Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Søvnplagene er større, men det er ikke medisinbruken, viser en studie av sykepleiere med nattarbeid.
Søvnplagene er større, men det er ikke medisinbruken, viser en studie av sykepleiere med nattarbeid.

Sykepleiere som arbeider natt, bruker ikke mer sovemedisin enn folk flest

De har flere søvnproblemer, men nattarbeidende sykepleiere bruker ikke mer sovemedisin enn andre. – Kan skyldes at sykepleiere er mer bevisst på de negative konsekvensene, foreslår Ingeborg Forthun.

Om lag en femtedel av de som har utdannet seg innen sykepleie, slutter før de har arbeidet i yrket i ti år.

– Vi vet at det er mange sykepleiere som sliter med søvnplager og at dette varierer med arbeidstidsordningen deres, forklarer postdoktor Ingeborg Forthun ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin på Universitetet i Bergen.

Oftere søvnproblemer

De som arbeider nattskift, har oftere søvnproblemer enn de som arbeider bare om dagen og de som arbeider på dag- og kveldstid. Søvnplagene kan være en del av grunnen til at mange slutter.

Dette var utgangspunktet for at Forthun ønsket å se nærmere på om det var en sammenheng mellom bruken av sovemedisin og andre søvnpreparat som melatonin, og om sykepleierne jobbet natt og hvor ofte.

– Vi synes at det er viktig å undersøke graden av slike plager og hvordan det håndteres av sykepleierne. Det har vært få studier på dette, og funnene spriker veldig, forteller postdoktoren.

Bruker mer melatonin

I studien har hun undersøkt om lag 2800 sykepleiere som er medlem av Norsk Sykepleierforbund. De har svart på spørsmål om de jobber nattevakter, hvor mange vakter de har med kort hviletid mellom vaktene («quick returns»), om de har søvnproblemer og om de har tatt sovemedisin eller melatonin det siste året.

Melatonin er et naturlig hormon som kan brukes for å behandle forstyrrelser i døgnrytmen. Det er kjent for å være mindre vanedannende og ha færre bivirkninger enn ordinære sovemedisiner på resept.

– Blant skiftarbeidere er melatonin mest aktuelt for de som i lengre perioder jobber natt og som har behov for å flytte på døgnrytmen, sier Forthun.

Som folk flest

Det viste seg at sovemedisinbruken hos sykepleiere ikke var noe høyere enn hos befolkningen ellers. Om lag åtte prosent av sykepleierne brukte sovemedisiner på resept, og nesten fem prosent brukte sovemedisiner kjøpt over disk (naturpreparater). Studier viser at dette er sammenlignbart med befolkningen ellers. Dette overrasket Forthun:

– Med tanke på at vi vet at andelen med søvnplager er høyere i denne gruppen enn ellers, er dette litt overraskende. Vi vet imidlertid ikke hvor mye sovemedisin de bruker. Vi har bare data på forekomst, sier postdoktoren og innrømmer at det er en svakhet ved studien.

Bruken av melatonin var litt høyere hos denne gruppen enn hos befolkningen ellers: to prosent av sykepleierne.

Bevisste på bivirkninger?

Sykepleierne som hadde søvnplager, brukte oftere søvnpreparater. De som jobbet over seksti nattevakter i året, hadde dessuten dobbelt så høy risiko for å benytte sovemedisin som de som ikke jobbet nattevakter i det hele tatt.

Forskerne fant derimot ingen sammenheng mellom hvor mange «quick returns» sykepleierne hadde og bruken av søvnpreparater. Det var heller ingen forskjell mellom de som jobbet natt og de som ikke jobbet natt, om vi ser bort fra den gruppen som jobbet over seksti nattevakter i året.

Forthun har noen teorier om hvorfor sammenhengen mellom arbeidstidsordning og medikamentbruk ikke er like tydelig som forventet:

– Sykepleierne som deltok i studien vår, var typisk relativt unge og nyutdannede på det tidspunktet undersøkelsen ble gjort. Mange av dem hadde både barn og partner. I tillegg til at kjenner de kanskje godt til de mulige bivirkningene av reseptbelagte sovemedisiner, som avhengighet og døsighet på dagtid. Dette gjør kanskje at de avstår fra å bruke dem, forklarer forskeren.

Øker med alderen

Det hun vet, er at bruken av sovemedisiner typisk øker med alderen. Derfor ønsker forskergruppen å undersøke gruppen av sykepleiere igjen:

– Vi er i gang med en studie hvor vi følger de samme sykepleierne over tid og i perioder hvor de går inn og ut av nattarbeid. Det gjør at vi kanskje får andre funn, sier Forthun og legger til at resultatene av denne studien nok blir klar i løpet av året.

De regner imidlertid med at det kommer til å være en del frafall i gruppen som de undersøker over tid. Ikke bare fordi noen ikke blir med videre i studien, men også som følge av at mange forlater yrket.

Utfordrer arbeidsgiverne

Pandemien har vist hvor viktig yrkesgruppen er, hvor viktig det er å sørge for god rekruttering til yrket og hvor viktig det er å sørge for at de nyutdannede blir i yrket:

– Behovet for sykepleiere blir bare større og større. Hvordan skal vi håndtere det på en best mulig måte? spør hun

– Viktige budskap er at det er grep de kan gjøre selv for å redusere søvnplagene sine, men det er også en del arbeidsgivere kan gjøre for å organisere arbeidshverdagen på best mulig måte. Arbeidsgiveren kan la folk ha færre nattevakter, begrense lengden på vaktene og ha lengre hviletid mellom vaktene, foreslår Ingeborg Forthun.

Referanse:

Ingeborg Forthun mfl.: Sleep medication and melatonin use among Norwegian nurses – A cross-sectional study. Nursing Open, 2021. Doi.org/10.1002/nop2.1057

Powered by Labrador CMS