Denne artikkelen er produsert og finansiert av NIBIO - les mer.

Rundt 90 prosent av norsk treavfall flises opp for energigjenvinning. Forskere vil finne ut om hvor mye av trematerialet kan inngå i nye produkter.
Rundt 90 prosent av norsk treavfall flises opp for energigjenvinning. Forskere vil finne ut om hvor mye av trematerialet kan inngå i nye produkter.

Mye treavfall kunne fått nytt liv

Forskerne i Moss tar seg av og til til hjertet fordi de ser så mye treavfall som kunne ha blitt tatt vare på. De vil finne ut hvor mye treavfall som kan brukes på nytt.

På avfallsmottaket til gjenvinninsselskapet Ragn-Sells i Moss er det mye aktivitet. Digre kontainerlass med treavfall blir tømt ut i en gigantisk haug, før hjullastere fordeler det i flere mindre hauger.

Anleggsarbeidere, forskere, studenter og rådgivere småløper frem og tilbake, plukker med seg tre, sorterer, analyserer og veier, før det meste til slutt flises opp til energiformål.

Forskningssjef ved NIBIO og prosjektleder for CircWOOD, Lone Ross.
Forskningssjef ved NIBIO og prosjektleder for CircWOOD, Lone Ross.

– Per i dag går rundt nitti prosent av treavfallet vårt til energi, sier Lone Ross, forskningssjef ved NIBIO og leder for forskingsprosjektet CircWOOD.

– Med tanke på de store mengdene tre som brukes og kastes her i landet, ønsker vi å finne ut hvor mye av det som kan brukes på nytt, altså inngå i nye produkter.

CircWOOD-partner Ragn-Sells bidrar med flere personer som legger til rette for effektive undersøkelser av treavfallet.

Skal finne nye måter for effektiv bruk

Forskerne i CircWOOD skal studere ulike forhold ved trebruk i den norske økonomien. Prosjektet legger særlig vekt på ombruk av returtre (treavfall) i byggeprosjekter og returtre som råstoff i dagens treindustri.

På avfallsmottaket i Moss er målet å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn, har. Treavfallet blir sortert i ulike kategorier før det veies og analyseres.

– Vi samler alt som er umalt heltre i én haug, alt som er malt heltre i en annen haug og tilsvarende for trebaserte plater, paller og andre ting, sier Ross.

På denne måten får hun og kollegene kartlagt kvalitetene til treverket. De finner også ut hvor mye det er av de ulike kategoriene, noe som danner grunnlaget for en oversikt over hvor mye av treavfallet som potensielt kan brukes i nye produkter.

Ifølge Ross har ikke denne typen kartlegging blitt foretatt i noen særlig grad før.

– Vi ser jo at det er en del forskjeller – altså mellom treavfall som kommer fra for eksempel bygg og anlegg, husholdninger og rivningsoppdrag. Vi finner mye rart, og mye fint også, sier hun.

– Det blir jo litt sånn at vi av og til tar oss til hjertet og tenker at her er det mye som kunne ha blitt tatt vare på – kanskje også før det ble kastet. Ambisjonen vår er å gjøre noe med dette – å finne ut hvor mye av trematerialet som faktisk kan inngå i nye produkter. Da vil det jo få et nytt liv.

På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er målet å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn har.
På avfallsmottaket til Ragn-Sells i Moss, er målet å finne ut hvilken kvalitet trematerialet som kommer inn har.

Må ikke gå ut over klima og miljø

Forskerne skal også analysere miljø- og klimaavtrykket til trevirkets verdikjede.

Når treavfall skal brukes i nye produkter kan det blant annet kuttes opp og limes sammen igjen, eller flises opp til råstoff for trebaserte plater. Uansett metode vil det kreve sortering, rensing, transport, prosessering, arbeidstimer og energi.

Alle disse innsatsfaktorene gir et visst klimaavtrykk. Forskerne i CircWOOD er derfor opptatt av å finne ut hva som lønner seg for miljøet og klimaet totalt sett.

– Det er jo ikke sikkert at det å bruke mye innsats på å omdanne alt treavfallet til ferdige produkter er det beste for klima og miljø, sier Lone Ross.

Ross og kollegene vil undersøke leddene i returtreets verdikjede. De vil også utføre analyser basert på ulike scenarier for gjenbruk av treavfall.

CircWOOD, en sirkulær verdikjede for tre

Forsknings- og kompetanseprosjektet CircWOOD er en del av prosjektet SirkTRE som ledes av OMTRE.

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Initiativtaker for prosjektet er Norwegian Wood Cluster.

CircWOOD ledes av NIBIO ved prosjektleder Lone Ross. Øvrige partnere er NTNU, NMBU, Høgskolen i Innlandet og Treteknisk, Trefokus, Ragn-Sells, Oslotre, Norwegian Wood Cluster, Omtre, Norges Skogeierforbund, Veidekke Entreprenør, Statsbygg og Byggevareindustrien..

CircWOOD og SirkTRE, som er finansiert gjennom ordningen Grønn plattform, hadde oppstart i januar 2022 og skal pågå i tre år.

Powered by Labrador CMS