Protonterapi kan verte stort i framtida

Protonterapi er ei form for stråle- behandling som gir mindre stråling til friskt vev enn vanleg stråleterapi, og truleg færre biverknader. Framtidig forsking avgjer kor stor plass denne type kreftbehandling vil få.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det syner ein ny rapport frå Nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta som gjennomgår forsking om bruk av protonterapi mot kreft.

Presis stråling - færre biverknader

- Sidan protonterapi gjer det mogleg å avgrense stråledosen til ønska område i langt større grad enn tradisjonell strålebehandling vil ein venteleg få færre seinverknader, seier Dag Rune Olsen, fagleg leiar for rapporten.

- Den tillet og høgare stråledose, og dermed kan truleg fleire pasientar kurerast.

På grunn av desse eigenskapane, er protonterapi først og fremst eit tilbod i tilfeller der vanleg strålebehandling ikkje tillet store nok stråledosar av omsyn til friskt vev rundt kreftsvulsten.

Ikkje i Noreg

Stråleterapi står sentralt i behandling av kreft og er den behandlinga som nest etter kirurgi kurerer flest kreftpasientar.

Under protonbehandling blir positivt lada kjernepartiklar, protonar, skutt inn mot svulsten. Ved tradisjonell stråleterapi blir foton- eller elektronstråling brukt.

På verdsbasis er over 40 000 pasientar behandla med metoden. - Protonterapi er ikkje tilgjengeleg i Noreg, men eit fåtal norske pasientar er behandla i utlandet, fortel professoren.

Vanskeleg å samanlikne

Dag Rune Olsen.

Mange av pasientane som har fått protonterapi, er behandla ved grunnforskingslaboratorie, og ikkje ved kliniske einingar. Dette har avgrensa den kliniske forskinga.

- Det var difor vanskeleg å finne tilstrekkeleg med data for å slå fast i kor stor grad protonbehandling gir færre biverknader samanlikna med annan strålebehandling, seier Olsen.

- Får ein først stadfesta i kor stor grad protonterapi gir færre seinverknader enn tradisjonell stråleterapi, er det vanskeleg å sjå for seg kvar denne behandlinga ikkje kan være til hjelp.

Satsing i Norden

I Sverige er det nyleg vedteke å etablere eit nasjonalt senter for protonterapi, og i Danmark er ei analyse av behovet for protonterapi ute på høyring. Fleire sentra er under planlegging og bygging i EU.

Dersom ein legg svensk behovsanalyse til grunn, vil truleg mellom 1000 og 1200 norske pasientar kunne ha nytte av slik terapi. Trass i høgare investeringskostnader samanlikna med tradisjonell stråleterapi, viser ein svensk helseøkonomisk analyse at investeringar i eit slikt terapitilbod er samfunnsøkonomisk lønsamt.

Treng avklaring

Det vil truleg ikkje la seg gjere å kjøpe protonbehandling i stort omfang i utlandet. Skal norske pasientar nyte godt av eit slikt tilbod, må eit nasjonalt protonsenter etablerast i Noreg, meiner Olsen

- Det tek i overkant av 5 år å planleggje og etablere eit protonsenter. Vi treng difor ei snarleg helsepolitisk avgjerd om protonbehandling er ei terapiform som det òg bør satsast på i Noreg, seier Olsen.

Behandlinga blei først teken i bruk for pasientar med kreft i auga, samt i hovud- og halsregionen. Seinare er metoden nytta rutinemessig eller eksperimentelt ved ei rekkje kreftdiagnosar, som til dømes brystkreft, lungekreft og prostatakreft.

Rapporten om protonterapi finn du på Kunnskapssenteret sine nettsider

Powered by Labrador CMS