Norske lærere hører på og tar hensyn til det barna har å si – og de oppfattes som rettferdige, svarer de norske åtteåringene i undersøkelsen. (Foto: Tyler Olson, Shutterstock, NTB scanpix)

Norske åtteåringer digger læreren sin

Norske barn er mer fornøyde med læreren sin enn jevnaldrende i andre land.

Om studien

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i 2013–2015 og omfattet barn i alderen 8, 10 og 12 år fra følgende land: Algerie, Columbia, England, Estland, Etiopia, Tyskland, Israel, Nepal, Polen, Romania, Sør-Afri- ka, Sør-Korea, Spania, Tyrkia, Malta og Norge.

Neste runde av studien starter i september 2017, med flere nye land inkludert: Indonesia, Finland og Italia. De første resultatene fra den runden publiseres tidlig i 2019.

Undersøkelsen er finansiert av den sveitsiske stiftelsen Jacob’s Foundation.

Dette viser en undersøkelse der 17 000 åtteåringer fra i alt 16 land har fortalt om livene sine. Undersøkelsen er en del av en større studie av nærmere 50 000 barn mellom åtte og tolv år, den såkalte Children’s Worlds-studien. 

Barna har svart på spørsmål om hjem og familie, vennskap, penger og eiendeler, livet på skolen, der de bor, hvordan de bruker tiden sin, personlig velbefinnende, synet på barns rettigheter og hvor fornøyd de er med livet generelt.

Nå er den andre rapporten fra denne studien offentliggjort. Undersøkelsen bidrar med kunnskap om hvordan barns hverdag arter seg rundt om i verden, blant annet hvor fornøyd de er med læreren sin. Tidligere er en rapport om ti- og tolvåringenes oppfatninger publisert.

– Topprangeringen bør en kanskje ta med en klype salt, men det at så mange av åtteåringene gir så gode tilbakemeldinger på lærere og medelever er det all grunn til å ta med seg videre, forteller forsker Elisabeth Backe-Hansen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har vært ansvarlig for den norske delen av studien.

(Foto: (Grafikk: Childrens World 2013-2015, Jacobs Foundation))

Jo eldre, jo mindre fornøyde

Norske lærere hører på og tar hensyn til det barna har å si – og de oppfattes som rettferdige, ifølge de norske åtteåringene som har vært med i undersøkelsen. I tillegg sier barna at de trives i selskap med sine medelever, og at de opplever skolen som et trygt sted å være.

Forskeren legger imidlertid til at om en sammenligner svarene fra åtteåringene med det norske ti- og tolvåringene svarer, så er det en tendens til at jo eldre barna er, desto mindre fornøyde er de med læreren

Det kan ifølge Backe-Hansen ha sammenheng med at de yngste barna kun har én lærer å forholde seg til, nemlig kontaktlæreren. Eldre barn har flere lærere å forholde seg til, og da kan svarene variere mer.

De fleste er fornøyde

Generelt viser studien at flertallet av barna i studien er fornøyd med livet. Imidlertid svarte rundt seks prosent at de var lite fornøyd. Denne andelen varierte mellom mindre enn tre prosent i Colombia og Romania og mer enn ni prosent i Etiopia, Sør-Korea og England.

De aller fleste åtteåringene i Norge har det veldig godt.

– Det tenker jeg er fordi vi har en godt fungerende velferdsstat. Et solid flertall svarte at de stort sett var svært for nøyde og trivdes uansett hva de ble spurt om, jentene i enda større grad enn guttene, forteller Backe-Hansen.

Sammenlignet med de andre temaene som ble målt, var de norske barna mest fornøyde med nabolaget sitt, familien og læreren.

Store forskjeller mellom landene

Barnas svar på disse spørsmålene avdekket til dels store forskjeller landene imellom:

  • Mens over 70 prosent av de norske barna var helt enig i utsagnet om at nabolaget var godt egnet til å leke å ha det gøy, var kun 40 og 38 prosent av barna fra henholdsvis Sør-Korea og Nepal enige i dette.
  • Over 70 prosent av de norske barna svarte at de følte seg helt trygge i nabolaget sitt, i skarp kontrast til barna fra Sør-Korea, hvor kun 23 prosent hadde samme oppfatning.
  • 80 prosent av de norske barna var helt enige i utsagnet om at «familien hadde det godt sammen». Andelen som svarte det samme fra Etiopia og Nepal, var på henholdsvis 41 og 39 prosent.

I den norske studien ga barn som er født i andre land enn Norge, oftere uttrykk for at de hadde for få venner, og de var i langt mindre grad fornøyde med området de bodde i.

– Her er det en jobb å gjøre, understreker  Backe-Hansen.

Forsker Elisabeth Backe-Hansen ved Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus, har ledet den norske delen av Children's World-studien. (Foto: HiOA)

Fødeland gjør en forskjell

Om lag 14 prosent av barna i den norske studien hadde innvandrerbakgrunn. Det tilsvarer omtrent landsgjennomsnittet på det tidspunktet da studien ble gjennomført. Av disse igjen var halvparten født i Norge – mens den andre halvparten var født i et annet land.

Et hovedtrekk var at barna som var født i Norge, svarte veldig likt de norskfødte barna med norske foreldre. Innvandrerbarna som er født i utlandet av utenlandske foreldre, svarte gjennomgående noe mindre positivt på spørsmålene. De eide færre eiendeler, hadde færre gode venner og trivdes litt dårligere på skolen.

Mye av dette handler ifølge Backe-Hansen om hvor lenge barna har bodd i landet.

Hun legger til at det kan være overgangsfenomener, men at det uansett er viktig å satse på at familiene får arbeid, en bedre bolig og en mer stabil inntekt.

– Det viktig ste bidraget fra denne studien er ikke rangeringen mellom landene som deltar, men muligheten som ligger i å sammenligne funn fra grupper av land som har visse fellestrekk. For eksempel hva er det som peker seg ut som særlige utfordringer for de nordeuropeiske landene? Det er her potensialet for politisk handling ligger, påpeker forskeren. 

Referanse: 

Children’s views on their lives and well-being in 16 countries: A report on the Children’s Worlds survey of children aged eight years old, 2013-15, International survey of children’s well-being. 

Powered by Labrador CMS