I overkant av 23 prosent av de menige oppgir å ha blitt mobbet i løpet av de ni første månedene i tjeneste. (Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix)

Mye mobbing i førstegangstjenesten

Flere soldater rapporterer om mobbing i førstegangstjenesten enn i videregående skole. For kvinner utgjør dette en tredobling. 

Forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt ville forstå hva som bidrar til at noen ønsker seg videre tjeneste i Forsvaret etter avtjent førstegangstjeneste mens andre forlater Forsvaret. De har derfor samlet inn data fra soldater i Brigade Nord gjennom to år og har nå analysert dataene fra det første året.

Analysene viser at soldatenes motivasjon for videre tjeneste henger tett sammen med hvor godt de trives i førstegangstjenesten. I tillegg er det tydelig at de færreste av soldatene endrer mening i løpet av førstegangstjenesten om hvorvidt de vil fortsette i Forsvaret. Det eneste som virkelig kan endre dette, er om de trives godt eller ikke.

Utvikling over ni måneder

Tallene FFI har samlet inn, viser også at de aller fleste av soldatene trives svært godt i Forsvaret.

Vi vet imidlertid fra Vernepliktsundersøkelsen i 2014 at omfanget av mobbing og seksuell trakassering av menige som er til førstegangstjeneste, er høyt sammenlignet med blant annet tall fra videregående skole og i arbeidslivet. 

Dette rammer særlig kvinner. Tidligere studier har dessuten vist at økende kvinneandel i Forsvaret kan føre til økt forekomst av både mobbing og seksuell trakassering. 

Siden mobbing er et kjent problem, ønsket forskerne å vite mer om hvordan omfanget av mobbing utvikler seg gjennom tjenesten og hvordan det påvirker trivsel og ønsket om videre tjeneste i Forsvaret. De karakteriserer funnene som alarmerende. 

Figuren viser andelen menige som oppga å ha blitt mobbet det siste året på videregående skole og i løpet av de ni første månedene i tjeneste. VGS er videregående skole, og grafen viser hva de menige oppgir å ha blitt utsatt for på VGS når de møter opp til førstegangstjenesten. (Foto: (Tabell: FFI))

Nye tall på mobbing

I overkant av 23 prosent av de menige oppgir å ha blitt mobbet i løpet av de ni første månedene i tjeneste.

Det er åtte prosentpoeng flere enn tilsvarende undersøkelse fra da disse personene gikk siste året på videregående skole, noe som utgjør en økning på over 50 prosent.

Veksten er særlig stor for kvinner, som har en økning fra om lag åtte prosent i videregående til til 38 prosent i Forsvaret. Dette utgjør en tredobling.  

De fleste menige rapporterer heldigvis at mobbingen skjer «av og til» eller «en sjelden gang». Det er også innen disse svarkategoriene forskerne ser den største veksten fra videregående skole.

Hæren kjenner seg ikke igjen

Forskerne har funnet ut at mobbingen henger tett sammen med trivsel blant soldatene. 

Selv om de aller fleste som er inne til førstegangstjeneste forteller at de trives svært godt, bidrar mobbingen til å redusere trivsel for dem som blir utsatt for det. Mobbing henger også negativt sammen med soldatenes ønske om å fortsette i Forsvaret etter endt førstegangstjeneste.

Oberstløytnant Aleksander Jankov, talsmann for Hæren, melder at soldatenes tillitsvalgte ikke kjenner seg igjen i FFIs beskrivelse av forholdene i Brigade Nord og at Hæren rekrutterer godt fra førstegangstjenesten. 

– For Hæren er søknad til videre verving etter førstegangstjenesten jevnt høy, og det står rundt åtte kvalifiserte søkere bak hver tjenestestilling som skal bekles. Derfor stiller Hæren seg undrende til konklusjonen om at mobbing i Hæren fører til dårlig rekruttering, sier Jankov. 

Hvem er mobberne? 

Forskerne spurte videre om hvem som mobber. Da svarte de menige at det var befal som sto for om lag 20 prosent av den oppgitte mobbingen. Dette er et funn som er i tråd med svar i Forsvarets egen Vernepliktsundersøkelse.

Bare tre prosent oppga at det var medsoldater som sto for mobbingen, mens hele 62 prosent av mobbingen ble begått av «andre», antakelig menige utenfor egen tropp eller i andre avdelinger. Om lag 15 prosent av de menige ønsket ikke å oppgi hvem som mobbet. Mobbingen foregår både i og utenfor tjenesten, men hovedvekten er i tjenesten. Omtrent all mobbing var av verbal karakter.

Hvem blir mobbet?

Kvinner har større sannsynlighet enn menn for å bli mobbet.

Av de menige som oppgir mobbing i Forsvaret, har om lag 30 prosent også blitt mobbet på videregående skole. Det kan se ut til at mobbeatferd til en viss grad forfølger elevene inn i livet som soldat.

– Hæren har et aktivt arbeid mot mobbing og andre former for trakassering. Det er ingen toleranse for dette i Hæren og hvert enkelt tilfelle ettergås nøye. Ethvert tilfelle av mobbing eller trakassering er ett for mye og derfor jobbes det med dette gjennom hele organisasjonen, fra generalinspektør til menig soldat, sier Aleksander Jankov. 

Også seksuell trakassering

Kvinner i Brigade Nord utsettes også for seksuell trakassering, i all hovedsak av menn. Hele 27 prosent av kvinnene oppgir å ha blitt seksuelt trakassert i førstegangs­tjenesten, og dette er høyere enn det de samme kvinnene oppga for videregående skole, der 19 prosent svarte at de hadde blitt seksuelt trakassert. 

Kun tre prosent av mennene svarte det samme. De menige svarte at «andre» i hovedsak mobbet, mens det i hovedsak var medsoldater som utførte seksuell trakassering. Den seksuelle trakasseringen fordeler seg for kvinnene slik: om lag 2/3 på verbal trakassering og 1/3 på lettere fysisk trakassering (berøring). Ingen rapporterte om fysiske overgrep. 

FFI-rapporten kommer med en klar advarsel til Forsvaret om at de bør se på sine handlingsplaner på nytt. «Disse resultatene, sammen med resultatene for mobbing, stiller spørsmålstegn ved Forsvarets handlingsplaner for forebygging av mobbing og seksuell trakassering».

– Hæren er glad for at FFI bruker tid og ressurser også på forskning innenfor dette saksområdet. Nå skal vi studere rapporten nøye for å se om det er mulig å bruke hele eller deler av den til den videre aktive innføringen av allmenn verneplikt, sier Aleksander Jankov.

Referanser:

Hanson, Steder og Kvalvik: Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret? En innledende kvantitativ analyse av holdninger og adferd i Brigade Nord. FFI-rapport, mai 2016.

Vernepliktsundersøkelsen 2015. Forsvaret, 2016.

Powered by Labrador CMS