Undersøkelsen tyder på at det er stort rom for forbedringer innen den spesialiserte rusbehandlingen. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Annenhver ruspasient etterlyser bedre behandling

Halvparten av ruspasientene mener at behandlingen er for lite tilpasset og at tilgangen til psykolog eller lege kunne ha vært bedre. Men de fleste opplever at de blir møtt med respekt.

Dette kommer frem i en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som har gjennomført en undersøkelse blant inneliggende pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

De 1017 pasientene over 16 år som svarte på undersøkelsen har mye positivt å si om oppholdet og personalet, men flertallet etterlyser mer behandling.

– De fleste temaene som undersøkelsen tar for seg, tyder på at det er stort rom for forbedringer innen den spesialiserte rusbehandlingen, sier prosjektleder og forsker Mona Haugum i Kunnskapssenteret.

Til sammen 101 offentlige og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene, ble inkludert i undersøkelsen.  Pasienter ved 96 av disse svarte.

Åtte av ti føler seg trygge

Åtte av ti pasienter (83 prosent) svarte at de i stor eller i svært stor grad har følt seg trygge ved institusjonen. Nesten like mange (79 prosent) svarte at de i stor eller i svært stor grad har blitt møtt med høflighet og respekt av behandlerne og personalet.

Nesten like mange svarte at institusjonen tok godt imot dem.

– Disse resultatene støttes av pasientenes kommentarer, hvor gode samtaler og relasjoner med ansatte blir nevnt som positivt og viktig. Men pasientene opplever også at personalet har negative holdninger til dem, sier Haugum.

Flertallet etterlyser behandling

Mer enn 50 prosent av de spurte svarte at de ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad har hatt tilfredsstillende tilgang til psykolog eller lege.

– Over seks av ti svarte det samme på spørsmålet om de har fått hjelp med sine psykiske eller fysiske plager, forteller prosjektlederen.

Rundt halvparten svarte at de ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad syntes at informasjonen om behandlingen er tilfredsstillende, at de har innflytelse på behandlingen og at den er tilpasset pasientens behov.

Synes de fikk for dårlig oppfølging

Hele 86 prosent av de som hadde vært innlagt tidligere svarte at de ikke i det hele tatt, i liten grad eller i noen grad synes oppfølgingen og ettervernet etter utskrivningen var tilfredsstillende.

– De aller fleste pasientene syntes heller ikke at hjelpen fra kommunen er tilfredsstillende.

Ifølge Haugum svarte 77 prosent at hjelpen fra kommunen ikke i det hele tatt, i liten grad eller bare i noen grad var tilfredsstillende.

I kommentarene som omhandler hjelp fra kommunen, beskrives både positive og negative erfaringer. Mange nevner at de ikke fikk hjelp med bolig og økonomi.

Referanse:

Haugum & Iversen: Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling – resultater etter en nasjonal undersøkelse i 2014, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, PasOpp-rapport Nr 6 – 2014.

Dette er andre år på rad at en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse gjennomføres blant pasienter med døgnopphold innen TSB. Årets undersøkelse ble gjennomført i september.

Powered by Labrador CMS