Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Et kanadisk selskap har målt magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data fra Innlandet og behandlet dem med utstyr i et Piper Navajo-fly.

Undersøkelser fra fly viser mye uran i Stange og Løten

Forskere har funnet høy konsentrasjon av uran i undergrunnen i deler av kommunene Stange og Løten. Grunnstoffet er kilde til radongass, som kan gi lungekreft.

Årsaken er etter alt å dømme alunskiferen, eller svartskiferen, som det finnes mye av i området. 

– Svartskiferen i Løten har vi kjent til lenge. Den er også kartlagt tidligere. Nå gjør nye geofysiske målinger fra fly at vi kan få en enda bedre oversikt over områder med uranholdig alunskifer. 

Det forklarer forsker Marie-Andrée Dumais ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– I Stange og Løten ser vi også at konsentrasjonene er til dels høye, sier hun.

Nedbrytning av uran

Uranholdig alunskifer er en kilde til radongass. Den oppstår når uranet brytes ned. Den usynlige og luktfrie gassen kan bevege seg gjennom porer og forkastninger i berget og løse seg opp i grunnvann.

– Radon er helt ufarlig utendørs. Men den kan samle seg i lukkede rom. For eksempel i dårlig ventilerte kjellere. Gassen er den viktigste årsaken til lungekreft blant ikke-røykere. Derfor er det viktig å kartlegge kildene, forklarer Dumais.

Konsentrasjonene av uran som nå er beregnet fra flymålinger, stemmer godt overens med resultater fra analyser av jordprøver som er tatt i området.

– Det er lett å ta forholdsregler mot radon. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler i første omgang at alle måler radonnivået i hjemmet. Å måle radon er både enkelt og billig, sier Marie-Andrée Dumais. 

Den beste tiden for slike målinger er nå om vinteren.

Oversikt over området som nå er dekket med flymålte geofysiske data i Innlandet fylke.

Store områder undersøkt

Data om uran stammer fra resultatene som forskerne ved NGU nå har offentliggjort av geofysiske flymålinger i Innlandet i 2020–2022. Området som er undersøkt, strekker seg fra øst for Randsfjorden til svenskegrensen. Det omfatter både Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Trysil.

De nye geofysiske datasettene dekker 15.940 kvadratkilometer. Det vil si 67.900 kilometer flylinjer i retning sørvest-nordøst. Datasettene har en oppløsning på 50 meter i den sørlige delen og 100 meter i den nordlige delen.

Det kanadiske selskapet EON Geosciences har målt magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data. De nye dataene er tilgjengelige på NGUs Geoscience-portal.

Piper Navajoen fløy over Innlandet for å måle magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data.

Finner sprekker og svakheter

Magnetismen i bergartene er målt med magnetiske målinger som først og fremst er følsomme for jerninnholdet.

De radiometriske dataene gir informasjon om konsentrasjonene av kalium, uran og thorium i de øverste 40–50 centimeterne av bakken. 

De elektromagnetiske dataene henger sammen med berggrunnens elektriske motstand. Denne motstanden er blant annet avhengig av vanninnhold. På den måten går det an å registrere sprekker og svakhetssoner i fjellet.

– Når vi tolker disse dataene, blir vi kjent med de fysiske og kjemiske egenskapene til sedimentene og berggrunnen, opplyser Dumais.

Finner ny alunskifer

– Informasjonen er avgjørende for geologisk feltkartlegging i arbeidet med å identifisere bergarter og for å finne sprekkesoner og forkastninger, sier Dumais.

Ytterligere tolkning bidrar samtidig til å forstå geologiske prosesser.

– Mange forskere er for eksempel opptatt av deformasjonen av den kaledonske fjellkjeden og hvor dypt det er ned til grunnfjellet, forteller Dumais. 

Den kaledonske fjellkjeden er en 400 millioner år gammel fjellkjede som strakte seg fra Irland og Skottland nordøstover gjennom Skandinavia og Spitsbergen.

Det er de elektromagnetiske dataene som er spesielt nyttige for kartlegging av svartskifer. De nye dataene gjør at forskerne nå kan peke ut nye områder som inneholder alunskifer.

Powered by Labrador CMS