- Skal vi konkurrere med lavkostland, må vi utnytte vårt viktigste fortrinn, nemlig nærheten til råvaren, mener Ida Aursand i Sintef Fiskeri og havbruk. (Foto: Sintef)

Skal gjøre torsken like populær som laksen

Torsken vil trenge seg inn på flere middagstallerkner. Bedre kvalitet og flere nisjeprodukter skal gjøre den hvite fisken like populær som norsk laks. 

Torsken har i århundrer mettet mennesker, skapt verdier og dannet ryggraden for næringsvirksomhet langs norskekysten.

Men lav lønnsomhet har i flere år skapt utfordringer for fiskerne og industrien på land. Næringsaktører og forskere går nå sammen for å utvikle teknologi og produksjonsmetoder som skal øke lønnsomheten i hvitfisknæringen.

Lagres i båt før avliving

Forskere i prosjektet, som går under navnet Qualifish, skal denne høsten ut i havgapet for å teste ut et nytt system for lasting av trålfanget fisk. 

For å få god kvalitet og pris på sluttproduktet, er håndtering av fangsten om bord viktig. Man kan aldri ta igjen tapt kvalitet.

Tiden det tar fra trålen heises opp av sjøen og til fisken er frosset inn om bord er her helt vesentlig. Forskerne skal teste om korttids mellomlagring i sjøvann på båten før torsken avlives kan effektivisere produksjonen og bedre kvaliteten på fisken.

Forskere i samarbeid med fiskerinæringen tester ut levendelagring av torsk. Foto: Bjørn Tore Forberg

– Hvis vi skal konkurrere med lavkostland, må vi utnytte vårt viktigste fortrinn, nemlig nærheten til råvaren. Og dersom vi har den fineste kvaliteten på større mengder, kan mer norsk torsk selges til markeder med høy betalingsvilje, sier Ida Aursand.

I landindustrien tester forskerne ut teknologi som skal gi bedre matvaretrygghet, tining av ombordfryst fisk og logistikk. Målet er at fremtidens teknologi skal bidra til å øke verdiskapingen i hvitfisknæringen gjennom nye, bærekraftige kvalitetsprodukter som kundene etterspør. Til syvende og sist vil det være markedsanalysene som avgjør hva som vinner frem og ikke. 

Fiskehotell

Markedet står sentralt i arbeidet med å gjøre torsken mer attraktiv. 

Store volumsvingninger og uforutsigbar kvalitet bidrar til at den fangstbaserte torskenæringen ikke klarer å nå prispotensialet i ulike markeder fullt ut.

Ved å lagre villfisken i oppdrettsmerder, også kalt fiskehotell, kan torsken slaktes senere og bearbeides i tråd med etterspørselen. Dette åpner for helt nye og mer markedsorienterte verdikjeder, der forbrukeren tilbys produkter av svært høy og jevn kvalitet.

Sammen med åtte industripartnere innen fangst, foredling, logistikk og marked, skal forskere fra Norge, Danmark, USA og Sveits forsøke å fange det høyeste verdipotensialet for torsken.

– Vi skal se på hele verdikjeden, fra torsken tas opp av havet og helt fram til middagstallerkenen din. Dette danner grunnlaget for et tverrfaglig prosjekt med fokus på fangst, lagring, prosessering, pakking, detaljhandel, forbrukerinnsikt og rammebetingelser, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg ved Nofima.

Fersk torsk hele året

Når sesongen for fersk norsk torsk forlenges, er det viktig å få ny kunnskap om kjøpsmotiver og produktegenskapene som utløser økt betalingsvilje hos forbrukerne. Tromsø-bedriften Nergård AS omsetter fiskeprodukter for mer enn 1,2 milliarder kroner i året.

Finansdirektør Arne Karlsen mener det bør være mulig å få norsk torsk til å bli et like høyverdig produkt som norsk laks.

– Vi ønsker at prisnivået på torsk skal opp. Det er derfor svært interessant for oss å kunne tilby fersk torsk hele året, sier Karlsen. 

Powered by Labrador CMS