En av fire rapporterer vold mot partner

Hver fjerde mann rapporterer at han har brukt fysisk vold mot sin partner, viser ny studie fra Sør-Afrika. Egne erfaringer med vold som barn, øker risikoen for voldsbruk som voksen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er fire ganger så stor fare for at menn som har levd med vold i hjemmet selv bruker vold mot sin partner som voksen, enn det er for menn som ikke har opplevd slik vold.

Faren for at menn bruker vold mot partneren øker også dersom de selv har blitt utsatt for overgrep som barn.

Dette er konklusjonen i en nasjonal stress- og helsestudie, som ble gjennomført i samarbeid mellom forskere ved Harvard School of Public Health, Yale School of Public Health og University of Cape Town i Sør-Afrika. 

Den sør-afrikanske studien er en av de første offentlige helseundersøkelsene som på nasjonalt nivå undersøker risikofakturoene for menns voldsbruk mot kvinnelige partnere.

En av fire

Dataene som er analysert inneholder data fra 834 menn som rapporterte å enten ha vært gift da studien ble gjennomført, tidligere gift eller samboende med en partner.

Voldsutsatt kvinne. (Foto: Clipart)

27,5 prosent av disse mennene rapporterte, ifølge studien, at de har utført fysisk vold mot enten sin nåværende eller sin forrige partner.

- Den høye andelen menn som rapporter å bruke vold selv, er i tråd med tidligere rapporter fra både overgripere og ofre i Sør-Afrika. Dette forteller professor Lorna J. Martin ved Faculty of Health Sciences på Universitetet i Cape Town til forskning.no.

Martin er en av tre forskere som kommenterer studien i siste nummer av tidsskriftet Canadian Medical Association Journal (CMAJ), der også selve studien er publisert.

Først og fremst helsestudie

Den høye andelen voldsutøvere stemmer overens med tidligere studier, og Martin kan fortelle at denne studien faktisk viser noe lavere utbredelse enn tidligere undersøkelser i Sør-Afrika.

– Dette henger trolig sammen med måten dataene er hentet inn på, mener hun.

Martin viser til at dataene har kommet fram gjennom at man la til spørsmål knyttet til blant annet egen bruk av vold, og hvorvidt man selv har vært utsatt for vold, til en generell helsestudie.

– Når du knytter spørsmål om vold mot partner til en studie laget for et annet formål, vil du ikke få ikke fullstendige svar, det gjør det vanskeligere å avgjøre utbredelsen, sier hun.

Studien er ifølge Martin likevel et viktig tilskudd til kunnskapen om sammenhengen mellom det å ha blitt utsatt for vold som barn, og selv bruke vold som voksen. Det som kommer fram i den ferske studien, er ifølge Martin også i tråd med funn fra tidligere forskning rundt dette i Sør-Afrika.

Mangelfullt om vold

Kunnskapen om menn som bruker vold mot egen partner er imidlertid fortsatt mangelfull, understreker Martin.

– Det trengs mer detaljert kunnskap om hva slags vold de har opplevd tidligere i livet, sier hun. Slik kunnskap kan ifølge Martin brukes til å utvikle systemer som gjør det lettere å identifisere potensielle overgripere.

– Denne kunnskapen bør også brukes til å øke bevisstheten i helsesystemet, sier Martin og legger til at slik kunnskap også burde inn på pensum i undervisningen av helsepersonell.

I studien pekes det i tillegg på at menns bruk av fysisk og seksuell vold har store helseimplikasjoner, blant annet mener forskerne at den spiller en viktig rolle i utbredelsen av hiv og aids i Sør-Afrika.

Voldsutøvere selv utsatt

Psykolog og forsker Ingunn Rangul Askeland ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i Oslo er ikke overrasket over konklusjonene i studien fra Sør-Afrika.

Hun viser til amerikanske studier som har avdekt de samme sammenhengene mellom egen bruk av vold som voksen og hvorvidt du var utsatt for vold som barn.

– Det finnes mye forskning på sammenhengen mellom utsatthet og egen utøvelse. Selv om forskerne finner ulike ting er det mye empirisk grunnlag for at det å være direkte utsatt eller å ha levd med vold mellom foreldrene, ser ut til å øke risikoen for selv å utøve vold, sier Askeland til forskning.no. Hun understreker at dette selvsagt ikke betyr at alle som blir utsatt for vold selv blir voldsutøvere.

Askeland er selv i gang med å forske på denne sammenhengen. Konkret forsker hun på et utvalg voldsutøvende menn som alle har vært i terapi ved Alternativ til vold.

Ifølge Askeland spriker resultatene i forskningen på spørsmål om hvorvidt det er verre å ha vært direkte utsatt for vold enn det å ha opplevd at foreldrene slår hverandre.

– Resultatene er likevel ganske tydelige på at jo mer du er utsatt for, jo verre får du det. Om du både har sett vold mellom foreldrene og selv er utsatt for fysisk og seksuell vold, da øker faren for at du selv skal utøve vold.

Viktig for forebygging

Askeland viser til at det tidligere ikke var vanlig å inkludere spørsmål knyttet til vold i generelle helseundersøkelser, slik det ble gjort i den sør-afrikanske undersøkelsen, men at dette nå er blitt mer vanlig og at det også gjøres i Norge.

Den økte kunnskapen gjennom blant annet slike studier, er ifølge Askeland viktig for forebyggingen av slik vold.

– Vi ser betydningen av å komme inn tidlig der man oppdager vold eller omsorgssvikt. Det er viktig både for forebygging og for intervensjoner rettet inn mot der det er identifisert voldsproblemer blant voksne, sier Askeland.

I likhet med Lorna Martin mener Askeland at slik kunnskap må bli en del av pensum for utdanning av helsepersonell. Hun viser også til at Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, jobber med en egen masterutdanning rundt disse spørsmålene.

– Dette er også noe som etterlyses ute i hjelpeapparatet, dette er kunnskap som folk ønsker. Inntil for ganske få år siden var denne kunnskapen fraværende i sentrale utdanninger, og den er fortsatt mangelfull, sier Askeland.

Referanse:

J Gupta, JG Silverman, D Hemenway, D Acevedo-Garcia, D J Stein, DR Williams: Physical violence against intimate partners and related exposures to violence among South African. Canadian Medical Association Journal (CMAJ) 179(6), 9. september 2008.

Studien kan lastes ned her.

Powered by Labrador CMS