En stadig større andel av befolkningen blir eldre.

SSB har regnet på framtida: En million nordmenn over 80 år

Så mange venter SSB at det vil være i en samlet befolkning på 6,2 millioner i år 2100.

– I 2050 forventes omtrent en av fem nordmenn å være 70 år eller eldre, forteller demograf Ane Tømmerås hos SSB.

Befolkningen over 80 år venter SSB at kommer til å doble seg innen år 2050. Og innen år 2100 kan altså nesten én million nordmenn være over 80 år gamle.

Den samlede befolkningen i Norge kan da være på 6,2 millioner – mot 5,55 millioner i dag.

Flere eldre enn unge i 2031

I sin nye befolkningsframskriving anslår SSB at det i år 2031 vil være flere eldre over 65 år enn barn og unge mellom null og 19 år i Norge.

Her vises utviklingen av folkemengden i de to aldersgruppene eldre (65+) og barn og unge (0-19).
  • Forventet levealder for menn ved fødsel vil øke fra litt over 81 år i 2023 til 86 år i 2050.
  • For kvinner vil den øke fra innpå 85 år i 2023 til 88 år i 2050.

Tømmerås understreker at SSB sine framskrivinger er usikre. Innvandring anses som den mest usikre delen. Men hvor mange barn som blir født, hvor mange som dør og hvor mange som utvandrer, er også usikkert. 

Historisk lav fruktbarhet

Hovedfunnene i SSB sin nye nasjonale befolkningsframskriving som ble lagt fram 5. juni, ser sånn ut:

  • Svakere befolkningsvekst
  • Sterk aldring av befolkningen
  • En større og eldre innvandrerbefolkning.

    Om noen år vil det utelukkende være innvandring som kan føre til at den norske befolkningen vokser. Samtidig blir også innvandrerne eldre.

Et globalt fenomen

Trenden med lavere befolkningsvekst er et globalt fenomen. Det skjer over nesten hele verden, med Afrika sør for Sahara som unntaket.

Selv om befolkningsveksten i Norge blir stadig lavere, så vil den likevel være høy sammenlignet med mange andre land i verden. Ikke minst i Europa.

Særlig i Sør-Europa og Øst-Europa synker nå befolkningen.

I Nord-Europa blir det ikke negativ befolkningsvekst før i år 2060.

Tall fra FNs befolkningsavdeling viser at den globale befolkningsveksten nådde sitt høydepunkt allerede på 1960-tallet.

Selv om verdensbefolkningen vil fortsette å vokse i mange tiår, venter FN at også den når sitt høydepunkt om ikke veldig mange år. 

De fleste av verdens land vil deretter oppleve en sterk aldring av befolkningene sine.

Fruktbarhet og dødelighet i Norge

Fruktbarheten, altså frukbarhetsraten, i Norge er nå rekordlav med 1,44 barn per kvinne. 

På litt lengre sikt regner SSB med at fruktbarhetsraten vil stabilisere seg rundt 1,66 barn per kvinne. Altså et noe høyere tall.

Det SSBs befolkningsforskere kan si med stor sikkerhet, er at vi vil få gradvis flere dødsfall i Norge i årene framover. Det skyldes at de store barnekullene født etter annen verdenskrig, når en alder hvor det er vanligere å dø.

Forventet levealder forventes likevel å øke gjennom hele det kommende århundret.

Antallet hundreåringer i Norge er tredoblet de siste årene. Og i år 2100 kan det bli over 20.000 personer her på over 100 år.

Kilde og referanse:

«Vi blir flere, men også eldre», artikkel på SSB sine nettsider 5. juni 2024

Ane M. Tømmerås og Michael J. Thomas: «Nasjonale befolkningsframskrivinger 2024», SSB-rapport 2024/21

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS