Blant norske kvinner som får lungekreft, overlever en av fire i fem år. I Finland gjelder det bare en av fem. For menn er overlevelsen lavere.

Større sjanse for å leve lenger med lungekreft i Norge enn i våre naboland

Flere lungekreftpasienter i Norge og Island overlever minst fem år etter diagnosen enn i Sverige, Danmark og Finland. - En grunn er at behandlingen har blitt mer sentralisert, sier Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret.

Overlevelsen av de mest utbredte kreftformene har økt i alle de nordiske landene de siste 25 årene, for de ni kreftformene som er med.

Det viser en ny studie som ble publisert denne uken, der forskerne har sammenlignet overlevelsen av kreft i de nordiske landene de siste årene.

- Norge har veldig gode resultater på overlevelse av de store kreftformene, som tarmkreft, endetarmskreft, lungekreft, nyrekreft, brystkreft og prostatakreft, sier Tom Børge Johannesen til forskning.no.

Dette er de kreftformene som flest blir rammet av.

Johannesen er nestleder ved Kreftregisterets registeravdeling, og har bidratt til den nye studien fra norsk side.

Flere overlever lungekreft

Forskjeller mellom landene er i ferd med å jevnes ut. Men det er fortsatt variasjon mellom landene for ulike kreftformer.

Norge skiller seg ut på godt og vondt ved to kreftformer, lungekreft og føflekk-kreft.

- I Norge har vi en høyere andel som overlever i fem år med lungekreft enn i Danmark, Finland og Sverige, sier nestleder i registeravdelingen i Kreftregisteret.

- I Norge har vi særlig sett en gledelig bedring i overlevelsen av lungekreft, spesielt hos de som kan opereres. Kombinert med cellegift har dette økt overlevelsen de siste årene, sier han.

- For lungekreft ser vi at en større andel pasienter i Norge og Island som overlevde det første året etter diagnosen, overlever i fem år enn i Danmark og Finland, sier han.

Kvinner med lungekreft har i tillegg høyere overlevelse enn i Sverige.

Opererer flere lungekreft-pasienter

En grunn til forbedringen i overlevelse blant lungekreft-pasienter i Norge, er at behandlingen har blitt mer sentralisert, ifølge Johannesen.

- Lungekreft-legene blir stadig mer offensive i møtet med lungekreft. Der legene før måtte resignere, ser vi nå at stadig flere pasienter får tilbud om operasjon.

Han er spent på om lungekreftmiljøene i de andre nordiske landene lar seg inspirere av hvordan de norske kollegaene velger ut pasienter som kan få nytte av operasjon.

Bare en av fem overlever lungekreft

Men likevel er overlevelsen fortsatt lav ved lungekreft, sammenlignet med andre kreftformer.

  • Norge og Island har størst overlevelse blant kvinner. Her overlever 26 prosent lungekreft i fem år. I Finland overlever bare 19 prosent like lenge.
  • Blant islandske menn overlever 20 prosent i fem år, og blant norske menn 19 prosent. Bare 13 prosent av finske menn overlever lungekreft i fem år.

    Forskjellen mellom landene er opptil syv prosentpoeng for begge kjønn.

Nesten syv av ti overlever tarmkreft

Forekomsten av tarmkreft har økt for begge kjønn, mens dødeligheten har gått noe ned.

Disse ni kreftformene er analysert

Over to millioner pasienter som fikk en kreft-diagnose mellom 1990 og 2016 er med i undersøkelsen.

Forskerne ved Karolinska Institutet i Sverige har sammenlignet ett års og fem års overlevelse mellom landene, over tid.

Forskerne har brukt data fra de nasjonale kreftregistrene i alle de nordiske landene.

Pasientene som er med, er fulgt opp frem til og med 2017.

Disse kreftformene er analysert: Tykktarmskreft, lungekreft, føflekkreft, nyrekreft, brystkreft, livmorkreft, eggstokkreft, prostatakreft og kreft i endetarm.

Norge lykkes best av de nordiske landene på behandling av tarmkreft blant kvinner.

  • Blant norske kvinner overlever 69 prosent i fem år, mot 62 prosent av islandske kvinner.
  • Blant danske menn med tarmkreft, overlever 67 prosent i fem år, mens 63 prosent av svenske menn lever like lenge. Norske menn har 65 prosents overlevelse.

For denne kreftformen har særlig Danmark gjort et stort byks i riktig retning mot tidligere.

Små forskjeller for brystkreft

Lite skiller de nordiske landene når det gjelder fem års overlevelse av brystkreft.

Flest kvinner overlever denne kreftformen i Finland og Sverige, hvor 90 prosent lever etter fem år. Norge ligger hakk i hæl, med 89 prosents overlevelse. I Danmark og Island overlever 87 prosent.

Forekomsten har økt i alle land, men minst i Norge. Spesielt Danmark har gjort et byks i overlevelse siden 2010.

Ni av ti overlever prostatakreft

Også prostatakreft har høy overlevelse. Flest overlever i Finland, hvor 94 prosent overlever i fem år. Norge er rett bak, med 93 prosents overlevelse. I Danmark overlever 87 prosent av mennene i fem år.

Forbedringen de siste ti årene har vært størst i Danmark.

Danmark har tatt igjen de andres forsprang

Også generelt har Danmark oppnådd størst forbedring de siste årene. Før kom danske pasienter dårligere ut enn i nabolandene.

Nå er andelen dansker som overlever kreft på samme nivå som i de andre nordiske landene.

Mange årsaker til bedre overlevelse

Forskerne konkluderer med at det er mange årsaker til at overlevelsen etter kreft har økt.

Tidligere og presise diagnoser, forbedret behandling og standardiserte behandlinger har spilt inn.

- Til tross for at det er noen forskjeller i helsevesenet mellom de nordiske landene, ser vi nå veldig små forskjeller generelt i kreftoverlevelse, sier Johannesen.

Siden utvikling i overlevelse alene kan gi et skjevt bilde, har forskerne også tatt hensyn til utviklingen i forekomst og dødelighet.

Internasjonale sammenligninger av kreftoverlevelse er nyttig for å bedømme kvaliteten på nasjonal helsehjelp sammenlignet med andre land.

- For oss er dette veldig nyttig for å få et bedre inntrykk av om vi er der vi skal være når det gjelder kreftbehandling. I Norge bør vi ta mål av oss til å være blant de beste i verden i behandling, overlevelse og lav dødelighet, sier Johannesen.

Referanse:

F. E. Lundberg mf: Trends in cancer survival in the Nordic countries 1990-2016: the NORDCAN survival studies. Tandfonline, 19. oktober 2020.

Powered by Labrador CMS