Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nord universitet - les mer.

Nord-Norgerykket opp som et ettertraktet reisemål for svært mange unge i 2020.
Nord-Norgerykket opp som et ettertraktet reisemål for svært mange unge i 2020.

Dette mener de unge i sør om Nord-Norge

Gamle fordommer står for fall i ny undersøkelse om søringenes oppfatninger om Nord-Norge. Men de vil ikke flytte dit.

Det er bred partipolitisk enighet om at vekst og utvikling i nordområdene er nødvendig for å sikre verdiskaping og velferd for fremtidige generasjoner. Ikke minst ble dette understreket av regjeringen da de la fram Nordområdemeldingen i november 2020.

Flere unge i Nord er et sentralt verktøy for å lykkes med å ta i bruk mulighetene.

Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet har derfor gjennomført en undersøkelse blant 1500 personer i alderen 20 til 40 år i alle fylker i Sør-Norge.

Hensikten er å finne ut hvordan unge mennesker i Sør-Norge ser på Nord-Norge.

Korona gjorde at de unge oppdaget Nord-Norge

Undersøkelsen viste at 2020 ble et rekordår for besøk til Nord-Norge. Dette skyldtes koronaepidemien, da folk i liten grad kunne reise utenlands.

I alt oppgir 71,4 prosent av de unge i alderen 20 til 40 år at de har besøkt eller tidligere bodd i landsdelen. Frem til inngangen til 2020 hadde 49,1 prosent av de unge mellom 20 og 40 år besøkt Nord-Norge.

I 2020 øker andelen med hele 22,3 prosent.

Størst er økningen i aldersgruppen mellom 30 og 40 år. Den er på om lag 25 prosent. Resultatene viser at Nord-Norge i fjor rykket opp som et ettertraktet reisemål for svært mange unge.

Hele 78 prosent av de som har vært i Nord-Norge, var her på ferie- og fritidsreise. Spesielt de unge som har besøkt landsdelen første gang i 2020, oppgir feriereise som formål.

Det dreier seg ikke bare om fisk

I undersøkelsen ble det også kartlagt hvilke oppfatninger de unge i sør har av Nord-Norge.

Resultatene viser at de i liten grad er opphengt i gamle stereotypier av Nord-Norge som en subsidiert utkant uten utdanningsmuligheter og verdiskapning hvor alt dreier seg om fisk.

De synes også landsdelen framstilles positivt i sosiale medier. Det var stor enighet om at universitetene i nordområdene er gode og at Nord-Norge bidrar positivt til norsk økonomi.

Unntaket var været, som mange mente var dårligere enn der de bodde.

Tror det er færre karrieremuligheter i nord

Nord-Norge sliter med at de unge forlater landsdelen og antallet unge som flytter nordover klarer ikke å kompensere for dette. Folketallet blant unge voksne går derfor ned, samtidig som myndighetenes satsing på nordområdene forutsetter at det blir flere folk i nord.

Undersøkelsen viser at det er en lav andel av unge i sør som anser Nord-Norge som et attraktivt sted å bo. De anser også at karrieremulighetene er mindre enn der de bor og mener arbeidsmarkedet ikke er bedre enn der de bor.

I positiv retning mener de at levekostnadene er lavere enn i resten av landet.

Det var derimot et skille her: Holdningene til Nord-Norge som bo- og arbeidssted er klart mer positive blant de over 30 år sammenlignet med de mellom 20 og 30 år.

Mens andelen av de som har planer om å flytte på seg til andre regioner i Sør-Norge var på 12,5 prosent i løpet av de kommende tre årene, var det kun 3,6 prosent som var villige til å flytte til Nord-Norge i samme tidsperiode.

Ungdom i sør: – Innfør tiltak og øk innvandringen

Erlend Bullvåg, prosjektleder ved Handelshøgskolen Nord universitet mener bilde de unge tegner kan påvirkes i Nord-Norges favør.

Skal en skape balanse i flyttestrømmene mellom nord og sør kreves det langt mer radikale virkemidler enn i dag og mer kunnskap om hva som skaper et attraktivt nord for de unge.

I undersøkelsen ble de spurte presentert for en liste over tiltak for å få bremse fallet i folketall i Nord-Norge.

Tiltakene som anbefales sterkest, er de som gir direkte uttelling for den enkelte i form av lavere levekostnader.

De unge etterlyser også et bredere arbeidsmarked, både i privat og offentlig sektor, og flyttetilskudd vurderes som gode tiltak. Det samme gjelder tiltak som skattefradrag, lavere skatt, ettergivelse av studielån og flyttetilskudd.

De unge i sør er svært klare på at tiltak må innføres, og dette gjelder på tvers av alle regioner og aldersgrupper. Spesielt interessant er det at de fleste også var positive til en mer liberal innvandringspolitikk for å øke befolkningen i nord.

Svært mange, nærmere 80 prosent av de spurte, mente de fikk for lite informasjon om mulighetene i Nord-Norge.

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, sier at undersøkelsen viser at det kan være grunn til optimisme:

– Det viktigste er at oppfatninga av Nord-Norge er positiv og differensiert, og Nord-Norge fremstår som spennende, med gode universitet, og at mange har kunnskap om at Nord-Norge betyr mye for norsk økonomi. Når i tillegg så mange mener de mangler kunnskap om Nord-Norge, er den klart viktigste utfordringen å bli veldig mye bedre på å gi relevant og interessant informasjon.

Referanse:

Hva mener unge voksne i sør om Nord? (pdf). Rapport om spørreundersøkelsen «sør om nord», Nord universitet, 2021.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble gjort av Polarfakta og er et samarbeid med NHO Nordland, LO Nordland, Kunnskapsparken Bodø og tankesmien Civita.

Polarfakta har fått i oppdrag å kartlegge holdninger til Nord Norge blant privatpersoner i alderen 20–40 år i alle fylker unntatt Nord-Norge (Finnmark og Troms, Nordland). Prosjektet som undersøkelsen inngår i, er delvis finansiert av Arktisk 2030 Regional.

Powered by Labrador CMS