Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Det er dokumentert at det ble født et ulvekull i Østmarka i fjor.

For første gang på sju år er det færre enn 100 ulver i Norge

Forskere har påvist en nedgang i den norske ulvebestanden.

Tall fra vinterens overvåking av ulv i Norge er nå publisert i en ny rapport som Høgskolen i Innlandet på Evenstad har laget på oppdrag fra Rovdata.

Har påvist ni ulvekull

Registreringsperioden på ulv varer fra 1. oktober til 31. mars. Underveis er det et spesielt fokus på å registrere ulvekull som ble født i fjor, siden det nasjonale bestandsmålet er basert på dette.

I vinter er det påvist totalt ni kull med ulvevalper. Tre av disse ble født i de helnorske revirene Mangen, Setten og Østmarka. De er alle innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge – det som kalles ulvesonen.

De resterende seks valpekullene er født i revir med tilhold på begge sider av grensen mot Sverige: Ulvåa, Juvberget, Kynna, Kockohonka, Kymmen og Fjornshöjden.

– Til sammen i vinter er det påvist 16–18 ulverevir helt eller delvis innenfor Norges grenser hvorav 9 ulveflokker og 7–9 revirmarkerende par. Det er påvist ulvekull i tre helnorske revir, som er en nedgang på ett kull fra i fjor. Videre er det seks kull i grenserevir, som er ned to fra i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Gradvis færre helnorske kull

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på fire til seks årlige ulvekull i Norge og i grenserevir. Minst tre av disse skal være født i helnorske revir. Kull utenfor ulvesonen skal medregnes.

Oppdatert revirkart.

Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige regnes som 0,5 kull.

– Med denne regnemåten blir det seks kull i Norge, hvorav tre er helnorske. Det er en nedgang fra åtte kull ifjor, men bestanden er på bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Mens antall kull i grenserevir har variert de siste årene, har antall helnorske kull falt gradvis fra åtte rekordvinteren 2017–2018 til tre i år.

89–92 ulver i Norge

For første gang på sju år er på påvist under 100 ulver innenfor landets grenser. Det er en nedgang på bortimot 30 prosent fra i fjor.

Det er i vinter påvist 89–92 ulver i helnorske revir og grenserevir. 43–44 av disse med helnorsk tilhold og 46–48 med tilhold i revir på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Stort sett alle ulvene er påvist i Sørøst-Norge i fylker med ulvesone. Det vil si østre deler av Innlandet og Viken. Kun to–tre ulver er påvist utenfor ulvesonen. To i Troms og Finnmark og en usikker i Trøndelag.

– 89–92 ulver er en betydelig nedgang fra 125 til 129 dyr som ble dokumentert i Norge i fjor. For første gang siden 2015–2016 er det påvist under 100 ulver i landet, sier Kindberg.

26 døde ulver

89–92 ulver inkluderer 26 døde individer som alle med ett unntak (skadefelling) er kjent avlivet ved lisensjakt under registreringsperioden.

Halvparten av disse ble felt i Norge. Blant annet lederdyrene og fire årsvalper i grensereviret Ulvåa. De resterende 13 ble felt på svensk side i grenserevirene Kockohonka og Juvberget.

Rovdata teller med døde ulver for at tallene skal være mest mulig sammenlignbare mellom år. Totalantallet på 89–92 reflekterer antall ulver i Norge inklusive grenserevir fra overvåkingssesongens start 1. oktober.

– Når avlivede ulver trekkes fra, så gjenstår det 63–66 ulver, hvorav 37–38 ulver med helnorsk tilhold. Dette er en nedgang på 29–30 ulver sammenlignet med de 92–96 ulvene som forrige vinter ble påvist med helt eller delvis tilhold i Norge etter at 33 døde ulver var trukket fra.

Det sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet (INN).

Det har underveis i registreringsperioden vært mulig å følge med på ulv som registreres på DNA i vinter i Rovdatas ulveteller. Det var ved overvåkingssesongens slutt 31. mars påvist 85 ulv i telleren.

Sluttrapport klar 1. juni

Rovdata takker alle som har engasjert seg og delt observasjoner av ulv, spor og andre sportegn gjennom overvåkingssesongen. Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2022–2023 er planlagt ferdigstilt i felleskap med svenske kollegaer til 1. juni 2023.

Referanse:

Petter Wabakken mfl.: Ulv i Norge pr. 31. mars 2023. Foreløpige konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2022-2023. Høgskolen i Innlandet, Rapport 4, 2023.

Om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen. Den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.

  • Hensikten med de foreløpige rapportene er å gi feltpersonell, forvaltning og publikum mest mulig oppdatert status i revirene og synliggjøre hvor vi trenger mer data og gjerne vil ha tips fra publikum.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet med Høgskolen i Innlandet (HINN) ved Evenstad som underleverandør i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2022–2023: Varåa, Juvberget, Ulvåa, Julussa, Skärsjön og Østmarka (delt med SNO).

Powered by Labrador CMS