Folk i Norge har blitt mer positive til innvandrere og flyktninger. 87 prosent er enig i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.
Folk i Norge har blitt mer positive til innvandrere og flyktninger. 87 prosent er enig i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv.

Nordmenn blir stadig mer positive til innvandrere

Så mange som 87 prosent er enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Stadig flere er også positive til flyktninger, viser tall fra SSB.

– De fleste er komfortabel med å få en innvandrer som hjemmehjelp, lege, nær kollega eller som svigersønn eller -datter, heter det i en ny rapporten.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som har kartlagt befolkningens holdninger til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe. Holdningene til innvandrere og innvandring har de siste årene gått i retning av å bli stadig mer positive. Resultatene av årets undersøkelse viser at denne trenden fortsetter.

Flere har kontakt med innvandrere

Samtidig som holdningene blir mer positive, er det flere som har kontakt med innvandrere. De fleste som har kontakt, oppgir at de i hovedsak har positive erfaringer med dette. Arbeidsplassen er den vanligste kontaktarenaen.

– Vi ser en særlig klar sammenheng mellom holdninger og graden av kontakt med innvandrere og utdanningsnivå. De som har høyere utdanning, er gjennomgående mer positive enn de som har grunnskole eller videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Kvinner er dessuten ofte mer positive enn menn, og unge har mer innvandrer­vennlige holdninger enn eldre, kommer det fram i rapporten.

Det er også et skille mellom by og land i undersøkelsen. De som bor i tettbygde strøk, har ofte mer positive holdninger til innvandrere enn de som bor i spredtbygde strøk. Dette kan sees i sammenheng med at «urbane» folk ofte har høyere utdanning og mer kontakt med innvandrere enn «rurale» folk.

Positive til å ta imot flyktninger

Den generelle trenden er tydelig. Tidlig på 2000-tallet svarte kun 5 prosent at de mente det burde bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. I dag mener 22 prosent dette. 

I 2003 mente 56 prosent at det burde bli vanskeligere å få opphold i Norge, og 37 prosent mente at det burde være som i dag. 20 år senere er disse tallene på henholdsvis 9 og 58 prosent.

– Det siste året kan krigen i Ukraina og strømmen av flyktninger herfra ha spilt en rolle. Nordmenn har tendert til å stille seg mer positive til å ta imot flyktninger etter krigsutbruddet, skriver SSB.

Flere i landet er også mer positivt innstilt til kulturelt mangfold, og færre mener at det burde være et mål for innvandrere å bli så like nordmenn som mulig. Færre ser også på innvandrere som en kilde til utrygghet.

—————

Denne saken kan du også lese på engelsk på sciencenorway.no

Få med deg ny forskning

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

Du kan velge mellom daglig eller ukentlig oppdatering.Powered by Labrador CMS