Elever som røyker, drikker og driver lite fysisk aktivitet dropper oftere ut av skolen enn andre. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Cannabis framskynder psykose

Psykosen kom nærmere tre år tidligere hos pasienter som hadde brukt cannabis. Reduksjon av cannabisbruk kan forsinke og kanskje hindre psykose.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hasjrøykerne utviklet psykose rundt 2,7 år tidligere enn de som ikke ruset seg.

I gruppen med flere ulike typer rusbruk kom psykosen 2 år tidligere.

Alkoholbruk alene var ikke knyttet til tidligere psykose.

Funnene støtter hypotesen om at cannabis framskynder schizofreni og andre psykoselidelser, kanskje gjennom en vekselvirkning mellom genetiske og miljømessige faktorer, eller ved å forstyrre hjernens utvikling.

Forskerne mener også at resultatene gir støtte til hypotesen om at cannabis kan være en årsak til psykose.

Metastudie

Undersøkelsen har tatt for seg 83 tidligere utførte studier. Kriteriet var at studiene oppga når psykosen inntraff, om pasientene hadde ruset seg, og eventuelt hvordan.

Til sammen omfatter metastudien over 8 000 pasienter som hadde ruset seg, og over 14 000 pasienter som ikke hadde det. Resultatene er publisert i dag i tidsskriftet Archives of General Psychiatry.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

- Dette er sterk dokumentasjon på at en reduksjon av cannabisbruk kan forsinke eller til og med hindre noen tilfeller av psykose, konkluderer Matthew Large i en pressemelding fra JAMA.

Han er studiens hovedforfatter, og forsker ved University of New South Wales og Prince of Wales Hospital i Australia.

Large og medforskerne mener en slik reduksjon kan være en av få måter å endre utfallet av psykoselidelser på. Tidlig schizofreni er knyttet til en dårligere prognose. Andre risikofaktorer, som familiehistorie, kan ikke endres.

Usikkerhet på feltet

Her får de støtte av Helge Waal, professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo.

- Dess tidligere den inntreffer, dess vanskeligere forløp får psykosen. Det kan dreie seg om at pasientene stagnerer i personlighetsutviklingen, det er mange ting de ikke lærer, og de blir mer sårbare, sier han.

- Om man kan utsette psykosedebuten er det viktig. Studien viser at cannabis i det minste kan bidra til tidligere psykose, men sannsynligvis også kan være årsak til psykose, sier Waal.

Forskningen på forbindelsen mellom hasjrøyking og psykose har vært preget av noen vanskeligheter. Flere undersøkelser finner en sammenheng mellom psykisk helse og cannabisbruk, men det har vært uklart hvilken vei årsakssammenhengen går.

Helge Waal (Foto: Ola Sæther)

Er det cannabisbruken som øker risikoen for psykose, eller har mennesker med psykoserisiko lettere for å ruse seg?

Flere hypoteser

- Det kan være at flere blant de med psykoserisiko også har vanskeligheter med å integrere seg i normalsamfunnet, sier Waal.

Det har også blitt lansert andre hypoteser for å forklare sammenhengen mellom cannabisbruk og psykose. Disse inkluderer cannabis som årsaksfaktor, cannabis som framskyndende faktor, og cannabis som forverrende faktor.

Waal mener den nye studien besvarer noen av spørsmålene man har hatt på feltet.

- Her setter man sammen mange studier på området, og gjør forskjellige beregninger. Man ser blant annet på seleksjonsskjevheter. Konklusjonen er at det er en del skjevheter, men at de ikke kan forklare hele effekten, sier han.

- Jeg mener vi er kommet et stykke videre med denne studien, men det gjenstår spørsmål: Hvor stor er risikoen? Hvilken frekvens av cannabisbruk øker risikoen? I slike store studier gjelder de store talls lov: de sier lite i forhold til enkeltpersoner, understreker han.

- Fortsatt usikkert

Jørgen Bramness er senterleder ved SERAF. Han mener den nye studien gir en god oppsummering av det man har visst, men at den ikke løser de grunnleggende problemene på feltet.

- Studien er med på å sannsynliggjøre at cannabis er en selvstendig forklaringsfaktor til psykose, men den er ikke noe bevis, sier han.

Bramness sier at man har endt med et forskningspolitisk kompromiss på dette feltet, der man sier at cannabis er med på å utløse psykose hos disponerte.

- Men hva vil det si å være disponert? spør han.

Mekanismen bak psykosen

- Disse studiene klarer ikke å få til en god definisjon på det. Det illustrerer generelle problemer rundt forståelsen av psykose. Vi kjenner faktorer som gir en viss økning i risikoen, men vi kjenner ikke den egentlige mekanismen bak psykosen, sier Bramness.

Han mener at forskningsfeltet kommer til å fortsette å stå litt i stampe inntil vi har en bedre forståelse av dette.

- Det gjenstår å se om det finnes folk helt uten andre risikofaktorer som utvikler psykose på grunn av cannabisbruk, sier han.

Jørgen Bramness mener rusdebatten er for unyansert. (Foto: Andreas B. Johansen)

Omtrent én prosent av den generelle befolkningen utvikler psykose. Hos cannabisrøykere er risikoen doblet, det vil si at omtrent to prosent av dem får psykose.

Bramness trekker fram et tenkt eksempel: Per på 14 år som aldri har hatt tegn på psykose, og som ikke har noen psykotiske lidelser i familien.

- Her er vi straks mer i tvil om det stemmer at han har en dobling i risikoen når det gjelder psykose, sier han.

Risiko på individnivå

- Mange av disse studiene er gjort for å undersøke om cannabis kan lage psykose hos enhver, men det har de ikke klart å vise, sier Bramness.

Han mener det er grunn til å tenke at vi etter hvert vil se mer forskning som fokuserer mindre på folkehelseperspektivene. Det kan være forskning som ser mer på risikofaktorer på individnivå.

- Forskningen kan komme nærmere ved å studere forskjellen på de som utvikler psykose og de som ikke gjør det. Det kan være faktorer som gjør at noen utvikler psykose ved cannabisbruk mens andre ikke gjør det, sier Bramness.

Han mener den mest spennende forskningen på feltet handler om sårbarhetsfaktorer, blant annet innen schizofreniforskning.

Flere grunner til å la være

De fleste (rundt 98 prosent) som røyker cannabis utvikler altså aldri psykose. Både Waal og Bramness understreker at psykoserisikoen ikke er den viktigste grunnen til å la være å røyke hasj.

- Cannabis gir økt risiko for andre psykiske lidelser, som depressive lidelser, angstplager, i tillegg til vansker med læring og skolegang, understreker Waal.

- Akutteffektene av hasjrøyking er skadelige i min verden. I tillegg til at røyking er skadelig for lungene, sier Bramness.

- Cannabisbruk er en foreldet form for rusmiddeleksperimentering og -bruk. Jeg er fristet til å sitere et slagord fra en forebyggingskampanje: “Slutt å kødd med hjernen.” Den er for sårbar til det, sier Waal.

Referanse:

Matthew Large, Swapnil Sharma, Michael T. Compton, Tim Slade, Olav Nielssen; Cannabis Use and Earlier Onset of Psychosis, A Systematic Meta-analysis; Archives of General Psychiatry; publisert online fredag 7. februar, 2011;
doi:10.1001/archgenpsychiatry.2011.5.

Lenker:

Helge Waal

Jørgen Bramness 

Powered by Labrador CMS