Denne artikkelen er produsert og finansiert av Veterinærinstituttet - les mer.

Lisa-Victoria Bernhardt viser hvordan man kan ta vannprøver fra det øverste lag innenfor merdkanten.

Vannprøver kan vise virussykdom hos oppdrettsfisk

En ny metode for vannfiltrering viser at viruset som gir den alvorlige sykdommen i oppdrettslaks, lar seg påvise direkte i sjøvann.

Metoden har stort potensiale for en mer effektiv helseovervåking av oppdrettsfisken sammenlignet med den tradisjonelle metoden som brukes i dag.

Et virus kan skade bukspyttkjertelen (pankreas) hos laks. Fisken får pankreassykdom, også kalt PD, som er en av de alvorligste virussykdommene hos laks. Årsaken er infeksjon med salmonid alphavirus (SAV).

Kan påvise sykdom tidligere

Resultatene fra Lisa-Victoria Bernhardts forskning viser at dette viruset kan påvises tidligere i sjøvannprøver tatt inne i merdene sammenlignet med prøvene tatt av fisk i de månedlige prøveuttakene.

En merd er en innhegning i sjøen.

Metoden for vannfiltrering kan spare tid, ressurser og penger. Overvåkingen av viruset gir også bedre dyrevelferd. I tillegg blir det mulig å innføre kontrolltiltak mot sykdom tidligere.

Den nye metoden har sannsynligvis også potensial for å kunne påvise andre smittestoffer i vann.

Uttak av vannprøve fra det øvre vannlaget i karet under smitteforsøket.

Virussykdommer tar mange fiskeliv

Oppdrett av atlantisk laks er en viktig industri i kystområdene i Norge. Det er imidlertid betydelige tap av fisk under produksjonen i sjøvannsfasen.

Virusrelaterte sykdommer er blant de viktigste årsakene til dødelighet.

Strategier for overvåking er dermed viktige tilnærminger i helsestyringen for atlantisk laks.

Lisa-Victoria Bernhardt med vannhenteren som ble brukt til å ta ut vannprøver.

Metoden kan erstatte testing på fisk

Overvåkingsprogrammet for viruset SAV og sykdommen PD består av månedlig prøvetaking av minst 20 fisk fra hvert sted.

Prøver av hjertevev fra fisken blir hentet fra alle oppdrettssteder for laksefisk.

Vevet blir analysert ved hjelp av såkalt PCR, en effektiv metode som på få minutter massekopierer DNA og RNA fra viruset. Svaret fra analysen kan være klar samme dag, og oppdrettere kan sette i verk tiltak om sykdommen blir påvist.

Sykdommen skader bukspyttkjertelen (pankreas)

  • Første tegn på pankreassykdom (PD) er ofte at fisken brått slutter å spise. Etter 2-3 uker dør fisk.
  • Fisken får store muskelskader som også rammer spiserørsmuskulatur. Skader i hjerte og kroppsmuskler hemmer blodsirkulasjon og påvirker svømmeadferd. Muskelskadene kan gi dårlig slaktekvalitet på fisk som slaktes etter utbrudd.
  • Kroniske skader i bukspyttkjertelen (pankreas) reduserer fiskens produksjon av fordøyelsesenzymer og fører til redusert tilvekst.

Kilde: Veterinærinstituttet

Forskerne hadde som mål å utvikle en filtreringsmetode for påvisning av SAV i sjøvann, for å kunne erstatte testing av fisk med å ta prøver av vannet de lever i.

– Metoden for vannfiltrering har stort potensial til å kunne bli implementert som en alternativ metode for overvåking av SAV ved oppdrettsanlegg, sammenlignet med metoden som brukes i dag, sier Lisa-Victoria Bernhardt.

Hun forteller at den gjør det mulig å påvise viruset tidligere og å sette inn tiltak når det er identifisert i anlegget eller på naboanlegg. Slik kan en ytterligere spredning av viruset forhindres.

Pankreassykdom er en av de alvorligste virussykdommene hos laks og forårsakes av et virus (SAV). På bildet er begge laksene like i alder, men den tynne, slanke laksefisken har PD.

Fakta om PCR

PCR står for «Polymerase chain reaction» og er en metode for å oppformere mange kopier av en bestemt DNA-sekvens som deretter kan påvises. Dette gjør det mulig å påvise forekomsten av viruset selv om det finnes lite av det i en prøve.

Forsøk gjort i tre trinn

Studien ble gjort i tre trinn: på laboratoriet, smitteforsøk i kar og feltforsøk på anlegg.

Studie i laboratoriet: Laboratoriet-studien, som ble utført under mer kontrollerte forhold, involverte tilsetting av viruset (SAV) til kunstig og naturlig sjøvann. Dette bidro til viktig informasjon for utviklingen av metoden uten å involvere noen fisk.

Smitteforsøk: Smitteforsøket ble gjennomført med post-smolt atlantisk laks. SAV-injisert fisk ble satt sammen med fisk som ikke var injisert i samme kar.

Deretter ble det tatt ut prøver av den ikke-injiserte fisken og sjøvannet parallelt ved flere tidspunkter i forsøket, for sammenligning.

Det ble da funnet et samsvar mellom prøvene, stigende mengde SAV i sjøvannet viste samtidig en stigende mengde SAV i fiskevevsprøvene.

Feltforsøk på flere oppdrettslokaliteter: Under feltforsøket ble metoden for vannfiltrering testet ut i en pilotstudie ved å ta prøver av sjøvann fra forskjellige vanndybder og uttakspunkter fra en PD-diagnostisert merd.

Basert på resultater fra denne pilotstudien ble metoden videre testet ved å ta prøver av sjøvann fra det øverste lag innenfra alle laksemerdene fra flere norske marine oppdrettssteder. Disse stedene hadde ikke noen registrert tilstedeværelse av SAV ved starten av den mer omfattende feltstudien.

Vannprøvetaking foregikk parallelt med prøvetaking av fisk i overvåkingsprogrammet for SAV/PD.

Flere funn

Sjøvannprøver tatt fra inne i merdene og kjørt gjennom vannfiltreringsmetoden viste at viruset kunne påvises tidligere sammenlignet med prøvene tatt av fisk.

Et annet funn var at jo lavere SAV-konsentrasjon det var i sjøvannsprøvene, jo lengre tid tok det før SAV-påvisning ble gjort hos fisk. Dette bekrefter at vannfiltreringsmetoden har et stort potensial for å bli implementert for overvåking av oppdrettsanlegg for tidligere å påvise SAV-infeksjon.

Om studien

Studien er gjort ved Veterinærinstituttet for prosjektet SafeGuard, som ble finansiert av Norsk forskningsråd.

Lisa-Victoria Bernhardt disputerte 17. september ved NMBU Veterinærfakultetet.

Referanser:

Simon Chioma Weli mfl.: Development and evaluation of a method for concentration and detection of salmonid alphavirus from seawater. J Virol Methods, 2021. Doi.org/10.1016/j.jviromet.2020.113990

Lisa-Victoria Bernhardt mfl.: Concentration and detection of salmonid alphavirus in seawater during a post-smolt salmon (Salmo salar) cohabitant challenge. Dis Aquat Organ., 2021. DOI:10.3354/dao03572

Lisa-Victoria Bernhardt mfl.: Early detection of salmonid alphavirus in seawater from marine farm sites of Atlantic salmon Salmo salar. Dis Aquat Organ., 2021. DOI: 10.3354/dao03618

Lisa-Victoria Aurora Bernhardt: Development, optimization and field testing of a filtration method for detection of salmonid alphavirus in seawater. Doktorgradsavhandling ved NMBU, 2021.

Powered by Labrador CMS