Finner rent drikkevann til vietnamesere

Drikkevannet i et av verdens tettest befolkede områder er kreftfremkallende. Nå gir danske geologer håp til millioner av mennesker som drikker grunnvann som inneholder det giftige stoffet arsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Fakta:

Arsen er det 52. mest vanlige grunnstoffet på jordoverflaten. Det finnes i små konsentrasjoner de fleste steder. For eksempel finnes det i faste bergarter og sedimenter i konsentrasjoner på omkring 1–4 mikrogram per kilo.

Arsen i høye konsentrasjoner kan gi akutte og kroniske forgiftninger i de fleste biologiske organismer. Tidligere brukte man derfor stoffet som plantevernmiddel, blant annet på potetjorder. Det er ikke lenger tillatt.

I drikkevann bør det ikke være mer enn ti mikrogram arsen per liter, anbefaler WHO.

For store doser gir fare for pigmentforandringer, hjerte/kar-sykdommer, blackfoot disease samt kreft i hud, blære og lunger.

(kilde: www.geus.dk)

Fakta:

I åtte år har Danida finansiert forskningsprosjektet i Vietnam, men fra september i år har organisasjonens forskningsfaglige utvalg valgt å droppe den økonomiske støtten. Det betyr antagelig at prosjektet stopper, sier Dieke Postma.

De danske forskerne fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Danmark Tekniske Universitet (DTU) og Aarhus universitet har fått i stand et fruktbart samarbeid med vietnamesiske forskere.

Les mer om prosjektet her.

Pigmentendringer og sprukket hud er de første symptomene på arsenforgiftning. Det er også fare for hjerte/kar-sykdommer og kreft.

– Bare i Vietnam er minst tre millioner mennesker i fare. Men også i land som Bangladesh, India og Kambodsja er det et enormt helseproblem. I alt er om lag hundre millioner mennesker utsatt, sier Dieke Postma, som er seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Sammen med danske og vietnamesiske kolleger har han i åtte år undersøkt grunnvannet langs Den røde elv i Vietnam.

Arsenforgiftning eller kolera

– Arsen forekommer naturlig i grunnvannet i slettene omkring de store elvene som kommer fra fra Himalaya. Omkring Den røde elv er det for eksempel helt opp til 80 ganger mer arsen i grunnvannet enn Verdens helseorganisasjon anbefaler, forklarer Postma.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot å drikke vann som inneholder mer enn 10 mikrogram per liter. Større doser kan føre til forgiftning og alvorlig sykdom.

Yngste undergrunn er giftigst

Grunnvannet langs Den røde elv er imidlertid ikke like giftig alle steder.

– Det er svært stor forskjell på ulike områder. Innenfor bare få hundre meter kan forekomsten av arsen variere kolossalt, forteller Postma.

Han og de andre geologene har undersøkt hvorfor grunnvannet noen steder i deltaet til Den røde elv er svært forgiftet, mens vannet andre steder er nesten rent. Nå kan de si noe om hvor de vietnamesiske myndighetene bør bore for å finne det reneste vannet.

– Gjennom tiden har elven slynget fram seg og tilbake over elvesletten. Imens har sand og leire som elven har skylt ned fra Himalaya, avleiret seg på forskjellige tidspunkter, forklarer Postma.

– Ved å analysere sand fra grunnen forskjellige steder har vi funnet ut at det er minst arsen i den sanden som har vært avleiret i lengst tid, fortsetter han.

Millioner av vietnamesere drikker vann som inneholder altfor mye av det giftige stoffet arsen. Ved å gjennomføre prøveboringer har geologer funnet avgjørende oppdagelser som på sikt kan gi vietnameserne renere drikkevann. (Foto: Colourbox)

I den eldste grunnen er det nesten ikke arsen. Den består av sand og leire som er skylt ned fra Himalaya for opptil 6000 år siden.

Frigis uten oksygen

Arsen er et kjemisk stoff som er bundet til jernoksid. Jernoksidene finnes i mudderet som kommer med Den røde elv ned fra Himalaya.

– Så lenge sand og mudder transporteres i elven, er det i kontakt med oksygen, og jernoksidene er stabile. Men når det blir avleiret og dekket av grunnvann, er det ikke lenger oksygen til stede, forklarer Postma.

Oksygenmangelen gjør jernoksidene så ustabile at arsenet kan løsrive seg. Dermed blir det frigitt til grunnvannet.

Mange millioner vietnamesere er tvunget til å drikke det farlige vannet.

– Når det regner, samler de opp regnvann, men i tørre perioder har de baregrunnvannet. Ofte vet de ikke at vannet er giftig, eller så har de ikke noe annet, forklarer Postma.

Risikerer kronisk forgiftning

– Man begynte å bore etter drikkevann i grunnen for om lag tyve år siden, for å unngå at folk fikk dysenteri og kolera fra elvevannet. Men nå risikerer folk å få kronisk arsenforgiftning i stedet, sier Postma.

Symptomene viser seg først etter ti år, forklarer seniorforskeren.

– Og nå begynner de første vietnameserne å få symptomene, sier han.

For å forstå hvorfor det er arsen i deltaet, har Postmas forskerteam analysert sanden fra undergrunnen. De har blant annet målt hvor raskt arsen blir frigitt fra jernoksidene.

Det viste seg at arsen løsriver seg saktere fra jernoksidene i den sanden som har ligget lengst. Geologene fant også ut at arsenet etter hvert blir vasket ut av sanden.

Kan vise vei til renere vann

Siden slutten av 1990, da man fant ut at grunnvannet inneholdt arsen, er det gjennomført en rekke undersøkelser av hvordan det giftige stoffet oppfører seg. Men Postma og kollegene hans er de første som har undersøkt hvordan grunnens alder spiller inn.

– På sikt kan resultatene våre brukes til å peke ut hvor man finner det reneste grunnvannet, sier Postma.

– Men det kreves flere undersøkelser med nye boringer, og det koster penger, så det er dessverre ikke noe som kommer til å skje foreløpig, fortsetter han.

Resultatene av forskningsprosjektet i Vietnam er nettopp publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Geoscience.

Vitenskapelige kilder

Groundwater arsenic concentrations in Vietnam controlled by sediment age, Nature Geoscience, doi:10.1038/ngeo1540

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS