Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Nær tre av fire pasienter mente at e-konsultasjon førte til bedre oppfølging, ifølge studien.
Nær tre av fire pasienter mente at e-konsultasjon førte til bedre oppfølging, ifølge studien.

Pasienter opplever bedre behandling med digital legetime

Over halvparten av alle som brukte digitale tjenester hos fastlegen, sier at kvaliteten på behandlingen ble bedre med muligheten for e-konsultasjon.

Seks av ti pasienter synes det er lettere å skrive elektroniske beskjeder til fastlegen som ikke handler om medisinske saker, enn å ringe.

Drøyt fire av ti synes det er lettere å forklare kliniske problemstillinger skriftlig enn muntlig. 24 prosent foretrekker tradisjonell konsultasjon.

Det er blant funnene i en norsk studie som har sett på brukernes erfaringer med digitale tjenester som elektronisk timebestilling og fornyelse av resept, digitale ikke-medisinske forespørsler og tekstbasert e-konsultasjon.

I dag tilbyr mange fastlegekontorer disse digitale tjenestene via hjemmesiden sin. Noen fastleger har tilsvarende løsning via innlogging på helsenorge.no. Denne studien er kun basert på pasienter som har brukt tjenestene via helsenorge.no.

Forskerne Paolo Zanaboni og Asbjørn Fagerlund ved Nasjonalt senter for e-helseforskning står bak studien som ble publisert i tidsskriftet BMJ Open i juni.

Vanskelig å vite hva folk mener med kvalitet

37 prosent av brukerne som deltok i studien, hadde hatt en tekstbasert e-konsultasjon med fastlegen sin. Nær tre av fire pasienter mente at e-konsultasjon førte til bedre oppfølging, og 58 prosent mente kvaliteten på behandlingen ble bedre med muligheten for e-konsultasjon.

E-konsultasjon som belastes med egenandel på lik linje som en vanlig legetime, skal brukes for problemstillinger som ikke haster. Normalt skal fastlegene svare innen fem dager.

– «Bedre kvalitet» er en selvrapportert opplevelse og forteller ikke noe om behandlingen eller den underliggende tilstanden. Dette er tall som er vanskelig å finne. Vi er ikke helt sikre på hva folk forstår med kvalitet – det kan jo være måten å bli møtt på, sier Asbjørn Fagerlund.

Ikke så uventet mente åtte av ti pasienter at det er enklere og mer effektivt å bestille time elektronisk enn over telefon, og mer enn ni av ti synes det er enklere å fornye resepten digitalt.

Nesten halvparten av dem som hadde fornyet resepten elektronisk, mente det bidro til større etterlevelse av medisineringen.

– Mange pasienter spør etter en form for kvittering på at den digitale henvendelsen til legen er mottatt, og hva som skjer med den, sier forsker Asbjørn Fagerlund.
– Mange pasienter spør etter en form for kvittering på at den digitale henvendelsen til legen er mottatt, og hva som skjer med den, sier forsker Asbjørn Fagerlund.

Etterlyser respons

Fagerlund, som er utdannet psykolog, har personlig foretatt tekstanalysene i studien.

– I fritekstdelen ser vi at mange pasienter etterspør en form for kvittering på at henvendelsen er mottatt, og hva som skjer med den. Folk liker ikke når sensitiv forespørsel forsvinner i et sort hull, og de blir sittende å vente.

– Hva kan legene gjøre for at å imøtekomme pasientene bedre?

– Rent praktisk kan de gi pasienten en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt, at den er åpnet av fastlegene og når de kan forvente å få svar. Dette er enkle servicefunksjoner som det bør være mulig å få til.

Spart tid er ikke nødvendigvis det eneste saliggjørende for pasientene, mener forskeren.

– Digitale tjenester handler ofte om tidsbruk – at ting går raskere. Men en annen måte å se dette på er hva pasientene reelt sparer i tid fra de sendte spørsmålene sine, og til de får svar fra fastlegen.

Fagerlund forteller videre at det kan gå flere dager før legen svarer. I mellomtiden tenker kanskje pasienten at han bør foreta seg noe. Folk liker å bli ferdig med ting. Mange av de spurte i undersøkelsen sa at de ønsket en rask avklaring.

– Noen ville kanskje ha valgt å få løst problemet samme dag ved en vanlig konsultasjon, selv om de hadde brukt en time hver vei på reise og måtte sitte og vente på legekontoret.

Får bedre tid til andre ting

65 prosent av de som svarte på spørreskjemaene, var kvinner. Nær seks av ti som deltok, hadde minst tre års utdanning fra universitet. Om lag 25 prosent hadde helsebakgrunn og flertallet av de som brukte digitale tjenester mente at deres datakompetanse var godt over middels. Over halvparten av alle som svarte var i jobb. Eldre over 65 år stod for 15 prosent av svarene.

Elektronisk timebestilling var den mest brukte tjenesten, fulgt av reseptfornying. Pasientene oppga at mens de før brukte i gjennomsnitt 13,5 minutter for å gjøre en timeavtale over telefon, tok det gjennomsnittlig bare 4,4 minutter via helsenorge.no.

Fornyelse av resepter innebar en tidsbesparelse på nesten 10 minutter.

– Svarene var som forventet. Det var interessant å se hvem som bruker tjenestene. De som bruker tjenestene mest, ser også ut til å være de mest kompetente brukerne.

En sekundærgevinst av dette er at hvis flere bruker digitale tjenester, blir det mindre kø på venterommene, kommenterer Johansen Fagerlund.

Ikke-brukerne er mer interessante

Deltagerne ble rekruttert fra personer som hadde brukt minst én av tjenestene via helsenorge.no. Undersøkelsen ble gjennomført over to uker i november 2017. I alt 2043 brukere valgte å svare på undersøkelsen som dukket opp på helseportalen.

Forskerne har ikke tall på hvor stor andel disse 2043 utgjorde av alle brukere – noe forfatterne også påpeker som en av svakhetene ved studien.

– Vi mener resultatene er representative for de som bruker tjenestene, selv om det alltid vil være en risiko for at det er de mest eller minst fornøyde som tar seg tid til å svare.

– Hva vet dere om dem som ikke bruker digitale tjenester?

– Det er jo denne gruppen som er aller mest interessant, konstaterer Fagerlund. De fleste har jo ikke være inne på helsenorge.no. Ikke-bruk er et tema som alltid henger over slik forskning. Hva som kjennetegner disse, blir derfor bare spekulasjoner.

– Vi kan anta at det handler om manglende digital kompetanse eller at de er fornøyde med tilgjengeligheten til fastlegen sin, har nærhet til hjelp og har et bruksmønster de synes fungerer.

Digital lege er ikke for alle

I en tidligere studie blant fastleger fant forskerne at de fleste av disse opplevde at digitale tjenester frigjør tid for både pasientene, kontorpersonalet og legene.

Én lege hadde regnet ut at henvendelsene per telefon ble redusert med cirka 25 prosent. Fastlegene viste også til bedre tilgjengelighet gjennom e-konsultasjon og spesielt bedre mulighet for å følge opp kronisk syke.

– Legene fortalte at noen pasienter er mer åpne og uttrykker seg lettere skriftlig i e-konsultasjon enn ansikt til ansikt, og én lege hadde en pasient som hadde skrevet ting vedkommende ikke hadde fortalt til noen.

Legene påpekte riktignok at digital timebestilling gir dem mindre informasjon om årsaken til at pasienten vil ha en time. Flere leger etterlyste også tydeligere og mer standardiserte rutiner for bruk av digitale tjenester.

Legene var enige om at barn, eldre og pasienter med liten datakompetanse trenger alternativer til digital kontakt med fastlegen.

– Flere fastleger mente at digitale tjenester ikke er egnet for psykisk syke. Samtidig er det noen leger som sa at de hadde fått en del henvendelser fra psykisk syke – henvendelser som ellers kanskje ikke ville kommet hvis pasientene måtte ringe til fastlegen eller under en fysisk konsultasjon.

Ulike rutiner for bruk av e-helsetjenester

Rutinene for e-helsekommunikasjon varierte både mellom legekontorene og blant leger på samme legekontor.

– Fastlegekontorene er godt etablerte og veldrevne. Min personlige mening er at fastlegens mulighet til å innrette driften til lokale variasjoner er en styrke og vil kunne stå i motsetning til standardiserte rutiner.

– Det fastlegene etterspør i studien vår er nok en form for startpakke med anbefalinger om foreslåtte rutiner om hva som skal gjøres, når og hvordan. Da vi foretok studien, var antallet e-konsultasjoner så lavt at disse konsultasjonene ikke kom i konflikt med de vanlige rutinene. Ettersom bruken øker, øker behovet for struktur, sier Fagerlund og tilføyer:

– Fastlegene i studien var tidlig-brukere som ville prøve ut tjenestene, og noen av dem har også hatt innspill til utviklingen av tjenestene. Når det blir masseutrulling, vil det være større variasjon i entusiasmen. Og hvis de selv og pasientene er fornøyde, vil det kunne være et forstyrrende element for legene å bli påtvunget noe nytt når dagens system fungerer bra.

Utviklingen framover

Tall fra Helsedirektoratet viser at e-konsultasjoner som videokonsultasjon eller digital kommunikasjon via tekst, utgjorde 2,4 prosent av alle konsultasjoner i perioden januar til november i fjor.

Foreløpige tall fra Helsedirektoratet viser at e-konsultasjoner i juni og juli i år utgjorde 21–22 prosent av alle konsultasjoner. Pandemien bidro til at andelen i mars og april var oppe i 35–41 prosent.

Ifølge forskerne er det anslått at cirka 30 prosent av alle fastlegekonsultasjoner i fremtiden vil være e-konsultasjoner – og opptil 40 prosent med bruk av såkalt m-helse.

Med m-helse menes bruk av mobile enheter som gjør det mulig med egenmåling eller registrering av personlige helsedata.

– Når er vi på 40 prosentandel e-konsultasjoner?

– Vi har en tendens til å overestimere de kortsiktige effektene av innovasjon, mens vi underestimerer de langsiktige virkningene. Kanskje er dette et generasjonsspørsmål.

– Når digitale tjenester er etablert og innarbeidet, har legene et system som kan aktiveres i situasjoner der det er ønskelig å begrense fysiske ansamlinger av pasienter på venterommet, for eksempel i en pandemisituasjon. Fremover handler det mye om å ta i bruk de digitale tjenestene som er tilgjengelige, også blant fastlegene, sier Asbjørn Fagerlund.

Referanse:

Paolo Zanaboni og Asbjørn Johansen Fagerlund: Patients’ use and experiences with e-consultation and other digital health services with their general practitioner in Norway: results from an online survey. BMJ Open, 2020. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-034773

Asbjørn Johansen Fagerlund, Inger Marie Holm og Paolo Zanaboni: General practitioners’ perceptions towards the use of digital health services for citizens in primary care: a qualitative interview study. BMJ Open, 2019. Doi.org/10.1136/bmjopen-2018-028251

Powered by Labrador CMS