Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Norden kan bli en sentral leverandør av metaller og mineraler.

Har vi nok mineralressurser for det grønne skiftet?

Overgangen til bærekraftige fornybare energikilder krever tilgang til en rekke kritiske mineralressurser.

Dette gjelder metaller og mineraler som brukes til alt fra mobil teknologi til grønn transport og energiproduksjon. Det kan for eksempel være elbiler, batterier, mobiltelefoner, touch-skjermer og solcellepaneler.

Behovet for slike mineralressurser har økt betydelig de siste årene, og ekspertene forventer at etterspørselen kommer til å øke kraftig i framtida.

EU har identifisert et sett mineralbaserte råmaterialer som er særlig kritiske for europeisk industri og næringsutvikling, såkalte «Critical Raw Materials».

Et råmateriale defineres som kritisk hvis det har stor økonomisk betydning og hvis tilgangen eller forsyningen er forbundet med høy risiko.

Alle slike kritiske råmaterialer finnes i geologiske forekomster og krever gruvedrift for å kunne utvinnes. Mange av dem er helt nødvendige for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Presenterte rapport for Nordisk ministerråd

På oppdrag fra Nordisk Ministerråd har Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nordiske søsterorganisasjoner kartlagt forekomster av og tilgang til slike kritiske råmaterialer i Norge og Norden.

Nylig presenterte partene sin forskningsrapport med anbefalinger til Nordisk Ministerråd.

Rapporten presenterer tre hovedtemaer:

 • Kjente og antatte forekomster av kritiske mineralressurser i Norden.
 • Kart som viser dagens aktive uttak av kritiske mineralressurser.
 • Anbefalinger om videre geologisk kartlegging.

– Videre kartlegging kan gi underlag for videre økonomiske og politiske beslutninger om mineralutvinning på nasjonalt og nordisk nivå, forteller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup i NGU.

Vi tar i bruk stadig flere metaller og mineraler. Mange kritiske råmaterialer er nødvendige for det grønne skiftet.

Krever bred kartlegging og robuste databaser

– Norge og Norden har et stort potensial for ytterligere produksjon av kritiske mineralressurser som er nødvendige i en verden basert på fornybar energi. Vi har i dag en aktiv leteindustri og et juridisk rammeverk som sikrer god regulering og forvaltning i Norge og Norden, sier Schiellerup.

Han sier videre at geologisk kartlegging imidlertid er helt nødvendig for å sikre at fremtidige muligheter synliggjøres og for at ressursene forvaltes på best mulig måte.

– Vår berggrunn har mange likheter med verdens mest mineralrike områder, sier avdelingsdirektøren.

I størrelse kan den sammenliknes med mineralintensive arealer i Canada, Australia, Sør-Afrika og Brasil. Det er store regionale og nasjonale variasjoner, både geologisk og kunnskapsmessig.

For å styrke felles kunnskap og beslutningsgrunnlag anbefaler partene gjennom denne rapporten at den geologiske kartleggingen intensiveres.

De anbefaler videre at satsingen på lagring, systematisering og tilgjengeliggjøring av geologiske data styrkes både nasjonalt og på tvers av landegrensene.

De viktigste kritiske mineralressursene i Norge og Norden

 • Kobolt
 • Grafitt
 • Hafnium
 • Litium
 • Niob
 • Platinametaller
 • Sjeldne jordarter
 • Silisium
 • Tantal
 • Titan
 • Vanadium

En viktig brikke for forsyning og økonomisk vekst

Rapporten er finansiert av Nordic Innovation, en organisasjon underlagt Nordisk ministerråd.

Der jobber de med mål om at Norden skal være en foregangsregion for bærekraftig vekst. Organisasjonen fremmer entreprenørskap, innovasjon og konkurranse innenfor nordisk næringsliv.

Nordic Innovations talsperson, senior innovasjonsrådgiver Håkan Lind, sier dette om rapporten som nå er levert:

– Norden kan bli en sentral leverandør av metaller og mineraler. Vår unike situasjon gjør oss i stand til å sikre at alle deler av det grønne skiftet er bærekraftige.

– Rapporten peker på det nordiske perspektivet i den store sammenheng, at Norden som region kan løse utfordringen med forsyning av kritiske råmaterialer, samtidig som vi sikrer økonomisk utvikling innenfor gruveindustrien, sier Lind.

Referanse:

Pasi Eilu mfl.: The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition. Nordic Innovation Report, 2021.

Powered by Labrador CMS