Skriveprosessen strukturerer aktivitet og læring

Når det gjelder mappe som redskap for læring i høyere utdanning, viser Line Witteks doktorgradsavhandling at det er selve skriveprosessen som særlig bidrar til å strukturere aktivitet og læring.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. I sitt doktorgradsarbeid har Line Wittek, som er førsteamanuensis ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, studert mappe som pedagogisk redskap, som struktur for aktivitet, og som struktur for ny kunnskap ved deltidsutdanningen i sykepleie ved Høgskolen i Oslo.

- Mappevurdering er et redskap som plukker med seg innsikt fra flere pedagogiske tradisjoner som prosessorientert skriving, problembasert læring og veiledningspedagogikk, sier Wittek.

- Det er tre stikkord når det gjelder mappe som pedagogisk verktøy. Det er å samle, reflektere og velge ut. Studentene er involvert i å samle inn dokumentasjon av forsøk og prestasjoner gjennom studiet, og de gjør et utvalg at dette som legges fram som en helhet. I mappearbeidet etterspør man refleksjoner både om fagstoff og egen læring.

Utvidet definisjon

"Line Wittek"

I sin avhandling har Wittek utvidet definisjonen av mappe der hun skiller mappepedagogikk og mappevurdering.

Hun skriver blant annet at en mappe inneholder en variert samling av studentens egne arbeider, eventuelt utført sammen med andre. Samlingen viser et allsidig, bredt og helhetlig bilde av studentens forsøk underveis, utvikling gjennom perioder og refleksjoner. Samlingen skal gi et bilde av studentens samlede kompetanse i relasjon til utdanningens mål på en måte som oppleves som meningsfull for studenten selv.

I arbeidet med å utvikle mappen har studenten en aktiv rolle i å definere hva det skal arbeides med, hva som skal ligge i mappen, og hva som skal vurderes helhetlig. Utvikling og anvendelse av kriterier for utvalg og vurdering bør inngå som en del av det løpende arbeidet med å fremstille mappen. Arbeidet med kriteriene bør inngå som en vedvarende del av det løpende studiearbeidet. Kriteriene bør også peke fram mot den avsluttende vurderingen. Studentene mottar vurdering fra medstudenter og lærer underveis.

Mappevurdering innebærer at mappen eller et utvalg av mappen inngår direkte eller indirekte som grunnlag for den helhetlige vurderingen. Det bør være åpenhet for alle parter om hvilke kriterier som ligger til grunn for vurderingen.

Oppsiktsvekkende engasjement

Line Wittek valgte deltidsutdanningen i sykepleie som case for sin studie fordi dette var et miljø som hadde brukt mappe en stund. Hennes studie bekrefter at det er et stort læringspotensial ved bruk av mappe.

- Det ble også vist et oppsiktssvekkende engasjement og eierskap blant studentene. Det var flinke studenter som tok tak, organiserte eget arbeid, tok selvstendige beslutninger og diskuterte. Mappeordningen ser ut til å være særlig læringsfremmende for de studentene som har relevant yrkespraksis fra tidligere, og det har mange av studentene på deltidsutdanningen.

For å kunne observere hva som skjer i praksis, fulgte Wittek to studiegrupper gjennom et studieår. Hun deltok også ved all undervisning og felles møter for studentkullet. Dermed kunne hun se hvordan gruppene tok mapperedskapet i bruk.

Noen forutsetninger

Wittek tror ikke mappe er løsningen på alle pedagogiske utfordringer, men i noen sammenhenger kan være et verdifullt pedagogisk redskap. Suksessfaktorene er å vite hva man vil med å implementere mappepedagogikk og mappevurdering, dessuten er det en forutsetning at et samlet personale slutter opp om den tenkningen som ligger bak, at alle lærerne har eierskap til måten mapper skal anvendes på og at kollektive beslutninger følges opp av alle.

- Når vi utdanner unge mennesker, vet vi lite om studentenes framtid i yrkeslivet. I dagens samfunn og i fremtiden er det viktig å kunne vurdere kilder kritisk og orientere seg i et informasjonssamfunn. Særlig blir det viktig å ta på alvor at utdanningsinstitusjonen bare er en av mange leverandører av informasjon. Vi må gi studentene redskaper for å analysere all den informasjonen som omgir dem i forhold til faglige og etiske standarder.

- Mappe er et redskap med stort potensial dersom det blir brukt på riktig måte, sier Wittek.

Line Witteks doktorgradsavhandling har tittelen “Mappe som redskap for læring i høyere utdanning. Strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner”. Doktorgraden ble avlagt ved Pedagogisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo - Les mer

Powered by Labrador CMS