Ungdom i bydelene rundt Frognerparken drikker mindre enn før. (Foto: Microstock)

Ungdom drikker mindre i Oslo vest

Redaktøren har ordet: Ungdom over hele landet, også på Oslo vest, drikker mindre enn før og bruker mindre narkotika. Forskning på ungdom og rus viser et helt annet bilde enn Torkel Brekkes beskrivelse av en råtten ungdomskultur.

Denne uka har diskusjonen om alkohol- og rusforbruket blant Oslo vest-ungdommen gått høyt. Mange har uttalt seg med mye bekymring.

Det begynte med en fortvilet far som er sjokkert og maktesløs overfor egne barns miljø og det han ser av rus og alkohol der. Og mange av oss ville nok aller helst tenke som han: det handler ikke om egne barn og deres miljø. Det er lettere å se det som et tegn i tida. Det er enklere å definere problemet som geografisk eller sosialt, og ikke personlig. Sånn blir det lettere å takle egen maktesløshet.

Den fortvilte faren skriver en kronikk i VG. Torkel Brekke er også en universitetsprofessor. Men han gjør ikke det professorer bør: sjekke fakta og kunnskapsgrunnlaget. Om han hadde gjort det, ville han raskt sett at det faktisk er en positiv utvikling blant ungdom når det gjelder alkohol og andre rusmidler, også på Oslo vest.

Alkoholbruk blant ungdom i Oslo er godt dokumentert

Kronikken skaper diskusjon – ikke minst fordi Brekke forteller om snoking i egne barns Facebook-sider. Mediene tar fatt på oppfølgingsintervjuene. Foreldre, elever, politi, lærere blir spurt om deres erfaring. Og forskning tas fram.

Og i motsetning til mange andre diskusjonstemaer, har vi her forskning som dekker akkurat det diskusjonen handler om: alkohol og rus blant ungdom i Oslo øst og vest. Studien Ung i Oslo 2012, viser tall for rusbruk i ulike bydeler. Og det finnes tilsvarende undersøkelser fra 2002 og 1996.

Studien fra 2012 viser to ting:

  • Alkohol- og rusbruk blant ungdom, også på Oslo vest, er på vei ned – og har vært det lenge.
  • Oslo vest-ungdommen ligger over gjennomsnittet i resten av landet i alkohol- og rusbruk – og det har de gjort lenge.

Denne uka har mediene kun sitert det andre punktet, at Oslo vest-ungdommen bruker mer alkohol og rusmidler enn annen ungdom. NRK Dagsrevyen presenterte det til og med som en nyhet, selv om studien er to år gammel og kunnskapen er enda eldre.

Ungdom og rusbruk

Tormod Øia: Ung i Oslo 2012. Nøkkeltall. NOVA 2012 

Tord Finne Vedøy og Astrid Skretting: Ungdom og rusmidler. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1968 – 2008. SIRUS-Rapport nr. 5/2009

Alkohol og andre rusmidler i Norge – Folkehelserapporten 2014. Folkehelseinstituttet 2014

Da studien kom i 2012, omtalte mediene den helt annerledes. Da var det nedgangen i drikking blant ungdom, også på vestkanten, som var nyheten. Aktører innenfor kriminalitets- og rusforebygging uttalte seg positivt om utviklingen både i øst og vest. Ungdommen har blitt sunnere, var gjengangeren da. Nå brukes akkurat samme studie til å svartmale en stor gruppe Oslo-ungdommer.

Også andre studier bekrefter Oslo-undersøkelsen. Ungdom over hele landet drikker mindre enn før, og Oslo-ungdommen går i samme spor. En interessant trekk er at ungdomstrenden med mindre drikking skjer i en tid da voksendrikkingen øker. I følge Sirus er forbruket av alkohol i dag 40 prosent høyere enn for 20 år siden. Det gjør trenden med nedgang i alkoholbruk blant ungdom enda sterkere.

Synsing om unge og voksne

Torkel Brekke bruker ikke forskning. Han sier på VGTV 8.10 at han ser, hører og observerer.

Bildet Brekke tegner av ungdommene er dystert, han kaller kulturen deres råtten. Men dette er, ifølge forskningen, de prektigste ungdommene i Oslo. Ungdommene i vest trives bedre på skolen og skulker mindre enn ellers i byen. De er mer fysisk aktive og mer ute i friluft, og er minst involvert i vold og kriminalitet.

Men de drikker altså mer enn annen ungdom. Det er fire av 10 ungdommer på Oslo vest som har drukket seg tydelig beruset siste året. Gjennomsnittet i Oslo er tre av 10.

Brekke bruker også observasjon som grunnlag for å kalle foreldrene naive og dumme, de vet ikke hva som foregår. Men om det er observasjon som gjelder, er mine like gode som Brekkes. Jeg har fire barn i samme område som Brekke, og ser noe helt annet enn han. Jeg ser fulltallige foreldremøter, full oppslutning om natteravning, skoleturer, henting og kjøring og dugnader. Dette er foreldre som avstår fra vinglasset på fredag og lørdag for å være i beredskap med bilen.

Men hvis Brekkes og mine observasjoner og synsinger legges til side, hva sier Oslo-undersøkelsen om ungdommene og foreldrene deres?

Foreldrene i Oslo vest har bedre oversikt over hva ungdommene driver med på fritida enn foreldre ellers i byen. De involverer seg mer i barnas fritid og skoleaktiviteter og de kjenner vennene til ungene bedre.

God grunn til å passe på

Men til tross for en positiv trend, kan ikke Oslo vest-foreldrene slappe av. Selv om seks av 10 Oslo vest-ungdommer ikke drikker, er det fortsatt all grunn til å fortsette engasjementet i barnas liv og rusbruk. Alkohol og rusbruk forårsaker akutte skader og uheldige valg, og kan gi avhengighet.

Det er lett å kritisere ungdommen i Oslo vest. De har så mange privilegier, med bedre økonomi og større hus. At de som har mest, har skjulte negative sider, er godt mediestoff.

Edruelige fakta bør inn i en debatt, der synsing og private problemer dominerer.

Tormod Øia, alkohol- og rusforsker på NOVA, som står bak Ung i Oslo-studien, er kritisk til debatten som har gått. Han sier til Budstikka at dette verken er en nyhet eller at utviklingen går i negativ retning.

To ungdommer, som skriver svar til Brekke i VG, har lest Ung i Oslo-rapporten helt ut, og roser den positive utviklingen blant ungdom i vest. Når to tenåringer bruker mer fakta og forskning i debatten enn universitetsprofessorer, gir det håp for ungdommen.

Powered by Labrador CMS