Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Embryoer utvikler seg på innsiden av en steinsnegl (Littorina saxatilis).

Den ene sneglen legger egg, den andre føder levende unger. Hva har skjedd?

Strandsneglen Littorina saxatilis legger ikke egg, men føder fiks ferdige unger. Noe må ha skjedd – og det for mindre enn 200.000 år siden.

Noen ganger bringer evolusjonen med seg enorme nyvinninger. Øyet og synssansen blir til. Fugler begynner å fly. Skapninger begynner å føde levende unger, i stedet for å legge dem fra seg på bakken som egg.

Forskerne kaller det nøkkelinnovasjoner, sentrale oppfinnelser i artenes utvikling som gir organismene helt nye muligheter til å leve og formere seg. Men hvordan oppstår slike nyvinninger?

– Problemet med å studere de underliggende genetiske mekanismene bak slike store endringer er at de ligger så veldig langt tilbake i tid. Jo mer tid som har gått, jo vanskeligere er det, sier forsker Anja Westram ved Nord universitets Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Anja Westram er forsker ved Nord universitets Fakultet for biovitenskap og akvakultur.

Dusinvis av mutasjoner

Men på svabergene i fjæra lever et lite dyr som har gitt forskerne muligheten til å studere slike dramatiske genetiske endringer. Om ikke i sanntid, så i hvert fall i relativt kort tid etter at de har oppstått.

Den lille sneglen Littorina saxatilis, kalt steinsnegl på norsk, ser nøyaktig likedan ut som sin nære slektning Littorina arcana. Sistnevnte formerer seg på den vanlige sneglemåten ved å legge egg, mens føder steinsneglen fiks ferdige sneglebarn.

Nylig kunne Westram og hennes forskerkolleger vise hvordan overgangen fra å legge egg til å føde levende unger hos disse sneglene, mest sannsynlig ble utviklet i løpet av de siste 100.000 årene. Resultatene ble nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

– Et av de store spørsmålene er om slike endringer oppstår på grunn av én enkelt, avgjørende mutasjon eller om det er en serie av mutasjoner. Vi fant at det var snakk om dusinvis av mutasjoner innenfor femti ulike små regioner, såkalte genom-vinduer. Disse var spredt ut over hele genomet til sneglen, forteller Westram.

Et genom er den totale mengden arvemateriale som organismen bærer på. Alt DNAet i cellene, fra A til Å. Det er med andre ord ikke ett enkelt gen som fører til skiftet fra egglegging til levendefødte unger. I hvert fall ikke hos disse sneglene.

Egg gir begrensninger

De muterte genene ligger heller ikke samlet i en slags føde-levende-unger-seksjon i DNAet.

– I stedet er det fordelt over en rekke ulike gener som antagelig koder for ganske forskjellige ting, sier Westram.

– Man skulle tro genene var samlet i en bestemt region av DNA-et?

– Ja, nettopp. Det er derfor mange forskere finner disse funnene interessante. Vi har teorier om hvordan slike store endringer skjer. At det er én stor, heldig mutasjon som endrer en bestemt egenskap. I noen tilfeller kan det nok skje, men vi fant at det var mange. Spredt ut over det hele.

Resultatet av skiftet fra egg til levendefødte unger kan forskerne observere i fjæra. Mens den eggleggende L. arcana stort sett må oppholde seg i områder der eggene kan legges i fuktige sprekker og kroker, kan L. saxatilis breie seg utover større leveområder.

– Det er to helt forskjellige måter å reprodusere seg på. Egg må legges der de kan overleve. Disse eggene er ikke som kyllingegg med hardt skall. De er geléaktige klumper som lett kan tørke ut. De trenger masse vann i miljøet. Om du ikke legger egg, kan du bære ungene inni deg til de er store nok til å overleve i tørrere områder.

Snegler av slekten Littorina er vanlige langs kysten av Europa, Storbritannia og på USAs østkyst.

Kjenner igjen artsfrender

Forskerne antar at de to sneglene har vært adskilte arter i bare 100.000-200.000 år. Det er bare måten å føde ungene på som skiller dem. At de faktisk er to forskjellige arter, vet vi ut fra de genetiske forskjellene vi ser når man studerer DNA-et.

– De lever side om side, men de blander seg ikke med hverandre. De møtes, og det hender de parer seg med hverandre. Men de får ikke unger med hverandre, sier Westram.

– Hvordan vet vi det?

– Da ville vi funnet hybrider, krysninger. Men det er gjort store studier av dette, og vi finner ikke hybrider.

– Så de har kanskje en slags hemmelig metode for å vite at den de parrer seg med, er av samme art?

– Ja, jeg tror faktisk det. En student hos oss har studert dette ved å observere sneglene. Hun fant at de vanligvis ikke paret seg med den andre arten, så det må være noe som gjør at de ikke liker hverandre. En slags kaskade av ulike barrierer. Antagelig passer de ikke sammen genetisk, slik at avkommet ikke blir født.

De to artene har ikke bare ulike leveområder i fjæra. Mens L. saxatilis med sine levendefødte unger er utbredt både i Europa og i USA, finner vi den eggleggende L. arcana bare langs kysten av Norge og Frankrike og på De britiske øyer.

Utfordrer vitenskapens artsdefinisjoner

Overraskende nok ligner de nordlige variantene av de to artene genetisk mer på hverandre enn den nordlige og sørlige varianten av L. saxatilis, som regnes som samme art. 

Når forskerne setter de to artene inn i et såkalt fylogenetisk tre, som skal vise hvordan artene har utviklet seg og slektskapet mellom dem, havner L. arcana mellom de to geografiske adskilte variantene av L. saxatilis.

– Langs kysten av Nord-Europa lever de to artene side om side, og vi antar at de i starten har krysset seg med hverandre. Det kan være derfor de er så like genetisk. Men om du leser mellom linjene i artikkelen vår, vil du se at vi egentlig ikke er sikre på hva dette skal bety. Jeg tror kanskje det bare viser at vi ennå ikke helt vet hva som definerer en art, sier Westram

Arbeidet har i hovedsak vært et samarbeid mellom Institute of Science and Technology i Østerrike, Göteborgs universitet, Universitetet i Sheffield og Nord universitet. Studien er finansiert av det britiske Natural Environment reseach council og Norges forskningsråd.

Referanse:

Sean Stankowski,  Anja Westram mfl.: The genetic basis of a recent transition to live-bearing in marine snails. Science, 2024.  DOI: 10.1126/science.adi29

Powered by Labrador CMS