Matolje kan erstatte løsemidler

I dag brukes kjemikalier for å fjerne miljøgifter i fiskemel. En ny doktorgrad viser at matolje kan gjøre jobben like effektivt og mer miljøvennlig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Colourbox)

Fiskemel og fiskeolje er blant de største kildene til miljøgifter i dyrefôr og næringsmidler.

Fisk som er fanget i enkelte havområder inneholder høye nivåer av persistente organiske miljøgifter. Dette er miljøgiftene som brytes veldig sakte ned i naturen og følger med oppover i næringskjeden.

Når man lager mel og olje av fisk, fjernes vannet. Dette gir høyere konsentrasjon av miljøgifter i sluttproduktene.

Siden organiske miljøgifter er fettløselige, må man skille ut fettet for å rense fiskemelet. I dag bruker man løsemiddelet heksan for å gjøre dette. Men forskningen som ligger bak doktorgraden viser at planteolje kan gjøre jobben like effektivt.

Soyaolje gjør jobben

- Soyaolje viste seg å være et like effektivt rensemiddel som bruk av løsemidler, og det er dessuten mer miljøvennlig. Også fiskeolje kan brukes til å rense fiskemelet, sier seniorforsker Åge Oterhals ved Nofima.

Oterhals har i sitt doktorgradsarbeid studert prosesser som kan brukes for å fjerne dioksiner, polyklorerte bifenyler (PCB) og bromerte flammehemmere fra både fiskemel og fiskeolje. Metoden med å bruke matolje i renseprosessen er klar til å tas i bruk.

- Rensing med soyaolje kan tas i bruk i eksisterende fiskemelfabrikker og forventes å kreve mindre investeringer. Skal man rense med løsemidler som heksan, krever det egne anlegg med omfattende sikkerhetsutstyr, forteller Oterhals.

God rensing av fiskeolje

Han studerte også to prosesser for å rense fiskeolje for miljøgifter. Oljen kan renses ved å tilsette ”aktivt kull”, der kullet binder giftstoffene til seg, og så skille bort kullet. Eller man kan fjerne miljøgiftene ved hjelp av molekylærdestillasjon, hvor miljøgiftene fordamper og skilles ut.

Resultatene viste at bruk av aktivt kull effektivt fjerner dioksiner fra fiskeolje, og i mindre grad PCB, men det fjerner ikke bromerte flammehemmere.

- I mange tilfeller vil man komme i mål med bruk av aktivt kull, men dette avhenger av forholdet mellom dioksin og PCB-nivå i råstoffet og om også andre miljøgifter ønskes redusert, forklarer Oterhals.

Molekylærdestillasjon viste seg å være omtrent like effektiv for alle disse miljøgiftene, og dermed den beste måten å fjerne miljøgifter fra fiskeoljen på. Men sammen med giftstoffene forsvant også næringsstoffer som vitaminer og kolesterol. Det er likevel mulig å bevare over 80 prosent av næringsstoffene i oljen etter rensing på denne måten.

- Rensing ved molekylærdestillasjon benyttes i Norge på fiskeolje som skal brukes i matvarer og helsekost. Når det gjelder fiskeolje som tilsettes i fôr til fisk, viser andre forsøk at renset olje ikke gir negative effekter. Tvert imot har Nofima gjort forsøk som tyder på at dette har gunstige effekter på laksen, sier Oterhals.

Rensing i fremtiden?

EU har satt grenseverdier for hvor mye miljøgifter som er tillatt i fiskemel og fiskeolje. Norsk industri får en større andel av råstoffet fra Norskehavet og Barentshavet hvor innholdet av miljøgifter er lavt. Rensing av fiskemel og fiskeolje er derfor foreløpig ikke nødvendig, men må tas med i beregningen om det blir aktuelt å bruke råstoff fra andre områder.

I Danmark mottar industrien mye råstoff fra Østersjøen og Nordsjøen. Her er innholdet av miljøgifter høyere og deler av fiskemelet og fiskeoljen må derfor gjennom en renseprosess.

I EU foreligger det forslag til nye grenseverdier for miljøgifter som trolig vil tre i kraft fra 1. januar 2012. Det ligger an til at kravene blir strengere.

For fiskeolje til bruk i næringsmidler og helsekost har Norge hatt lavere grenseverdier for dioksiner og PCB enn EU, derfor får strengere krav fra EU lite å si for norske fiskeoljeprodukter. De norske grenseverdiene er også i samsvar med frivillige grenseverdier som industrien på området bruker.

Les mer:

Decontamination of persistent organic pollutants in fishmeal and fish oil (DECONTAM)

Powered by Labrador CMS