Mer hjernekraft i USA

Hvis flere behandles for risikofaktorer for hjerte og karsykdommer - som høyt blodtrykk, kan hjernens helse bevares bedre i alderdommen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Det antyder nye resultater publisert i BMC Geriatrics.

Amerikanske eldre danker i praksis ut sine engelske motstykker hva angår hukommelse og oppvakthet, ifølge den nye studien.

Det mest oppsiktsvekkende funnet er muligens resultatet som tyder på at 75-åringer i USA i gjennomsnitt har like god hukommelse som 10 år yngre engelskmenn.

- At amerikanske eldre skullle gjøre det bedre på de kognitive testene kom som en overraskelse, siden seniorene i USA hadde høyere forekomst av risikofaktorter for hjerte- og karsykdommer.

- Vanligvis assosieres slike faktorer med kognitiv svekkelse og en dårligere hjernefunksjon, sier Kenneth Langa ved University of Michigan i et presseskriv fra BioMed Central.

Kognitv funksjon handler blant annet om evnen til å tenke, og til å løse ulike typer oppgaver.

Dette skal være den første sammenligningen av kognitive ferdigheter hos eldre (over 65 år i denne studien) i de to landene. Data fra en tidligere amerikansk og engelsk studie utgjør grunnlaget.

Hvorfor? 

Spørsmålet som melder seg er: Hvorfor denne forskjellen? Forskerne vedgår at de ikke kan si helt sikkert hva som er årsaken(e) til det amerikanske overtaket som reflekteres i studien.

De peker blant annet på et generelt høyere utdannings-  og velstandsnivå blant eldre i USA.

En annen faktor gis vel så mye plass: Mer utstrakt behandling i befolkningen av risikofaktorer for hjerte-karsykdom - for eksempel høyt blodtrykk og fedme - kan også være en viktig medvirkende faktor, heter det.

Forskerne bak studien trekker fram at flere blir medisinert for høyt blodtrykk i USA enn i England.

De anfører også at en rekke studier har vist en kobling mellom høyt blodtrykk og økt risiko for svekkelser på det kognitive området, mens bruk av blodtrykksmedisin er assosiert med vesentlig bedre funksjon.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.no)

Men ikke alle resultater er like entydige. Mens noen randomiserte kontrollerte forsøk (inndeling i grupper på slump) har vist at slik medisinering er kognitivt fordelaktig, har andre ikke vist noen tydelig effekt.

Det største amerikanske overtaket fant forskerne faktisk blant de eldste i studien, som var godt oppi 80-årene - noe de også mener kan støtte hypotesen om at mer aggressiv diagnostisering/behandling av høyt blodtrykk kan bedre hjernehelsen.

Depresjon

Graden av depressive trekk kan også være med på å utfylle forklaringsbildet.

- De eldre fra USA rapporterte om betydelig lavere nivåer av depressive symptomer enn de engelske, sier Langa.

Tidligere studier har vist assosiasjoner mellom depresjon og forverret kognitiv funksjon, selv om forskerne påpeker at dette er komplekst og kan gå begge veier:

Depresjon kan tenkes å være en risikofaktor for kognitiv svekkelse, mens en svekkelse i tankeevnen også kan føre til at man får depressive symptomer.

Videre er det antatt at demensrisikoen er lavere hos personer som har mange år på skolebenken. Virkningsmekanismene er derimot ukjente, ifølge Folkehelseinstituttets demens-faktaark.

Flere tester

Deltakere fra begge land tok samme tester, der de for eksempel skulle huske ti substantiver de hadde fått se; som hotell, elv, tre, hud, gull, landsby, baby og bord.

Ordene ble lest opp, og deltakerne ble bedt om å gjenta så mange som mulig, både med en gang, og etter fem minutter.

De var også gjenstand for en orienteringstest, ved at forskerne spurte om hvilken dag i uken det var, samt dato, måned og år vi er i.

Totalt sett var det mulig å oppnå 24 poeng på testen. Gjennomsnittscoren for de 8 299 amerikanerne var 12,8, mens 5 276 engelske menn og kvinner oppnådde 11,4 i snitt.

Utfordrer “høy utdanning”-kobling

Oppfatningenen om at høy utdanning bidrar til god hjernehelse i alderdommen, er for øvrig blitt utfordret i den senere tid, deriblant i en nederlandsk studie (Van Dijk, et al., 2008) publisert i Psychology and Aging.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

I denne studien var det lite som tydet på at høy utdanning hadde en preventiv effekt, kan helsebiblioteket.no opplyse.

Samtidig viste studien at man risikerer raskere svikt i tankeevnen ved svakere fysisk helse.

Langtidshukommelsen, samt evnen til å omstille seg, ble også raskere svekket når den psykiske helsen var svakere, opplyses det videre.

- Verdifulle

- Sammenligninger av studier på tvers av landegrensene er nyttige, selv om det er enkelte forskjeller i designet på studiene, mener Kenneth Langa og kollegene.

De benyttet seg av data fra Health and Retirement Study and the English Longitudinal Study of Ageing om grunnlag for å sammenligningene.

- Gruppen eldre vokser stadig. Derfor vil studier der det identifiseres medisinske eller sosiale faktorer som kan hindre eller forsinke kognitive svekkelser være verdifulle, mener forskerne i presseskrivet.

Les mer:

K.R Van Dijk, et al. No protective effects of education during normal cognitive aging: results from the 6-year follow-up of the Maastricht Aging Study. Psychology and Aging 2008 Mar;23(1):119-30. (Sammendrag av studien)

helsebiblioteket.no: Kan høy utdannelse forebygge kognitiv svikt hos eldre?

Folkehelseinstituttet: Demens - faktaark

Powered by Labrador CMS