Mitokondriene finnes inne i cellene, og fungerer som cellens energiverk. En ny studie antyder at proteinet WASF3 kan hemme energiproduksjonen i cellene til mennesker med ME, eller kronisk utmattelsessyndrom.
Mitokondriene finnes inne i cellene, og fungerer som cellens energiverk. En ny studie antyder at proteinet WASF3 kan hemme energiproduksjonen i cellene til mennesker med ME, eller kronisk utmattelsessyndrom.

Et protein kan kanskje stå bak utmattelse hos mennesker med ME

Et spesielt protein hemmer produksjonen av energi i cellene. ME-pasienter har uvanlig mye av dette proteinet.

ME, også kalt kronisk utmattelsessyndrom, er en alvorlig, langvarig sykdom som kan gi store plager og sterkt redusert livskvalitet.

For mange starter sykdommen etter en infeksjon, men vi kjenner foreløpig ikke årsakene til at noen utvikler ME.

Mange studier viser at pasientene har problemer med flere viktige systemer i kroppen, for eksempel immunsystemet, sentralnervesystemet og metabolismen. Men forskerne har ikke lykkes i å finne de eksakte mekanismene bak sykdommen. 

Nå mener imidlertid forskerne bak en ny studie at de kan ha funnet en viktig puslespillbrikke – en feil på cellenivå som kanskje kan forklare et av de mest karakteristiske symptomene ved ME.

Fant protein

Oppdagelsen ble egentlig gjort ved en tilfeldighet.

Forsker Paul Hwang ved US National Heart, Lung, and Blood Institute forsøkte å komme til bunns i plagene til en 38 år gammel pasient som var i kontakt med helsevesenet på grunn av en spesiell kreftfremkallende mutasjon.

Etter en omgang kyssesyke i tenårene hadde hun utviklet utmattelse og anstrengelses-intoleranse som ble stadig verre. Broren, med samme mutasjon, var derimot frisk.

Forskerne gjorde en rekke ulike undersøkelser for å finne ut hva som kunne forårsake utmattelsen.

Resultatene førte dem til et protein ved navn WASF3.

Hemmet energiproduksjonen i cellene

Kvinnens symptomer var koblet til unormalt høye nivåer av dette stoffet.

For å finne ut mer, isolerte forskerne celler både fra kvinnen, andre mennesker og mus. Slik kunne de undersøke hvordan cellene reagerte på unormalt høye nivåer av WASF3.

Resultatet viste at stoffet har stor innvirkning på mitokondriene, cellenes energiverk. WASF3 forstyrret proteinsamlinger som er viktige når mitokondriene skal lage energi. Stoffet fikk mitokondriene til å bruke mindre oksygen, og produsere mindre energi.

Dette stemte godt med testresultater fra kvinnens muskler: Etter en kort runde fysisk aktivitet tok det unormalt lang tid før mitokondriene igjen hadde fylt opp energilagrene.

Gjenskapte problemene i mus

I tillegg satte forskerne opp enda en undersøkelse for å finne ut mer om hvordan det spesielle proteinet virker i en levende kropp.

De genmodifiserte en gruppe mus, slik at dyra produserte høye nivåer av WASF3. Det viste seg at disse dyra også fikk problemer med mitokondriene, slik som cellene i de tidligere forsøkene.

Dette påvirket igjen musenes aktivitetsmønster. Disse dyra kunne bare løpe halvparten så langt som vanlige mus.

Til sammen pekte de ulike forsøkene mot at WASF3 er med på å hemme energiproduksjonen i kroppen, som igjen kan forklare kvinnens intoleranse mot anstrengelser.

Symptomer som ligner

Starten på denne studien handlet altså om en enkelt kvinne. Hun hadde utmattelse og anstrengelsesintoleranse, men ingen ME-diagnose. Så hvorfor er dette interessant for ME-pasienter?

Resultatet fra undersøkelsene rundt kvinnen gjorde forskerne nysgjerrige:

Kvinnens symptomer ligner ME. Et av kjernesymptomene ved sykdommen er nettopp en intoleranse mot selv små fysiske eller mentale anstrengelser. Dette fenomenet kalles PEM – post-exertional malaise.

Kunne WASF3 også være involvert i disse problemene hos pasienter med ME?

Også ME-pasienter hadde mer WASF3

Interessant nok er ikke dette første gang dette spørsmålet er stilt. En metaundersøkelse fra 2011 konkluderte med at nettopp genet for WASF3 så ut til å være involvert i sykdommen. 

Hwang og kollegaene undersøkte derfor nivåene av WASF3 i prøver av muskelvev fra 14 ME-pasienter og 10 friske.

Resultatene viste at ME-pasientene hadde høyere nivåer av stoffet. De hadde også lavere nivåer av de spesielle proteinsamlingene som mitokondriene trenger for å lage energi.

Dette er en mekanisme på celleplan som kan forklare energiproblemene ved ME, skriver forskerne. De tror også oppdagelsen kan gi innsikt i long covid, hvor en ME-lignende utmattelse ofte er til stede.

Ikke hele forklaringen

Akiko Iwasaki er immunolog ved Yale School of Medicine og forsker selv på Long Covid. I en sak i Science Magazine beskriver hun den nye studien som svært godt gjennomført.

Hun advarer likevel mot å tro at dette proteinet skal være hele forklaringen på sykdommer som ME eller long covid.

WASF3 er trolig en del av puslespillet – kanskje som én av flere mellommenn mellom det som starter sykdommen og symptomene som pasientene opplever, sier hun til Science.

I samme artikkel beskriver ME-forsker Mady Hornig ved Columbia University resultatene som ekstremt lovende.

En bedre forståelse av mekanismene bak disse sykdommene gir også bedre muligheter for å utvikle mer effektive behandlingsformer. I dag finnes det ingen behandling som kan kurere ME.

Trolig mange mekanismer

Neste skritt er å gjøre flere undersøkelser for å bekrefte resultatene, og å finne ut mer om proteinets mulige rolle i problemer som ME og long covid.

Disse sykdommene har for eksempel mange andre symptomer, som hjernetåke og andre kognitive problemer. Kan WASF3 og redusert energiproduksjon i cellene også være koblet til slike symptomer?

Hwang påpeker selv at det trolig også er mange andre mekanismer som ligger bak disse sykdommene. Det kan dessuten være ulike mekanismer i spill hos ulike pasienter.

En annen sak er at vi ikke vet hvorfor ME-pasienter ser ut til å ha høyere nivåer av WASF3. Dette må undersøkes nærmere.

Koblet til stress i cellestruktur

Hwang og kollegaene har allerede en ide om hvor det kan være lurt å starte.

Mitokondriene samarbeider tett med en cellestruktur som kalles endoplasmatisk retikulum (ER). Prøvene fra den 38 år gamle kvinnen og ME-pasientene viste tegn på unormale stressresponser i ER.

Samtidig har undersøkelser på mus vist at stress i ER øker nivåene av WASF3 og hemmer energiproduksjonen i musklene.

I et annet forsøk brukte forskerne medisiner som demper stresset på ER i celler fra ME-pasienter. Da gikk nivåene av WASF3 ned, og mitokondriene virket bedre.

Det finnes også indikasjoner på at virusinfeksjoner kan føre til ER-stress.

Framtidig forskning vil forhåpentligvis finne svar på om disse sammenhengene mellom ER-stress, WASF3 og mitokondrier virkelig er en del av årsaken til symptomene hos mennesker med ME eller long covid.

Referanse:

Ping-yuan Wanga, m.fl., WASF3 disrupts mitochondrial respiration and may mediate exercise intolerance in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, PNAS, august 2023. Sammendrag. 

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV
Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.

Powered by Labrador CMS