Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

– EUs grønne giv vil gi føringer for norsk skogpolitikk, sier Knut Øistad.

Hvordan vil EU påvirke skogen i Norge?

 Eksperter på skog har sett nærmere på hva den europeiske storsatsingen Grønn giv kan bety for Norge. 

I desember 2019 kom Europakommisjonen med «European Green Deal» (Grønn giv). Målet der er et klimanøytralt Europa i 2050.

– EUs grønne giv legger stor vekt på å bevare miljøverdier og å øke skogens bidrag i arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser.

Det forteller seniorrådgiver Knut Øistad ved NIBIO på Ås. Han er en av forfatterne bak en ny rapport fra NIBIO. 

Rapporten gir en overordnet vurdering av utviklingen i EUs skog- og arealpolitikk. Den gir også status for strategier og regelverk fra EUs grønne giv som har betydning for norsk skogbruk.

– Vi vil oppleve effekter av EUs grønne giv på en rekke områder. Noen eksempler er hvordan vi bokfører utslipp og opptak av CO2 i sektoren for skog- og arealbruk, sier Øistad. 

Andre eksempler er hvilke kriterier for bærekraft som vil gjelde ved uttak av biomasse til energi, samt kriterier for bærekraftig skogbruk ved investeringer. 

En ny rapport viser at EU påvirker norsk skogpolitikk direkte eller via andre sektorer.

Skogen er viktig for det grønne skiftet i EU og Norge

EUs grønne giv har blitt fulgt opp med en rekke strategier og regelverk som omfatter alle sektorer. 

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Vi har også en bilateral samarbeidsavtale med EU om gjennomføringen av klimamålene i Paris-avtalen. Samarbeidet innebærer at EUs klimaregelverk også er norsk regelverk.

EUs grønne giv

Grønn giv (European Green Deal) er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Les mer på Miljødirektoratets nettsider.

NIBIO deltar i flere forskningsprosjekter om effektene av EUs grønne giv på skog- og arealbruk i Norge. Noen eksempler er prosjektene DEAL og Climaland.

EØS-utvalget leverte i begynnelsen av april 2024 en utredning om Norges erfaring med EØS-avtalen og andre avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år. I den forbindelse fikk NIBIO i oppdrag å utrede forholdet mellom EU og nettopp forvaltningen av norsk skog.

– EU har ingen felles skogpolitikk. Formelt er dette medlems­landenes ansvar, sier Øistad.

Sammen med kollegaene Christian Mohr og Katharina Hobrak har han sett på hva EUs grønne giv betyr for norsk skogpolitikk og skogforvaltning. I første rekke handler dette om strategier og regelverk for fornybar energi, miljø og klima.

– De fleste av regelverkene er nylig vedtatt i EU. Vi forsøker å gjøre opp status og drøfte noen virkninger av det som kommer.

– Når detaljene i rettsaktene, planene for gjennomføring og Norges forpliktelser for de ulike regelverkene er nærmere en avklaring, vil virkningene avtegne seg klarere. Men retningen på endringene i EU er tydelige: Det skal legges mer vekt på å bevare miljøverdier og å øke skogens bidrag i arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, sier Øistad.

Rapporten EUs grønne giv og skogen er en vurdering av utviklingen i EUs skog- og arealpolitikk.

EU påvirker norsk skogpolitikk

Øistad sier at en rekke regelverk som følger av EUs grønne giv, er EØS-relevante. De vil bli norsk regelverk. Det som ikke blir regelverk i Norge, kan likevel påvirke politikk og forbrukeradferd i våre nærområder. 

Og selv om EU ikke har en felles skogpolitikk, har EU likevel satt større fokus på skogens betydning for blant annet energi, miljø og klima.

Hva er LULUCF?

LULUCF står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Det er et system for å regne ut utslipp og opptak av klimagasser i skog- og jordbruksarealer. Systemet er knyttet til FNs klimapanel.

Kilde: Norsk skogeierforbund

– Regelverk på disse områdene har kommet på rekke og rad. Mange tas inn i EØS-avtalen eller er en del av det bilaterale samarbeidet mellom Norge og EU. EU påvirker derfor skogpolitikken i medlemsland og i Norge via andre sektorer, sier Øistad.

Rapporten inneholder vurderinger av konsekvensene for Norge blant annet for klimaregelverket for skog- og arealbrukssektoren (LULUCF), bærekraftig finans, bærekraftkriterier for fornybar energi, regelverk for avskogingsfrie forsyningskjeder og sertifisering av opptak og lagring av karbon. 

Hva betyr EØS-avtalen for skogsektoren? Hva betyr økt fellesskapspolitikk og medlemslandenes ansvar for skogpolitikken? Slike spørsmål er også drøftet i rapporten.

– EUs grønne giv representerer en betydelig samlet påvirkning av skogpolitikken. En særlig utfordring er at endringen skjer horisontalt i utviklingen av regelverk i flere sektorer samtidig. Retningen på endringene er tydelig. Det blir økt vekt på å bevare miljøverdier, samt økte bidrag fra skogen i arbeidet for å redusere klimagassutslipp, sier Øistad.

Referanse:

Knut Øistad mfl.: EUs grønne giv og skogen. NIBIO rapport, 2024. 

System for mer bærekraftig finans

EUs klassifiseringssystem for investeringer skal avgjøre når en investering kan anses som bærekraftig. Målet er å dreie investeringer til mer bærekraftige selskaper og produksjonsformer.

Kilde: Store norske leksikon

Du finner flere artikler fra NIBIO her.

forskning.no vil gjerne høre fra deg!
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? TA KONTAKT HER

Powered by Labrador CMS