Kjell Magnus Norderhaug og Frithjof Moy under feltarbeid på Prestholmen. (Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA)

Overgjødsling og varmere vann kan bety trøbbel i Skagerrak

Varme somre langs kysten er til glede for badelystne nordmenn. For biomangfoldet er det derimot en trussel.

Tilførsel av næringsstoffer til havet på grunn av menneskelig aktivitet som jordbruk, industri og utslipp fra kloakkrenseanlegg kan føre til overgjødsling.

Næringsstoffene er nitrogen- og fosforforbindelser som fraktes til kysten via elver, og overgjødslingen kan skyldes både lokale og langtransporterte tilførsler via havstrømmer.

Den norske Skagerrak-kysten tilføres næringsstoffer fra sørlige deler av Nordsjøen, særlig Danmark og Tyskland. Til tross for tiltak som har redusert utslippene av næringsstoffer både nasjonalt og internasjonalt, er dette fortsatt et aktuelt problem.

To tiår med data

En omfattende studie av 20 år med kystovervåkingsdata viser nemlig at klimaendringer som fører til mer avrenning av partikler og næringsstoffer fra land, kan skape overgjødslingseffekter i økosystemene i fremtiden.

Studien, som er forfattet av en rekke forskere med tilknytning til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet, er publisert i tidsskriftet Marine Ecology Progress Series. Forskerne analyserte hvordan ulike faktorer relatert til klima og overgjødsling påvirker sammensetningen av alge- og dyresamfunn på hard bunn.

Høy temperatur gir lavt biomangfold

– Biomangfoldet på bunnen reduseres etter år med høye sommertemperaturer og stor belastning av partikler om våren, sier NIVA-forsker Kjell Magnus Norderhaug.

Norderhaug kan videre fortelle at slike faktorer samvirker og forsterker negative effekter.

– En negativ effekt av én variabel vil i mange tilfeller øke effekten av en annen. Et mildere og våtere klima kan føre til mer avrenning fra land tidlig på året, som gir utfordrende oppvekstvilkår for bunnlevende organismer.

Ikke bare dårlig nytt

Studien er ikke bare nedslående.

– Den økologiske tilstanden på ytre kyst er per i dag god, sier NIVA-forsker Hege Gundersen.

– Det er først og fremst naturlige forhold som avgjør biomangfoldet i Skagerrak.

I hvert fall inntil videre. For et klima i endring, med økt avrenning fra land og dermed økte mengder partikler og næringsstoffer i havet, kan øke presset på kystøkosystemene i fremtiden.

I tillegg til å gjøre opp status for Skagerrak, understreker forskerne at å ta høyde for hvordan ulike variabler virker sammen, er et viktig resultat av arbeidet – og også viktig for å forutse effektene av fremtidige klimaendringer.

Referanse:

Kjell Magnus Norderhaug mfl: Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010. Marine Ecology Progress Series, juni 2015, doi: 10.3354/meps11306.

Powered by Labrador CMS