Det demper sjefens stress at de ansatte er fornøyd med det han gjør. (Foto: Colourbox)

Stressede sjefer bør ha dyktige medarbeidere

Ledere som har gode relasjoner til medarbeiderne sine, opplever mindre farlig stress på jobben, viser en studie av nærmere 3000 norske ledere.

Det blåser på toppene, heter det. Ledere har stort ansvar, både for medarbeiderne og organisasjonen.

De må ta vanskelige og noen ganger upopulære beslutninger. Det er lett å tenke at det må være stressende å være leder.

Det finnes mye forskning på stress, men ganske få undersøkelser som går spesielt på stress blant ledere. Hvordan står det til med de som sitter i førersetet i bedrifter og organisasjoner? Er de mer stresset enn det som sunt er?

Press og stress blant norske ledere

Professorene Astrid Richardsen og Stig Berge Matthiesen ved Handelshøyskolen BI har analysert svar fra mer enn 2900 norske ledere.

Studien måler fire sentrale stressfaktorer: 1) tidspress og arbeidsbelastning, 2) følelsesmessig belastning, 3) stress fra rollekonlikt på jobben, det vil si mellom krav fra toppledelsen og krav fra medarbeidere og 4) stress fra rollekonflikt mellom jobb og privatliv.

Mer enn seks av ti norske ledere oppgir at de opplever tidspress og høy arbeidsbelastning ofte eller hele tiden. Færre enn fem prosent sier de sjelden eller aldri opplever tidspress i jobben.

– Selv om en klar majoritet av lederne opplever tidspress på jobben, er det likevel relativt få som opplever stress fra rollekonflikter på jobben eller rollekonflikter mellom jobb og privatliv, forteller Richardsen.

Få lar seg stresse

Undersøkelsen viser at ledere som føler at de har kontroll over sin arbeidssituasjon og som opplever stor frihet til å ta beslutninger, opplever mindre arbeidspress og følelsesmessig belastning. De har også betraktelig mindre stress som følge av rollekonflikter enn ledere som har mindre kontroll.

Kvinnelige ledere opplever en noe høyere følelsesmessig belastning på jobben enn mannlige ledere. Det var den eneste betydelige forskjellen i jobbstress mellom menn og kvinner i undersøkelsen.

Stressforskerne fant ikke særlig forskjell på stress hos toppledere, nestledere, mellomledere og førstelinjeledere.

– Den beste måten ledere kan forebygge jobbstress på, er å utvikle gode relasjoner til medarbeiderne på jobben, anbefaler Astrid M. Richardsen ved BI. (Foto: Nicolas Tourrenc)

Det som viste seg å være mest stressende for lederne, var uforutsigbarhet i bedriften og mange endringer i løpet av det siste året.

Gode relasjoner forebygger stress

Lederne opplever betydelig mindre stress når de føler at de har gode relasjoner til medarbeiderne og når de ansatte er positive og viser tillit til lederne.

– Den beste måten ledere kan forebygge jobbstress på, er å utvikle gode relasjoner til medarbeiderne, anbefaler Richardsen.

Når de ansatte er fornøyde med det lederen gjør, forstår utfordringene som lederen har, og aktivt deltar i problemløsning, så stresser lederen mindre.

Det henger sannsynligvis sammen med at lederen får større tillit til medarbeiderne og kan delegere flere oppgaver slik at arbeidspresset blir mindre, mener Richardsen.

Råd for stressmestring

Ledere som over tid opplever stress på jobben, kan reagere med frustrasjon, irritasjon, sinne, tap av selvtillit og depresjon.

Det kan gjøre dem mindre konsentrerte og motiverte og redusere arbeidsglede, innsats og ytelse, ifølge forskerne.

De mener også at stress kan føre til nedsatt produktivitet og dårligere resultat på bunnlinjen.

Stress fra arbeidsbelastning og rollestress kan gjøre at ledere føler mindre lojalitet og forpliktelse til organisasjonen, og gjør det mer sannsynlig at de ser etter jobb et annet sted.

Ti råd mot stress

Astrid Richardsen og Stig Berge har utarbeidet ti forskningsbaserte råd som kan hjelpe ledere til å mestre stress på jobben.

  • Finn ut hva som skaper stress: Kartlegg hva det er som er med på å skape stress i jobben. Kunnskap gjør det lettere å sette inn tiltak for stressmestring.
  • Skaff deg mer kunnskap om stress: Hvordan virker ulike betingelser for stress sammen? Hva kan du gjøre med det?
  • Lev sunt. Sørg for tilstrekkelig hvile og søvn, trening og sunt kosthold. Den sunne sjelen finnes i et sunt legeme. Det er ikke uten grunn mange ledere er flinke til å trene.
  • Lær deg å hvile og slappe av. Øv opp ferdigheten til å stresse ned eller slappe av. Her kan det hjelpe med muskelavspenning, meditasjon og verktøy som kan fortelle deg om kroppen slapper av.
  • Styr tiden mer effektivt. Få til bedre prioriteringer mellom arbeidsoppgavene. Identifiser tidstyvene og forsøk å få bukt med dem.
  • Øk medarbeidernes ferdigheter – det gir mindre stress for deg. Du vil føle deg tryggere på at jobben blir gjort når du delegerer arbeidsoppgaver.
  • Etabler forhold som gir deg støtte. Har du noen du kan spørre om hjelp og støtte når du trenger det? Har du noen du kan gå til med dine gleder og sorger? Sosial støtte i hverdagen er viktig også for ledere.
  • Planlegg karrieren. Også for ledere kan en jobb eller en arbeidsforpliktelse ha en «best før»-dato. Blir du værende for lenge i en jobb, kan det føre til unødvendig stress eller belastning.
  • Bytt jobb i tide. Gjør skiftet mens du fremdeles har god mestringskontroll på jobb og jobbrelatert stress.
  • Søk ekstern profesjonell hjelp om jobben blir en for stor belastning. Omfattende jobbstress kan få alvorlige konsekvenser både for den som rammes og omgivelsene.

Referanse:

Richardsen, Astrid M og Stig Berge Matthiesen (2013): I førersetet, men stresset? Om arbeidsbelastning og stress blant norske ledere. I R. Rønning, W. Brochs- Haukedal, L. Glasø og S. B. Matthiesen (red.): Livet som leder. Lederundersøkelsen 3.0 (s.125-150). Fagbokforlaget: Bergen.

Powered by Labrador CMS