Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for vannforskning - les mer.

Land med høy husdyrtetthet, som Nederland, Belgia og Tyskland, vil trolig måtte redusere nitrogenforurensning for å beskytte sensitive økosystemer.

Nitrogen forurenser mer enn antatt

Naturen er mer følsom for grunnstoffet nitrogen enn det vi har trodd. Forskere anbefaler at landbruket i deler av Europa reduserer utslippene.

I en ny rapport fra FNs luftkonvensjon revurderes tålegrensene for skadelig nitrogentilførsel til miljøet fra lufta.

Rapporten er basert på en analyse av vitenskapelig litteratur fra de siste ti årene av et team av 45 ledende europeiske nitrogeneksperter – blant annet Heleen de Wit, som er forsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– Her snakker vi om en tung, vitenskapelig rapport, som kan sammenlignes med IPCC-rapporter. Rapporten viser at skog, lynghei, overflatevann og andre økosystemer er mer følsomme for atmosfærisk nitrogenforurensning enn tidligere antatt, sier de Wit.

Mye fra landbruk

Rapporten understreker igjen behovet for å redusere mengden nitrogen som slippes ut i miljøet.

Mye av utslippene kommer fra landbruket, men også fra kjøretøy og industrien.

– Problemet er mest alvorlig for sensitive økosystemer i nærheten av landbruksområder med stor husdyrtetthet, eller nær trafikkerte motorveier og industriområder, sier de Wit.

Nitrogenforbindelsene kan imidlertid fraktes over store avstander og påvirke økosystemer langt unna, også på tvers av landegrenser.

NIVA-forskeren tror at rapporten vil kunne få store konsekvenser for hvordan landbruket organiseres.

– For å redusere nitrogenforurensning i Nederland, som har høyest husdyrtetthet i Europa, annonserte regjeringen nylig planer om å kompensere bøndene for å redusere antall husdyr, i tillegg til flere andre ganske dramatiske tiltak. Dette har ført til store protester fra nederlandske bønder, sier de Wit.

Andre land med høy husdyrtetthet, som Belgia og Tyskland, vil trolig også måtte øke innsatsen for å redusere nitrogenforurensning for å beskytte sensitive økosystemer.

Også et problem i Norge

Også her i Norge er nitrogen et problem.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er landbruket den største enkeltkilden til nitrogenutslipp, med 37 prosent av de totale utslippene i 2021.

Skadelige utslipp av nitrogen til luft omfatter utslipp av nitrogenoksider og ammoniakk.

Luftfart, sjøfart, olje- og gassutvinning og veitrafikk er de største kildene til utslipp av nitrogenoksider i Norge, mens nesten alt ammoniakkutslippet kommer fra landbruket.

– I den norske offentligheten snakkes det mye om Oslofjorden og nitrogenrensing, men det er ikke bare i Oslofjorden det er for mye nitrogen. Faktisk er tålegrensen for atmosfærisk nitrogenforurensning overskredet for en femtedel av Norges areal – det meste i Sør-Norge, sier de Wit.

Nitrogenet som slippes ut, faller ned og tas opp i økosystemene eller renner ut i elver og innsjøer. Noe ender til slutt også i fjordene.

– Overskudd av nitrogen forstyrrer balansen i økosystemene og påvirker biologisk mangfold. For eksempel kan man se at områder som tidligere hadde mye lyng, blir mer dominert av gress, og at innsjøer kan få økt algevekst, sier forskeren.

Referanse:

Roland Bobbink mfl.: Review and revision of empirical critical loads of nitrogen for Europe. Rapport fra FNs luftkonvensjon , 2022. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS