Lokalkunnskap reduserer utslipp

Risikoen for spredning av miljøgifter fra havbunnen varierer fra sted til sted.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Profilbilde av sediment tatt i forbindelse med bløtbunnsundersøkelser. (Foto: NIVA)

Tungt nedbrytbare miljøgifter som PCB og enkelte gamle insektmidler består i miljøet og akkumulerer i organismer fordi de ikke brytes ned av kjemiske og biologiske prosesser.

Miljøgifter kan være tilstede i miljøet bundet i sedimentpartiklene,løst i vannet som fyller hulrommene mellom partikler (såkalt porevann) eller akkumulert i planter og dyr.

– Internasjonale avtaler, som Stockholmkonvensjonen og EUs vanndirektiv, har bidratt til å redusere utslipp av miljøgifter til vannforekomstene.

– Men det som tidligere har samlet seg opp i sedimentene kan fortsette å representere et problem, sier Niva-forsker Anders Ruus.

I Norge er det utarbeidet en veileder for hvordan miljøforvaltingen skal vurdere risiko fra forurenset havbunn.

Denne veilederen identifiserer 15 faktorer forbundet med menneskelig påvirkning, miljøfaktorer og stoffspesifikke egenskaper som kan påvirke frigjøring av miljøgifter fra sedimentene.

Fem viktige faktorer

Med utgangspunkt i de 15 faktorene som er beskrevet i den norske veilederen, har forskere i Niva satt opp modellscenarier med ulik miljøbelastning, ulike størrelser på forurenset område, og forskjellige typer havner (småbåthavn, stor havn, og industrihavn).

Ut fra dette har de kunnet identifisere de fem faktorene som det er viktigst å vite noe om.

– For å kunne sette i verk mest mulig effektive miljøtiltak på et gitt sted bør folk som jobber med miljøforvaltning først skaffe seg kunnskap om disse fem faktorene.

– De har mest å si for spredningen av miljøgifter fra forurensede sedimenter til vann, påpeker Ruus.

De fem faktorene er:

  1. Tilførsel av dødt organisk materiale til sediment.
  2. Transport av porevann fra sedimentet ved hjelp av bunnlevende organismers gravende aktivitet.
  3. Forholdet mellom mengden miljøgifter i porevann og mengden miljøgifter som er knyttet til sedimentpartikler.
  4. Forholdet mellom mengden miljøgifter i porevann og mengden miljøgifter akkumulert i organismer.
  5. Hvor mye sedimentet virvles opp av skipstrafikk.

Riktige tiltak i passe omfang

Anders Ruus. (Foto: Niva)

– Kunnskap er viktig for å kunne sette inn riktige tiltak i passe omfang. Dersom man tenker for konservativt må man sette i gang tiltak over alt. Samtidig er det slik at hvis man er for lite konservativ, så består miljøproblemene, legger Ruus til.

– Det er også nødvendig å planlegge tiltak ut fra lokale forhold. Risikoen for spredning av miljøgifter påvirkes mye av stedets fysiske og biologiske forhold, avslutter han.

Referanse:

Saloranta, Ruus & Borgå: Identification of the most influential factors in the Norwegian Guidelines for risk assessment of dispersion of contaminants from sedimentsIntegrated Environmental Assessment and Management 2011 Oct;7(4):657-67. doi: 10.1002/ieam.188.

Powered by Labrador CMS