Foreldre må få bekreftet at de gjør et viktig arbeid for å støtte barnets læring når de legger til rette for samspill og kommunikasjon i familiens hverdag, mener forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

– La foreldre være foreldre, ikke lærere

Foreldre må få lov til å være foreldre, og ikke tvinges til å bli lærere for barna sine, mener forsker.

En pedagogisering av foreldrerollen kan få uheldige konsekvenser både for foreldre og barn, advarer forsker Marieke Bruin ved Universitetet i Stavanger.

I arbeidet med sin doktorgradsavhandling om pedagogisk oppfølging av foreldre til barn med cochlea-implantat – et implantat som kan gi døve barn «kunstig» hørsel – gjorde hun funn hun mener har betydning for alle foreldre.

Foreldrenes prestasjonspress

Bruin har forsket på en gruppe foreldre som møter spesielle utfordringer i barnets skolegang, men hun mener at dette også kan gjelde for foreldre generelt. Situasjonen til disse foreldrene sier noe om selve foreldrerollen i dagens skole.

– Det foreldrene forteller om oppfølgingen etter cochlea-implantering, viser prestasjonspresset og fokuset på målbar kunnskap i skolen, sier Bruin.

Hun ser en allmenn tendens i skolen til at foreldre skal være støttespillere for barnas læring og skolegang.

Bruin er opptatt av at dette angår alle barn og foreldre. Men siden dagens skole er så rettet mot akademiske prestasjoner og normalisering, er barn som trenger ekstra oppfølging i skolesituasjonen og deres foreldre spesielt utsatt.

Bruin gjennomførte en internettbasert spørreundersøkelse med åpne spørsmål. I tillegg har hun intervjuet foreldre til barn med cochlea-implantat.

– Studien viser at foreldrene kan få dårlig samvittighet og føle de ikke gjør nok, eller at de ikke makter å hjelpe barnet til å prestere på skolen, sier Bruin.

Vet ikke om de gjør nok

Hvert år får omtrent 40 døve barn i Norge operert inn et cochlea-implantat. Foreldrene blir sett på som viktige støttespillere i oppfølgingen. Pedagogisk veiledning av foreldrene regnes derfor som viktig.

Men Bruin oppdaget at veiledningen kan gjøre foreldrene svært fokusert på eget ansvar og på betydningen av egen innsats. Dette gjorde dem usikre:

Hun forteller at foreldrene stadig lurer på om de gjør «det rette» eller om de «gjør nok» av det de får beskjed om i veiledningen.

Foreldrene gjør seg selv ansvarlige for at barnet får utbytte av implanteringen og at det lærer å snakke og kommunisere med tale. Det kan få uheldige konsekvenser for både barna og foreldre.

Ulike syn på læring

Bruin mener dette handler om ulike måter å forstå kunnskap og læring på.

Når læring i stor grad blir forstått som trening for å prestere og nå et mål, påvirker det hvordan foreldrene oppfatter at de best kan støtte og følge opp barnet.

For at foreldrene skal skjønne at læring er mer enn å oppnå målbar kunnskap, mener Bruin veiledningen må ta for seg ulike typer læring og den rollen foreldre spiller i barnets skolegang.

I tillegg til at foreldre må få lov til å være foreldre, må de få bekreftet at de gjør et viktig arbeid for å støtte barnets læring når de legger til rette for samspill og kommunikasjon i familiens hverdag, mener forskeren.

Viktig å gjøre ting sammen

Studien hennes viser nemlig at foreldrene rent intuitivt gjør mye i familiens hverdag som støtter barnets læring, men de er ikke klar over det selv.

Bruin understreker at en sentral oppgave i den pedagogiske veiledningen er å formidle til foreldrene at den hverdagslige kommunikasjonen óg er verdifull støtte for barnets læring. Foreldre trenger å vite at de bidrar mye til barns læring og utvikling «bare» ved å gjøre ting sammen med barna og snakke sammen om opplevelser i familiens hverdag.

Dersom foreldrene skjønner hvor viktig denne innsatsen er, vil det kunne minke presset på dem.

– Foreldrene må styrkes i troen på egen foreldremyndighet og på at det de gjør, er bra og godt nok, sier forskeren.

Klandrer seg selv

Det er store forskjeller i utbytte etter cochlea-implantering, men forskerne vet ikke hvorfor det er slik.

– Dersom resultatet ikke blir som forventet og foreldrene føler seg ansvarlige, kan det bli særlig vanskelig for dem. Derfor er det veldig viktig at veiledningen har fokus på selve foreldrerollen og klart skiller den fra pedagogrollen, påpeker Bruin.  

Referanse:

Marieke Bruin: Foreldres erfaringer med pedagogisk oppfølging tilknyttet cochleaimplantering hos barn. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger. 2017.

Powered by Labrador CMS