Denne artikkelen er produsert og finansiert av NILU - Norsk institutt for luftforskning - les mer.

– Turistindustrien kan bruke utslippstallene til å markedsføre mer bærekraftige reisemål eller transportmidler, sier Henrik Grythe.

Forskere har funnet ut hvor mye CO2 vi faktisk slipper ut når vi drar på ferie

Kanskje kan det bidra til et mer bærekraftig reiseliv.

Fredag 1. oktober kunne Avinor fortelle at det var omtrent like mange som reiste til utlandet fra Oslo Lufthavn, som de som skulle reise innenlands.

Det var første gang siden covid 19-pandemien startet.

Turistnæringen er en viktig inntektskilde, som ifølge World Travel & Tourism Council (WTTC) sto for mer enn ti prosent av det globale bruttonasjonalproduktet i 2017.

Samtidig har Verdens turismeorganisasjon (UNWTO) anslått at turisttransport sto for 22 prosent av det globale CO2-utslippet fra transport.

CO2-unntak for internasjonale flyreiser

Men når Norge melder inn sitt klimaregnskap til FNs klimakonvensjon, er CO2-utslipp fra flyreiser til utlandet ikke regnet inn.

– Dette unntaket ble etablert med Kyotoprotokollen i 1997, kan seniorforsker Susana Lopez-Aparicio ved NILU fortelle.

Årsaken var at det var – og er – metodisk vanskelig å skaffe fullstendige data for utslipp for reiser som krysser landegrenser og avgjøre hvilket land det skulle knyttes til.

Dermed ble det i stedet godtatt at landene ikke rapporterer det inn.

Noe annet partene ble enige om tilbake på 1990-tallet, var å etablere globale mål for utslippsreduksjon, fordelt på ulike sektorer for internasjonal luftfart og sjøtransport.

Videre skulle de samarbeide om å utvikle globale politiske rammer for å oppnå disse målene. Dette arbeidet skulle foregå via den internasjonale sivile luftfartsorganisasjonen (ICAO) og den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Input-tabellen brukt i beregningen av utslipp og fordeling per marked og hensikt med reisen. # = antall.

Kunnskap kan gi mer klimavennlig ferie

24 år senere har Lopez-Aparicio og hennes kollega, forsker Henrik Grythe, klart å beregne hvor mye CO2 som slippes ut per person som reiser til, fra og i Norge.

Dette har de gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge. Hensikten har vært å oppmuntre til mer bærekraftig reiseliv.

– Når vi vet mer hvor mye ulike typer reiser fører til av CO2-utslipp, kan turistindustrien bruke dette til å markedsføre reisemål eller transportmidler som bidrar til mindre utslipp per person, sier Grythe.

Eksempler på dette kan være kampanjer som oppfordrer nordmenn til å utforske Skandinavia framfor Sør-Europa.

En annen variant vil være å oppfordre til ett langvarig opphold utenlands framfor flere korte helgeturer.

– Det går jo også begge veier, understreker Lopez-Aparicio.

– Lonely Planet satte nettopp Norge på andreplass på sin liste over beste reisemål i 2022. Om de som skal hit på ferie, enkelt kan få vite hva som er de mest miljøvennlige valgene for akkurat deres reise og handler deretter, vil det ha mye å si for det totale CO2-regnskapet.

Store datamengder om reiser inn og ut av Norge

I beregningene sine har de to forskerne sett på turistreiser inn til, i og ut av Norge i løpet av 2018. I tillegg har de sett på 2020 for å sammenlikne et «normalår» med et år med store reiserestriksjoner.

Vanligvis beregnes CO2-utslipp fra transport ut fra salg av drivstoff, men denne metoden tar blant annet ikke høyde for at det kan kjøpes i andre land.

Ved internasjonale flyreiser er det for eksempel vanlig å kjøpe jetflydrivstoff til returreisen i landet flyet skal returnere fra.

Derfor brukte Lopez-Aparicio og Grythe i stedet såkalte bottom-up-metoder der det var mulig. Det innebar at de hentet inn detaljerte data om de ulike reiseformene, der passasjeren var satt i fokus.

De har sett på reiser med minst en overnatting utenfor hjemmet og delt de inn i nasjonale og internasjonale, og om det er jobb- eller ferierelatert. Så beregnet de CO2-utslipp per person for ulike transportmidler som fly, skip/ferge, veitransport og tog.

Utslipp fra luftfart mellom Norge og andre land. Størrelsen på hvert paidiagram tilsvarer totale transportutslipp mellom Norge og tilsvarende land. Linjene viser nettoutslippene: blått indikerer overvekt av internasjonale turister som kommer til Norge og rødt en overvekt av nordmenn som reiser til utlandet.

3185 kilotonn CO2 «forsvunnet»

Flytrafikk er den største kilden til CO2-utslipp fra transport. Lopez-Aparicio og Grythes beregninger viste at i 2018 var utslippene fra innenlandsflygninger på 1112 kilotonn.

Nordmenns flyturer til utlandet sto for utslipp av 4905 kilotonn CO2. Kilotonn er en masseenhet lik 1000 tonn.

Den offisielle innrapporteringen til FN for 2018 lød på cirka like mye CO2 forbundet med innenlandsflygninger som vist over. For utenlandsflygninger rapporterte Norge bare inn 1720 kilotonn CO2.

– Forskjellen skyldes ulikheter i måten utslippene er beregnet på og hvilket datagrunnlag som er brukt, forklarer Grythe.

– Som nevnt tidligere baserer vi oss på langt flere faktorer når vi beregner utslippene enn det som ligger til grunn for de offisielle tallene.

Nordmenn flyr mye til utlandet

Folk som skal på ferie, står for de største andelene utslipp fra flyruter til Spania, Hellas, Tyrkia og Thailand.

Reisene med høyest utslipp går mellom Norge og USA, og Norge og Storbritannia. Da har forskerne tatt med både turist- og forretningsreiser.

Men også reiser til Asia, Australia og New Zealand står for en stor del av det internasjonale turistutslippet.

– For å komme fram til reelle utslippstall ved reisene har vi sett på hele reiseruten, sier Lopez-Aparicio.

For lange flyreiser er det ikke uvanlig med flere mellomlandinger utenfor Norge, for eksempel om du skal fra Tromsø til San Francisco via Oslo og Amsterdam. Da har forskerne beregnet CO2-utslippene for hele reisen og ikke bare for flyvningene i og ut av Norge.

De to forskerne har også tatt med alle mellomlandinger og stopp når de har beregnet CO2-utslipp ved cruise til og i Norge.

20 prosent av CO2-utslippene fra cruisereiser og over 50 prosent av utslippene fra internasjonale ferger skjer utenfor norske farvann.

Tvungen norgesferie førte til mindre utslipp

Alt i alt sto ulike former for transport ved turisme til, i og ut av Norge for utslipp av 8530 kilotonn CO2 i 2018.

Ut fra dagens ordning var Norge kun pålagt å innrapportere cirka 19 prosent av dette til FNs klimakonvensjon.

To år etter førte covid-19 til strenge reiserestriksjoner over hele verden. For Norge betød det at folk ikke lenger kunne sette seg på fly til Syden. I stedet måtte de nøye seg med reiser til fjells, til Dyreparken og til Lofoten.

Denne endringen i reisemønster betød en nedgang i CO2-utslipp ved turisme på hele 60 prosent.

– Vi må tenke nytt om både måten vi reiser på og hvor ofte vi reiser, sier Susana Lopez-Aparicio.

– I dag er vi i stand til å fremskaffe alle nødvendige data, og de viser nøyaktig hvor enorme CO2-utslippene fra internasjonal turisme er. Forhåpentligvis vil denne kunnskapen gjøre det lettere for folk å ta mer bærekraftige ferievalg.

Nesten 30 millioner reisende til Norge i 2018

29,4 millioner personer krysset grensen inn til Norge i løpet av 2018. Tallet inkluderer også nordmenn på vei hjem.

De fleste som kom via fly, ferge, cruiseskip eller tog, overnattet og oppfylte dermed definisjonen av «turist».

6,5 millioner reisende kom til Norge via Oslo lufthavn Gardermoen.

6 og 2,3 millioner reiste via grenseovergangene Svinesund og Magnor. Mange av disse antas å være på handletur, dagpendlere, eller de bor i nærheten av grensa. De er dermed ikke nødvendigvis turister.

Alt i alt sto fly og veitrafikk for henholdsvis 13 og 10 millioner passasjerer inn i landet.

2,9 millioner reisende ankom Norge med ferger fra Sverige, Tyskland og Danmark. Henholdsvis 3 og 0,4 millioner passasjerer kom til landet med cruiseskip og tog.

Cirka 78 000 kom til Svalbard i 2018.

Referanse:

Henrik Grythea og Susana Lopez-Aparicio: The who, why and where of Norway’s emissions from tourist travel. Environmental Advances, 2021. Doi.org/10.1016/j.envadv.2021.100104

Powered by Labrador CMS