Hvert år blir norske husdyr blyforgiftet, selv om det heldigvis er blitt sjeldnere de siste 20 årene. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Forskeren forteller: Blyforgiftning hos kyr gir bly i melka

At forgiftningen vanligvis rammer storfe, har antakelig sammenheng med at de er nysgjerrige.

Forskeren forteller

Denne spalten gir plass til forskere, fagfolk og studenter som med egne ord forteller om sin og andres forskning. Vil du skrive? Ta kontakt på epost@forskning.no

Les mer om bly og nysgjerrige kyr

Aksel Bernhoft, Dag Lindheim, Bente Fauske, Øyvind Enger og Helle Margrete Meltzer. 2016. Blybatteri forgiftet stor melkekubesetning. Toksikologen 26(3):14-17.

Blyforgiftning hos husdyr som inntar blyholdig materiale er et velkjent problem i landbruket. Forgiftningen skjer hyppigst hos storfe og den vanligste kilden er blybatterier. Som oftest rammer den dyr som slikker på henslengte bil eller traktorbatterier på beitet.

Det hender også at slike batterier på avveie blir hakket opp ved grashøsting eller fôrblanding og servert til dyra i fjøset. Akutt blyforgiftning er dramatisk med nevrologiske symptomer og ender ofte med døden.

Det som har vært mindre kjent er at lavere doser bly og forgiftning uten kliniske tegn kan gi forhøyete blykonsentrasjoner i melk til menneskelig konsum.   

Storfe liker bly

At forgiftningen vanligvis rammer storfe, har antakelig sammenheng med at de er nysgjerrige, og de ser ut til å like smaken av bly. Kanskje er bly mer tilgjengelig i kulturbeiter som brukes til storfe enn i beiter som brukes til andre dyr.

Men alle dyr kan forgiftes av bly. Den vanlige historien er at storfe har fått i seg bly fra henslengte bil eller traktor-batterier i beiteområdet. Et slikt batteri består for det meste av bly i form av gitter og pulver, i tillegg til svovelsyre, i en plastbeholder.

Blyforgiftning forekommer også blant dyr som slikker på gammel, blyholdig maling eller bålrester av brent avfall, eller beiter i område som har vært benyttet som skytefelt med blyammunisjon. Jorda i gamle skytefelt kan inneholde mye bly.

Beitedyr inntar normalt en del jord, især dersom det er liten tilgang på mineraler for øvrig. Dessuten er det indikasjoner på at dyr kan bli tiltrukket av områder med forhøyet blyinnhold i jorda. I fjor sommer var det en sak der kviger som hadde tilgang til en gammel skytebane ble rammet.

Seks dyr ble blyforgiftet, hvorav fire døde eller ble avlivet, mens to kom seg etter behandling med kalsium-EDTA, som binder bly i kroppen.

Dramatisk forgiftning

Blyforgiftning hos beitedyr rammer gjerne et begrenset antall dyr. Hendelsene er likevel alvorlige nok og innebærer mye lidelse for dyra det angår. Bly gir en dramatisk forgiftning som først og fremt gir symptomer fra sentralnervesystemet og svært ofte ender med død. Dyra endrer adferd, viser ustøhet og koordinasjonsproblemer.

De kan bli nedstemte eller opphissete eller begge deler, virke blinde, få kramper og gå i koma. Et mindre dramatisk forløp av blyforgiftning kan være fordøyelsesproblemer med manglende matlyst, redusert aktivitet i vomma, og diaré.

En sjelden gang blir mange dyr blyforgiftet – som en hel besetning. I fjor sommer ble en storfebesetning på rundt 80 melkedyr pluss ungdyr og kalver rammet.  Et traktorbatteri var blitt lagt i traktorskuffen som så ble brukt til å fylle opp fôrblanderen. Dermed ble batteriet kuttet opp sammen med grovfôret og fordelt til kyrne og ungdyra. Mange ungdyr og noen kyr, til sammen 22 dyr døde eller ble avlivet.  

Bly i melk, kjøtt og innmat

I dyr som er tydelig blyforgiftet, men også i dyr har fått i seg mindre mengder av bly uten å få kliniske tegn, kan det bli høye blykonsentrasjoner i organer som lever og nyre, og i beinvev. Der kan forhøyete blykonsentrasjoner vedvare i lang tid.

I muskulaturen er det lavere blykonsentrasjoner. Kjøtt fra dyr som har overlevd blyforgiftning viser vanligvis ikke blyinnhold over grenseverdien, men man må være oppmerksom på at innmat og knokler kan inneholde betydelige blynivåer.

Nyere undersøkelser viser at bly også går fra blod til melk og kan gjøre melken fra dyr som overlever forgiftningen, uegnet til konsum i flere uker. Konsentrasjonen av bly i melk fra kyr som har fått i seg moderate mengder av bly og ikke viser tydelige kliniske tegn, er vist å være nesten like høy som i blod. Hos dyr som er mer alvorlig forgiftet kan blykonsentrasjonen i melk være høyere enn i blod.

Fra kyr som er eksponert for bly, viser konsentrasjonen i melk en nedgang over tid. Men det er også vist at blykonsentrasjonen i melk fra enkeltdyr kan stige igjen. Dette kan være relatert til frigjøring av bly fra skjelettet i forbindelse med mobilisering av kalsium når kua begynner å produsere melk ved kalving.

Blyforgiftning hos storfe på grunn av bil- eller traktorbatterier ser heldigvis ut til å ha blitt sjeldnere i løpet av de siste 10 til 20 årene på grunn av informasjon om denne faren, samt gode innsamlingsordninger for avfall. Men blyforgiftning hos husdyr skjer fortsatt årlig.

Powered by Labrador CMS