.

Før kalkulatoren tas i bruk, bør du:

  • Velge ut en aktuell tekst som ofte blir misforstått. Det kan for eksempel være et søknadsskjema eller et brev.
  • Undersøke hvor mange brukere som mottar teksten.
  • Anslå hvor mange mangelfulle svar, henvendelser eller liknende du får fordi teksten ikke forstås riktig.

Du vurderer selv hvilke forutsetninger som skal legges til grunn for beregningene. Basert på informasjonen du fyller ut, gjøres det automatiske beregninger. Kalkulatoren genererer også en skriftlig oppsummering som for eksempel kan brukes i et saksfremlegg.

Kalkulatoren er utarbeidet i Excel. Den er gratis og lett å ta i bruk.

Se gevinstkalkulatoren her

– Vi håper dette blir et nyttig verktøy som bidrar til mer klart språk i kommunesektoren, sier Weidemann Wieland.

Invester i klart språk!

I KS har de jobbet med klart språk i kommunesektoren siden 2014. Bakgrunnen for prosjektet var at det har vært vanskelig å gjennomføre solide målinger av effekt i enkeltkommuner eller i andre offentlige virksomheter. 

Derfor har KS gjort et grunnarbeid. Slik kan alle som jobber med klart språk, bruke tallene og være trygge på at arbeidet med klart språk gir avkastning.

– En konkret og temmelig sikker beregning av gevinst er et godt argument for å investere tid og ressurser i språkarbeid, sier Wieland.

Referanse:

Simen Pedersen mfl.: Gevinster av klart språk i norske kommuner (PDF). Rapport fra Menon Economict på oppdrag fra KS, 2022. 

 

Powered by Labrador CMS